نام نام خانوادگی: سیده فاطمه سلیمی

    سمت: عضو هیأت علمی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

    مرتبه علمی: استادیار

    دانشکده علوم قرآنی آمل

    رایانامه: salimi@quran.ac.ir

+ تحصیلات

+ آشنایی با زبان های خارجی

+ افتخارات و جوایز 

+ تجارب تدریس

+ فعالیت های اجرایی

+ شرکت در دوره ها

+ انجمن های علمی

+ فصلنامه های داخلی

+ فصلنامه های خارجی

+ مقالات همایش های داخلی 

+ مقالات همایش های خارجی 

+ کتاب های چاپ شده

+ پایان نامه ها

+ طرح پژوهشی

+ سایر موارد 

 تحصیلات

دکترای زبان و ادبیات عربی، دانشگاه علامه طباطبایی تهران، 1392

کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی، دانشگاه شهید چمران اهواز، 1385

کارشناسی زبان و ادبیات عربی، دانشگاه علامه طباطبایی تهران، 1382

 آشنایی با زبان های خارجی

زبان عربی، متوسط

زبان انگلیسی، مقدماتی

 افتخارات و جوایز

رتبه اول بخش مقالات شانزدهمين جشنواره بانوي کرامت 1396/ کسب عنوان بانوي نمونه شهرستان آمل در ميلاد حضرت فاطمه زهرا (س) سال 1390

 سوابق و تجربیات تدریس

صرف کاربردي1 و 2، نحو کاربردي 1 و 2، علوم بلاغت 1 و 2، معنی شناسي 1 و 2، قرائت و ترجمه متون 1، ادبيات عرب 1 و 2، مفردات قرآن کريم،  کارشناسي و کارشناسي ارشد 1386-1398

 فعالیت های علمی اجرایی

مدير گروه علوم قرآن و تفسير دانشکده علوم قرآني آمل 1395 تاکنون 

عضويت در کميتة علمی و مسوول پايش علمی و ساختاري مقالات يازدهمين همايش بين المللي پژوهشهاي قرآني ويژه استان مازنداران، دانشکده علوم قرآني آمل بهمن 96

مسوول پايش علمي مقالات دوازدهمين همايش بين المللي پژوهشهاي قرآني دانشکده علوم قرآني آمل بهمن 97

 شرکت در دوره ها

روش تدريس تفسير قرآن کريم دانشگاه علوم و معارف قرآن کريم بهمن 88

روش تدريس و تکنولوژي نوين آموزشي دانشگاه علوم و معارف قرآن کريم تير 89

روش تدريس ادبيات عرب (نحو) دانشگاه علوم و معارف قرآن کريم ارديبهشت 90

اصول تعليم و تربيت در اسلام/علم و دين/ (طرح ضيافت انديشه استادان) نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها 90/02/20

کاربرد مفاهيم و نظريه هاي انگيزش در کلاس درس و محيط هاي آموزشي دانشگاه علوم و معارف قرآن کريم شهريور 90

مباني ترجمه قرآن کريم/آسيب شناسي پژوهشهاي علوم قرآني دانشگاه علوم و معارف قرآن کريم ارديبهشت 92

روش پژوهش با نرم افزارهاي قرآني با تکيه بر موضوعات اعجاز قرآن دانشگاه شهيد بهشتي تهران ارديبهشت 95

اصول تعليم و تربيت اسلامي سطح 2 (دوره معرفت افزايي) دانشگاه مازندران شهريور 95

کارگاه تخصصي زبان و ادبيات عربي (مباني ترجمه) دانشکده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران بهمن 95

کارگاه مهارت افزايي اساتيد دانشگاه علوم و معارف قرآن کريم (آموزش پژوهش محور و ...) دانشکده علوم قرآني قم 96/06/13

کارگاه مهارت افزايي ارزشيابي پيشرفت تحصيلي دانشکده علوم قرآني قم 96/06/13

کاربست  استعاره هاي مفهومي  در مطالعات و  پژوهشهاي قرآني دانشگاه علوم و معارف قرآن کريم دي ماه 96

آسيب شناسي مطالعات قرآني مستشرقان در دوران معاصر دانشگاه علوم و معارف قرآن کريم 96/11/03

قرآن کريم و روانشناسي؛ ضرورت ها و زمينه هاي پژوهش دانشگاه علوم و معارف قرآن کريم 96/12/14

