نام نام خانوادگی: الهه شاه پسند

    سمت: عضو هیأت علمی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

    مرتبه علمی: دانشیار

    دانشکده علوم قرآنی مشهد

    رایانامه: shahpasand@quran.ac.ir

      رزومه عربی      رزومه انگلیسی

+ تحصیلات

+ آشنایی با زبان های خارجی

+ افتخارات و جوایز

+ تجارب تدریس

+ فعالیت های اجرایی

+ شرکت در دوره ها

+ انجمن های علمی

+ فصلنامه های داخلی

+ فصلنامه های خارجی

+ مقالات همایش های داخلی

+ مقالات همایش های خارجی

+ کتاب های چاپ شده

+ پایان نامه ها

+ طرح پژوهشی

+ سایر موارد 

 تحصیلات

دکترای علوم قرآن و حدیث، دانشگاه فردوسی مشهد، 1393

کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث، دانشگاه فردوسی مشهد، 1389

کارشناسی تفسیر قرآن، دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، 1387

 آشنایی با زبان های خارجی

زبان عربی، متوسط

زبان انگلیسی، متوسط

 افتخارات و جوایز

 

 سوابق و تجربیات تدریس

تاریخ قرآنکارشناسی

تاریخ حدیثکارشناسی

تاریخ استشراقکارشناسی

روش تحقیقکارشناسی

تاریخ قرآنکارشناسی ارشد

روش تحقیقکارشناسی ارشد

فقه الحدیث کارشناسی

 فعالیت های علمی اجرایی

 

 شرکت در دوره ها
 
 انجمن های علمی
 
 مقالات چاپ شده درمجلات داخلی

 «جایگاه اسباب نزول در مسالک الافهام» پژوهش‌های قرآنی ش58 تابستان88

  «ترجمه فارسی دو نمونه از معربات فارسی قرآن کریم ابریق و استبرق» معرفت ش187 تابستان92

 «بررسی تطبیقی دو مفهوم انفاق و نفاق در قرآن کریم» مشکاۀ ش125 زمستان93

«نقد تعاریف موجود از اصطلاح وجوه و نظائر» معرفت ش214 مهر94

 «ارتباط دو مفهوم شکر و شرک در قرآن کریم» مشکاۀ ش136 پاییز96

 «بررسی مصونیت اولیاء الهی از خوف و حزن با محوریت عبارت لا خوف علیهم ولا هم یحزنون» مشکاۀ ش138 بهار97

 نقد مقالۀ «ابن‌مجاهد و پایه‌گذاری نظریۀ قرائت‌های هفت‌گانه»: کریستوفر ملچرت مطالعات قرائت قرآن ش10 بهار و تابستان97

 «بررسی قرائت مصاحف منسوب به ائمه (ع)» مطالعات قرائت قرآن ش12 بهار و تابستان98

 «مفهوم‌شناسی اوصاف وعده‌های الهی» مشکاة ش143 تابستان98

 «تفسیر وحی با محوریت آیه51 سوره شوری» پژوهش‌های فلسفی و کلامی ش43-44 بهار و تابستان89

 «واکاوی ارتباط دو دانش اسباب نزول و مکی و مدنی» آموزه‌های قرآنی ش13 بهار و تابستان90

 «بررسی رویکرد مقدس اردبیلی به اخبار و روایات سبب نزول» علوم حدیث ش61 پائیز90

 «نقدی بر نظریه‌ تحریم تدریجی خمر» آموزه‌های قرآنی ش14 پائیز و زمستان90

 «پژوهشی در ارتباط سیاق و اسباب نزول در تفسیر آیه إحصار» کتاب قیم ش4 زمستان90

 «احادیث صعب مستصعب و چگونگی تعامل با آنها» پژوهش‌های قرآن و حدیث سال44، ش2 پائیز و زمستان90

 «ارتباط عقل و اعجاز (پژوهشی در حدیث تناسب معجزات)» پژوهش‌های قرآن و حدیث سال45، ش1 بهار و تابستان91

 «رهیافت سبب نزول در فقه پژوهی آیه 115 بقره» فقه و اصول ش93 تابستان92

 «دلالت و مصداق روایت إقرأ کما یقرأ الناس» پژوهش‌های قرآن و حدیث سال47، ش2 پائیز و زمستان93

