نام نام خانوادگی: محمدجواد توکلی خانیکی

    سمت: عضو هیأت علمی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

    مرتبه علمی: استادیار

    دانشکده علوم قرآنی مشهد

    رایانامه: tavakoli@quran.ac.ir

+ تحصیلات

+ آشنایی با زبان های خارجی

+ افتخارات و جوایز 

+ تجارب تدریس

+ فعالیت های اجرایی

+ شرکت در دوره ها

+ انجمن های علمی

+ فصلنامه های داخلی

+ فصلنامه های خارجی

+ مقالات همایش های داخلی 

+ مقالات همایش های خارجی 

+ کتاب های چاپ شده

+ پایان نامه ها

+ طرح پژوهشی

+ سایر موارد 

 تحصیلات

دکترای علوم قرآن و حدیث، دانشگاه اصول دین قم

کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث، دانشگاه اصول دین قم

کارشناسی الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه حکیم سبزواری

 آشنایی با زبان های خارجی

زبان عربی، متوسط

زبان انگلیسی، مقدماتی

 افتخارات و جوایز

 

 سوابق و تجربیات تدریس

منطق در مقطع کارشناسی

منطق در مقطع کارشناسی

كلام 1 در مقطع کارشناسی

تاريخ قرآن در مقطع کارشناسی

تفسير مقدماتي در مقطع کارشناسی

تاريخ قرآن در مقطع کارشناسی

تفسير مقدماتي در مقطع کارشناسی

كلام 2 در مقطع کارشناسی

كلام (3) در مقطع کارشناسی

تحليل قصص قرآن مجيد در مقطع کارشناسی

تحليل قصص قرآن مجيد در مقطع کارشناسی

تفسير موضوعي1 در مقطع کارشناسی

تفسير موضوعي1 در مقطع کارشناسی

تفسير موضوعي2 در مقطع کارشناسی

كلام (2) در مقطع کارشناسی

رسم الخط قرآن و تاريخ آن (1) در مقطع کارشناسی

تفسير موضوعي (1) در مقطع کارشناسی

پروژه تحقيقاتي در مقطع کارشناسی

منطق در مقطع کارشناسی

آشنايي با نهج البلاغه در مقطع کارشناسی

تفسير ترتيبي 2 در مقطع کارشناسی

تفسير ترتيبي 4 در مقطع کارشناسی

مروري بر نهج البلاغه در مقطع کارشناسی

پروژه تحقيقاتي در مقطع کارشناسی

منطق در مقطع کارشناسی

تفسير ترتيبي 3 در مقطع کارشناسی

تاريخ تفسير و روش هاي آن (1) مقطع تحصيلات تكميلي

منطق در مقطع کارشناسی

مفردات قرآن كريم 2 مقطع تحصيلات تكميلي

مفردات قرآن كريم 2 مقطع تحصيلات تكميلي

آشنايي با علوم حديث مقطع تحصيلات تكميلي

مروري بر نهج البلاغه در مقطع کارشناسی

كلام 1 در مقطع کارشناسی

تفسير ترتيبي 4 در مقطع کارشناسی

تاريخ تفسير و روش هاي آن (2) مقطع تحصيلات تكميلي

كلام 1 در مقطع کارشناسی

تفسير موضوعي 1 مقطع تحصيلات تكميلي

پروژه تحقيقاتي در مقطع کارشناسی

پروژه تحقيقاتي در مقطع کارشناسی

مروري بر نهج البلاغه در مقطع کارشناسی

منطق در مقطع کارشناسی

نقد و بررسي درباره عدم تحريف قرآن (1) مقطع تحصيلات تكميلي

نقد و بررسي درباره عدم تحريف قرآن (1) مقطع تحصيلات تكميلي

منطق در مقطع کارشناسی

پروژه تحقيقاتي در مقطع کارشناسی

منطق در مقطع کارشناسی

كلام 1 در مقطع کارشناسی

نقد و بررسي درباره عدم تحريف قرآن (2) مقطع تحصيلات تكميلي