اعتبارسنجي احاديث شيعه دانشگاه مازندران 97/12/17

کارگاه معناشناسي شناختي دانشگاه مازندران 98/03/11

 انجمن های علمی

استاد مشاور انجمن علمی دانشجویی دانشکده علوم قرآنی آمل 1397-1398

 مقالات چاپ شده درمجلات داخلی

انسان گرايي در نمايشنامه هاي توفيق حکيم دانشکده ادبيات و علوم انساني فردوسي مشهد 1 بهار 87

بررسي سبک ادبي در نمايشنامه هاي توفيق الحکيم دانشکده ادبيات و علوم انساني شهيد باهنر کرمان 26 زمستان 88

مستويات التحليل البنيوي في مسرحية صلاة الملائکه أنموذجا اللغة العربية و آدابها 11 2010-2011

جايگاه شعر و شاعري در انديشه مصطفی صادق رافعي نقد ادب معاصر عربي 1 1390

الدلالات الهامشية بين الدراسات التراثية و علم اللغة الحديث العلوم الانسانية الدولية 20 (1) 2013 (1434)

المخططات التصورية و دورها في فهم مضامين الصحيفة السجادية الأخلاقية (علی ضوء  اللسانيات الإدراکية) اللغة العربية و آدابها 1 بهار 1396

بررسي معاني شعاعي عناصر بافت بنيان در گفتمان قرآني پژوهشهاي زبانشناختي قرآن 2 پاييز و زمستان 96

مجاز عقلي: مجاز يا حقيقت با رويکرد آميختگي مفهومي در گفتمان قرآني مجله زبان و ادبيات عربي فردوسي مشهد 20 1398

تحليل شناختي استعاره در گفتمان نهج البلاغه (بر پايه نظرية ترنر و فوکونيه) پژوهشنامه علوي 19 بهار و تابستان 98

تحليل زبانشناختي استکبار انساني در گفتمان قرآن کريم ( مطالعه موردي ارکان و نمودها) پژوهش ديني 38 بهار و تابستان 98

شگفتيهاي آفرينش مورچه از منظر قرآن، نهج البلاغه و علم قرآن و علم 16 بهار و تابستان 94

آموزه هاي تربيتي نظام خانواده در گفتمان قرآني با رويکرد سبک شناسي لايه اي الهيات قرآني  با رويکرد کلامي 8 بهار و تابستان 96

کارکرد طرحواره هاي تصويري در مفاهيم تربيت اخلاقي قرآن سراج منير

 مقالات چاپ شده در مجلات خارجی

Application of hnterpretative rule of "applicability and tallying" in nahj al-balagha European academic research ترکيه 3 Jun-18

 مقالات در همایش های داخلی

قرآن در انديشه عرفاني امام خميني (ره) قرآن در سيره و انديشه امام خميني (ره) تهران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي 94/08/10 بين المللي

بازتاب طرحواره هاي تصويري در انديشه  علامه حسن زاده آملي ميراث قرآني تبرستان بابلسر دانشگاه مازندران 94/12/18 ملی

تأويل ماهوي از ديدگاه علامه سيد ميرحيدر آملي ميراث قرآني تبرستان بابلسر دانشگاه مازندران 94/12/18 ملی

حذف و فزوني واج ها در قرآن کريم با رويکرد معناشناسي آوايي اعجاز قرآن کريم تهران دانشگاه شهید بهشتی 95/02/29 ملی

تحليل سبک شناختي سيماي زن در گفتمان قرآني متن پژوهي ادبي تهران هسته مطالعات ادبي و متن پژوهی 97/02/23 ملی

طرحواره تصويري در مفهوم سازي رذائل اخلاقي  قرآن (با رويکرد سبک شناسي شناختي) متن پژوهي ادبي تهران هسته مطالعات ادبي و متن پژوهی 97/02/23 ملی

تحليل نشانه-معناشناختي صفات و مخارج حروف در فواصل قرآن کريم پژوهشهاي نوين در حوزه علوم انساني و مطالعات اجتماعي ايران (با رويکرد فرهنگ مشارکتي) تهران خانه فرهنگ مشارکتی ايران 97/12/27 ملی

سبک زندگي اجتماعي از منظر قرآن کريم دين، معنويت و سبک زندگي مشهد جامعه المصطفی العالمية 98/04/27 بين المللي