 «پژوهشی پیرامون ابوعبدالرحمن سلمی و شخصیت رجالی وی» کتاب قیم سال5، ش 12 94

 «نقش اسماء متشابه در تعارض دیدگاه نجاشی و شیخ طوسی پیرامون سالم بن مکرم» تحقیقات علوم قرآن و حدیث سال13، ش1 بهار95

 «تسری حکم اخبار علاجیه به حوزه تعارض قراءات؛ در منظر فقیهان و اصولیان شیعه» فقه و مبانی حقوق اسلامی سال49، ش1 بهار و تابستان95

«پژوهشی دربارۀ وضعیت حفص بن سلیمان قاری در پرتو تمییز مشترکات رجالی» علوم حدیث سال21، ش1 بهار1395

14- «نقش قرائات منقول از ائمه(ع) در برداشت‌های فقهی شیعه؛ مطالعۀ موردی آیه 95 سوره مائده» فقه و مبانی حقوق اسلامی سال51، ش1 بهار و تابستان97

 «تأثیر عقیدۀ «مذکر انگاری قرآن» بر قرائات هفت‌گانه» مطالعات قرآن و حدیث ش22 بهار و تابستان97

 «زمینه‌های تاریخی شکل‌گیری انگارۀ تواتر قرائات» رهیافت‌هایی در علوم قرآن و حدیث ش101 زمستان97

 «رویکرد ادبی-معنایی به قرائات خلاف رسم مصحف در متون قرن سوم؛ مطالعۀ موردی قرائت ابن‌مسعود در معانی القرآن فراء» مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی ش3 پاییز 97

 «جستاری در آفات زیبایی‌ها، با تأکید بر زینت‌های محسوس» الهیات هنر ش9 زمستان97

 «بررسی کارکرد فقهی روایات سبب نزول» فقه و اصول ش117 تابستان98

 «تحلیل اسناد-متن اخبار خطای کاتبان» کتاب قیم ش20 بهار و تابستان98

 «تاریخ‌گذاری حدیث «مرگ جاهلی» در متون امامیه» علوم حدیث دورۀ 24، ش2 تابستان98

«قرائات؛ از رویکرد ادبی تا رویکرد حدیثی بررسی تطبیقی قرائات در معانی القرآن فراء و زجاج» مطالعات تاریخی قرآن و حدیث ش65 بهار و تابستان 98

 مقالات چاپ شده در مجلات خارجی
 
 مقالات در همایش های داخلی

 

 مقالات در همایش های خارجی

The Relationship between Ḥamza’s Reading and Ibn Masʿūd’s Reading the Rasm II آلمان برلین فرهنگستان علوم برلین-دانشگاه لایدن هلند

 کتاب های چاپ شده

نقل قرائات قرآن: مسئلۀ تواتر و پیدایی قرائت های شاذ: شادی حکمت ناصر ولی عبدی کرگدن 1398

 پایان نامه ها

 ابعاد تربیتی تعلیل به حبّ الهی در آیات قرآن کریم راهنمایی علوم و معارف قرآن کریم علوم قرآنی مشهد 1396

 ترجمه و نقد کتاب أبحاث فی علوم القرآن راهنمایی علوم و معارف قرآن کریم علوم قرآنی مشهد 1396

 بررسی صحت انتساب مصاحف منسوب به ائمه (ع) در کتابخانۀ آستان قدس رضوی راهنمایی علوم و معارف قرآن کریم علوم قرآنی مشهد 1397

 بررسی قرائت مضبوط در مصاحف مخطوط قرن 4 آستان قدس رضوی راهنمایی علوم و معارف قرآن کریم علوم قرآنی مشهد 1396

 بررسی قرائات رایج ایران در قرن 5 و6 قمری بر اساس مصاحف آستان قدس رضوی راهنمایی علوم و معارف قرآن کریم علوم قرآنی مشهد 1397

 بررسی تطور تفسیر آیات علمی قرآن بر پایۀ مفهوم گفتمان راهنمایی علوم و معارف قرآن کریم علوم قرآنی مشهد 1397

 طرح های پژوهشی
 
 سایر موارد

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

تنظیمات قالب