نقد و بررسي درباره عدم تحريف قرآن (2) مقطع تحصيلات تكميلي

آشنايي با مباني و قواعد تفسير در مقطع کارشناسی

پايان نامه (عددي) مقطع تحصيلات تكميلي

كلام 2 در مقطع کارشناسی

علوم قرآن 5 در مقطع کارشناسی

تفسير ترتيبي 3 مقطع تحصيلات تكميلي

تفسير ترتيبي 4 مقطع تحصيلات تكميلي

كلام(1) در مقطع کارشناسی

منطق در مقطع کارشناسی

منطق در مقطع کارشناسی

تاريخ تفسير و روش هاي آن (1) مقطع تحصيلات تكميلي

آشنايي با نهج البلاغه در مقطع کارشناسی

تفسير موضوعي 7 در مقطع کارشناسی

تفسير ترتيبي 4 مقطع تحصيلات تكميلي

كلام اسلامي در مقطع کارشناسی

كلام 2 در مقطع کارشناسی

تفسير موضوعي 6 در مقطع کارشناسی

تفسير ترتيبي 3 مقطع تحصيلات تكميلي

تحليل قصص قرآن(1) در مقطع کارشناسی

شناخت نهج‌البلاغه در مقطع کارشناسی

تفسير ترتيبي قرآن 2 در مقطع کارشناسی

تاريخ تفسير و روش هاي آن (1) مقطع تحصيلات تكميلي

تاريخ تفسير و روش هاي آن (2) مقطع تحصيلات تكميلي

تفسير موضوعي 5 در مقطع کارشناسی

تفسير ترتيبي 4 مقطع تحصيلات تكميلي

معاد در قرآن در مقطع کارشناسی

اخلاق در قرآن در مقطع کارشناسی

تفسير ترتيبي قرآن 1 در مقطع کارشناسی

تفسير ترتيبي قرآن 3 در مقطع کارشناسی

تفسير ترتيبي قرآن 3 در مقطع کارشناسی

مباني شناخت حديث از ديدگاه فريقين در مقطع کارشناسی

نقد و بررسي درباره عدم تحريف قرآن (1) مقطع تحصيلات تكميلي

نقد و بررسي درباره عدم تحريف قرآن (1) مقطع تحصيلات تكميلي

تفسير موضوعي 6 در مقطع کارشناسی

علوم قرآني 1 در مقطع کارشناسی

تفسير ترتيبي قرآن 2 در مقطع کارشناسی

قرائت و ترجمه متون تخصصي (1) در مقطع کارشناسی

تاريخ تفسير و روش هاي آن (1) مقطع تحصيلات تكميلي

نقد و بررسي درباره عدم تحريف قرآن (2) مقطع تحصيلات تكميلي

تفسير موضوعي 7 در مقطع کارشناسی

تفسير آيات مشكل تحصيلات تكميلي

مأخذ شناسي حديث در مقطع کارشناسی

فقه الحديث 1 در مقطع کارشناسی

فقه الحديث 1 در مقطع کارشناسی

قرائت و ترجمه متون تخصصي (2) در مقطع کارشناسی

قرائت و ترجمه متون تخصصي (2) در مقطع کارشناسی

نقد و بررسي درباره عدم تحريف قرآن (1) مقطع تحصيلات تكميلي

نقد و بررسي درباره عدم تحريف قرآن (1) مقطع تحصيلات تكميلي

معاد در قرآن در مقطع کارشناسی

علوم قرآني 3 در مقطع کارشناسی

مأخذ شناسي تفاسير قرآن در مقطع کارشناسی

مأخذ شناسي تفاسير قرآن در مقطع کارشناسی

قرائت و ترجمه متون تخصصي (1) در مقطع کارشناسی

قرائت و ترجمه متون تخصصي (2) در مقطع کارشناسی

فقه‌الحديث (4) در مقطع کارشناسی

نقد و بررسي درباره عدم تحريف قرآن (2) مقطع تحصيلات تكميلي

نقد و بررسي درباره عدم تحريف قرآن (2) مقطع تحصيلات تكميلي

نقد و تحقيق در اعجاز قرآن و وجوه آن (1) مقطع تحصيلات تكميلي

نحو كاربردي 2 در مقطع کارشناسی

كلام اسلامي در مقطع کارشناسی

فقه الحديث 1 در مقطع کارشناسی

نقد و تحقيق در اعجاز قرآن و وجوه آن (2) مقطع تحصيلات تكميلي