معيار ارزشهاي اخلاقي از نگرگاه مکتب کورنايي و أشو دين، معنويت و سبک زندگي مشهد جامعه المصطفی العالمية 98/04/27 بين المللي

مقوله لذت و پيامدهاي آن در مکاتب لذت گرا و تعاليم قرآني دين، معنويت و سبک زندگي مشهد جامعه المصطفی العالمية 98/04/27 بين المللي

نقش تقوا در تعامل زمامداران حکومتي با مردم از منظر نهج البلاغه نهج البلاغه و زبان شناسي گیلان دانشگاه گیلان 99/01/28 ملی

آثار تقوا در زندگي دنيوي انسان از منظر امام علي (ع) نهج البلاغه و زبان شناسي گیلان دانشگاه گیلان 99/01/28 ملی

اعجاز زباني فراهنجاري ساخت واژي افعال در قرآن کريم نوآوري و تحقيق در علوم انساني و اسلامي تهران مرکز همايش ها و سمينارهاي توسعه پايدار علوم جهان اسلام 98/07/10 بين المللي

معناشناسي ضمني مد  منفصل در گفتمان قرآن کريم با رويکرد معناشناسي نوين نوآوري و تحقيق در علوم انساني و اسلامي تهران مرکز همايش ها و سمينارهاي توسعه پايدار علوم جهان اسلام 98/07/10 بين المللي

 مقالات در همایش های خارجی

 

 کتاب های چاپ شده

ارتباط آوايي-محتوايي (فنوسمانتيک) در قرآن کريم (پايان نامه برتر دانشجو) سجاد شفيع پور بروجني دانشگاه علوم و معارف قرآن کريم

بررسي سبک شناختي سيماي زن در گفتمان قرآن کريم (پايان نامه برتر دانشجو) فاطمه تقي زاده دانشگاه علوم و معارف قرآن کريم

 پایان نامه ها

ارتباط آوايي-محتوايي (فنوسمانتيک) در قرآن کريم راهنمايي علوم و معارف قرآن کريم علوم قرآني آمل

معناشناسي تربيتي از منظر بافت درون زباني قرآن کريم و روايات (در حوزه روابط متقابل والدين و فرزندان) راهنمايي علوم و معارف قرآن کريم علوم قرآني آمل

بررسي تطبيقي مکاتب لذت گرا با مکتب تربيتي قرآن کريم راهنمايي علوم و معارف قرآن کريم علوم قرآني آمل

تحليل نشانه شناختي فواصل در قرآن کريم با رويکرد معناشناسي راهنمايي علوم و معارف قرآن کريم علوم قرآني آمل

کارگرد طرحواره هاي تصويري در گفتمان قرآني (مطالعة موردي رذائل اخلاقي) راهنمايي علوم و معارف قرآن کريم علوم قرآني آمل

راهکارهاي برجسته سازي مفاهيم قرآن در حوزة کودک و نوجوان راهنمايي علوم و معارف قرآن کريم علوم قرآني آمل

بررسي معنايي واژگان حوزة کتب آسماني در قرآن کريم با رويکرد زبان شناسي راهنمايي علوم و معارف قرآن کريم علوم قرآني آمل

جستاري بر فراهنجاري در قرآن با رويکرد معناشناسي راهنمايي علوم و معارف قرآن کريم علوم قرآني آمل

سبک شناسي گفتمان انبياء در قرآن کريم از بعد معناشناسي راهنمايي علوم و معارف قرآن کريم علوم قرآني آمل

معناشناسي ادغام و مد در ساختار زباني قرآن کريم راهنمايي علوم و معارف قرآن کريم علوم قرآني آمل

بررسي سبک شناختي سيماي زن در قرآن کريم راهنمايي علوم و معارف قرآن کريم علوم قرآني آمل

زيبايي شناسي ادبي و معنايي مجاز و تشبيه در قران کريم با نگاهي بر جزء29 راهنمايي علوم و معارف قرآن کريم علوم قرآني آمل

شگفتيهاي آفرينش مورچه در نهج البلاغه با رويکرد علمي راهنمايي علوم و معارف قرآن کريم علوم قرآني آمل

نقش ازدواج در تأمين آرامش زوجين از منظر آموزه هاي ديني و علم روانشناسي راهنمايي علوم و معارف قرآن کريم علوم قرآني آمل

 طرح های پژوهشی

 

 سایر موارد

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

تنظیمات قالب