تفسير ترتيبي 3 مقطع تحصيلات تكميلي

تفسير قرآن(3) در مقطع کارشناسی

 فعالیت های علمی اجرایی

معاونت توسعه و پشتیبانی دانشکده علوم فرآنی مشهد 92تا94

عضویت در کمیته یاوران وقف دانشکده علوم فرآنی مشهد   از سال 96  ادامه دارد

مشاور انجمنهای علمی دانشجویی و استاد راهنمای پژوهشی دانشکده علوم فرآنی مشهد 97

 شرکت در دوره ها

مبانی ترجمه قرآن کریم و و آسیب‌شناسیپژوهشهای علوم قرآنی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم 92

مهارت افزایی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم 98

ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم 96

 انجمن های علمی
 
 مقالات چاپ شده درمجلات داخلی

مدیریت زمان از دیدگاه قرآن قرآن و علوم انسانی قم جامعه‌المصطفی و مراکز همکار آذرماه96 بین المللی

اعجاز تربیتی قرآن درباره‌ی حقوق کودک همایش بین‌المللی مطالعات میان‌رشته‌ای قرآن‌کریم تهران جهاد دانشگاهی بین المللی

پژوهشی پیرامون خاقت بشر از نگاه قرآن و مقایسه آن با یافته‌های علم نوین همایش بین‌المللی مطالعات میان‌رشته‌ای قرآن‌کریم تهران جهاد دانشگاهی بین المللی

پژوهشی پیرامون تأثیر تزاحم¬ اخلاقی بر تحقق گفتمان عدالت عدالت و اخلاق مشهد دانشگاه فردوسی اردیبشت96،  بین المللی

استکبار اخلاقی از نظر حضرت علی (ع) پژوهشهای قرآنی(استکبارستیزی) مشهد دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم بین المللی

بررسی آموزه‌های گادامردر هرمنوتیک فلسفی و نقد نتایج آن با توجه به ویژگی‌های قرآن کریم کنفرانس ملی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن 21 رامسر دانشگاه امام صادق (علیه‌السلام)پردیس خواهران آذر96، لی

بررسی نقشه‌ی راه استکبار در مقابله با انقلاب اسلامی از نگاه امام خامنه ای (مدظله‌العالی) پژوهشهای قرآنی(استکبارستیزی) مشهد دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم اردیبهشت97، بین المللی

تأثیر رنگ‌ها برسلامت روان از منظر قرآن و روایات کنگره بین‌المللی قرآن و علوم انسانی قم مجتمع آموزش عالی امام خمینی(ره)- جامعه‌المصطفی اردیبهشت97، بین المللی

جلوه‌های استکبار ستیزی حضرت یوسف در قرآن پژوهشهای قرآنی(استکبارستیزی) مشهد دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم اردیبهشت97، بین المللی

روش شناسی تفسیر انوار درخشان کنگره ملی آقانجفی همدانی همدان حوزه علمیه همدان دیماه96، ملی

عناصر مؤثر استکبارستیزی در قصص قرآن کریم پژوهشهای قرآنی(استکبارستیزی) مشهد دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم اردیبهشت97، بین المللی

نقش حضرت زهرا (س)در مبارزه با استکبار با محوریت خطبه فدکیه پژوهشهای قرآنی(استکبارستیزی) مشهد دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم اردیبهشت97، بین المللی

تجلی محکم و متشابه در انوار درخشان کنگره ملی آقانجفی همدانی همدان حوزه علمیه همدان دیماه96، ملی

نقش فرهنگ انتظار در تقویت باورهای استکبارستیزی پژوهشهای قرآنی(استکبارستیزی) مشهد دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم اردیبهشت97، بین المللی

بازبینی آراء جمع و تدوین قرآن کریم در زمان عثمان کنفرانس بین‌المللی علوم انسانی و پژوهشهای اسلامی تهران مؤسسه عالی علوم و فناوری خوارزمی آذر98، بین المللی

اولویت سنجی در مصرف و مدیریت مخارج در سیره‍‌ی اقتصادی علوی کنگره سیره اهل بیت قم آذر95، بین‌المللی

 مقالات چاپ شده در مجلات خارجی
 
 مقالات در همایش های داخلی

 

 مقالات در همایش های خارجی
 
 کتاب های چاپ شده

درسنامه منطق، انتشارات خورشید خاور، سال 1389

 پایان نامه ها

بررسی راهبردهای تربیتی خانواده در قرآن کریم و صحیفه سجادیه راهنمایی علوم و معارف قرآن کریم علوم قرآنی مشهد 1395

جایگاه کرامات در اثبات مقام ولایت الهی معصومان علیهم السلام از منظر قرآن کریم راهنمایی علوم و معارف قرآن کریم علوم قرآنی مشهد 1395

اصول و راهکارهای نهادینه سازی فرهنگ انس با شعائر دینی بر پایه آموزه های وحیانی راهنمایی علوم و معارف قرآن کریم علوم قرآنی مشهد 1395

علل فتنه فرهنگی و پیامدهای آن در قرآن و نهج البلاغه راهنمایی علوم و معارف قرآن کریم علوم قرآنی مشهد 1395

گونه شناسی اخبار غیبی و کارکردهای تربیتی آن در قرآن كريم و نهج البلاغه راهنمایی علوم و معارف قرآن کریم علوم قرآنی مشهد 1396

ادبیات  و شیوه های انگیزشی قصص قرآن کریم در توحید باوری راهنمایی علوم و معارف قرآن کریم علوم قرآنی مشهد 1397

بازخوانی  پیامدهای اجتماعی سوء فهم دینی بر مبنای فرقه گرایی در قرآن و روایات راهنمایی علوم و معارف قرآن کریم علوم قرآنی مشهد 1397

ادبیات و شیوه های انگیزشی قرآن کریم در حوزه اخلاق راهنمایی علوم و معارف قرآن کریم علوم قرآنی مشهد 1397

مبانی قرآنی نحوه­ی مواجهه امام حسن و امام حسین علیهما السلام با استکبار راهنمایی علوم و معارف قرآن کریم علوم قرآنی مشهد 1397

بررسی و تحلیل مکانیسم های دفاعی مخالفان انبیاء علیهم السلام در قرآن کریم راهنمایی علوم و معارف قرآن کریم علوم قرآنی مشهد 1398

بررسی تأثیر نشاط معنوی در ارتقاء نشاط اجتماعی شهروندان بر اساس آموزه های دینی راهنمایی علوم و معارف قرآن کریم علوم قرآنی مشهد 1398

بررسی موانع دریافت فیض الهی از منظر قرآن و ادعیه راهنمایی علوم و معارف قرآن کریم علوم قرآنی مشهد 1398

بررسی مصلحت اندیشی و مصلحت سنجی در حکومت بر اساس آموزه های قرآنی راهنمایی علوم و معارف قرآن کریم علوم قرآنی مشهد 1398

تأثیر وحدت در تحقق وعده­های الهی از دیدگاه قرآن کریم راهنمایی علوم و معارف قرآن کریم علوم قرآنی مشهد 1398

بررسی تطبیقی فرهنگ تعارف از دیدگاه قرآن و جامعه شناسی راهنمایی علوم و معارف قرآن کریم علوم قرآنی مشهد 1398

 طرح های پژوهشی

طرح خوانشی نوین از روایت «نواقص العقول» در خطبه‌ی 80 نهج البلاغة، در حال انجام در دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم 98

 سایر موارد

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

تنظیمات قالب