نام نام خانوادگی: کبری راستگو

    سمت: عضو هیأت علمی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

    مرتبه علمی: استادیار

    دانشکده علوم قرآنی مشهد

    رایانامه: rastgoo@quran.ac.ir

+ تحصیلات

+ آشنایی با زبان های خارجی

+ افتخارات و جوایز 

+ تجارب تدریس

+ فعالیت های اجرایی

+ شرکت در دوره ها

+ انجمن های علمی

+ فصلنامه های داخلی

+ فصلنامه های خارجی

+ مقالات همایش های داخلی 

+ مقالات همایش های خارجی 

+ کتاب های چاپ شده

+ پایان نامه ها

+ طرح پژوهشی

+ سایر موارد 

 تحصیلات

دکترای زبان و ادبیات عرب، دانشگاه علامه طباطبایی ره، 1392

کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عرب، دانشگاه فردوسی، 1382

کارشناسی زبان و ادبیات عرب گرایش مترجمی، دانشگاه علامه طباطبایی ره، 1380

 آشنایی با زبان های خارجی

زبان عربی، پیشرفته

زبان انگلیسی، مقدماتی

 افتخارات و جوایز

کسب رتبۀ اول آزمون دکتری و عضو استعدادهای درخشان دانشگاه علامه طباطبایی

کسب رتبۀ سوم بخش کتبی سیرۀ معصومین(ع) در پانزدهمین جشنوارۀ قرآن و عترت دانشکدۀ علوم قرآنی مشهد

کسب رتبۀ اول بخش شفاهی حفظ جزء 30 قرآن در آزمون‌های کتبی و عملی حفظ قرآن دانشکدۀ علوم قرآنی مشهد

پژوهشگر برتر دانشکده علوم قرآنی مشهد در سال1396

کسب رتبۀ اول در رشتۀ احکام بخش اساتید شانزدهمین جشنوارۀ قرآن و عترت دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

کسب رتبۀ برگزیدۀ اول سطح3 در پانزدهمین جشنوارۀ بانوی کرامت تحت حمایت مرکز مدیریت حوزه‌های علمیۀ خواهران سطح کشور

کسب رتبۀ دوم رشته آشنایی با نهج البلاغه گروه اساتید در هفدهمین جشنوارۀ قرآن و عترت دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

کسب رتبۀ نخست مقاله نویسی گروه اساتید در هفدهمین جشنوارۀ قرآن و عترت دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

کسب رتبه اول رشته تالیف کتاب گروه اساتید در هفدهمین جشنوارۀ قرآن و عترت دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

 سوابق و تجربیات تدریس

ادبیات عرب1 ادبیات عرب2 ادبیات عرب3 ادبیات عرب4 ادبیات عرب5 کارشناسی 1391-1397

تجزیه و ترکیب کارشناسی 1392-1396

صرف کاربردی 1 و2 کارشناسی 1396- ادامه دارد

نحو کاربردی1 و2 کارشناسی 1396- ادامه دارد

قرائت متون عربی کارشناسی ارشد 1392- ادامه دارد

علوم بلاغت کارشناسی ارشد 1392-ادامه دارد

علوم بلاغی و زیبایی‌شناسی قرآن 1و2 کارشناسی 1397-ادامه دارد

معناشناسی 1و2 کارشناسی 1397- ادامه دارد

 فعالیت های علمی اجرایی

عضو هیئت تحریریه مجله علمی-تخصصی مطالعات سبک شناسی قرآن دانشکده علوم قرآنی خوی 1396-1398

عضو کمیتۀ علمی یازدهمین همایش بین‌المللی پژوهش‌های قرآنی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم 1397

عضو کمیته ارزیابی مقالات یازدهمین و دوازدهمین همایش بین‌المللی پژوهشهای قرآنی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم 1397و1398

 شرکت در دوره ها

کارگاه آموزشی-پژوهشی دانشگاه علوم ومعارف قرآن کریم با عنوان "مبانی ترجمه قرآن کریم"، "آسیب‌شناسی پژوهش‌های علوم قرآنی" دانشکده علوم قرآنی قم 1392

پاسخ به شبهات قرآنی، تفاوت اعجاز با سحر، آموزش پژوهش محور دانشکده علوم قرآنی قم 1393

کارگاه آموزشی-پژوهشی دانشگاه علوم ومعارف قرآن کریم با عنوان "تعلیم و تربیت در اسلام"، "بررسی مسائل روز در حوزۀ علوم قرآنی"، "پاسخ به شبهات قرآنی"، "بررسی مسائل کلامی جدید" و"تدبر در قرآن" کانون فدک مشهد 1393

کارگاه آموزشی «مبانی کاربرد زبان‌های سامی در مطالعات قرآنی» دانشگاه فردوسی مشهد 1393

کارگاه تخصصی آموزشی قرآن و ادبیات «علوم بلاغی» دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم 1393

کارگاه آموزشی تخصصی «آشنایی با اصول مقاله نویسی علمی پژوهشی» دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران 1394

کارگاه آموزشی «آشنایی با مبانی زبان‌شناسی» دانشگاه فردوسی مشهد 1394

کارگاه آموزشی «رویکردهای نوین در مطالعات حدیث‌پژوهی با تاکید بر روش لایه‌شناسی» دانشگاه فردوسی مشهد 1394

کارگاه آموزشی «روش پژوهش در نرم‌افزارهای قرآنی با تکیه بر موضوعات اعجاز قرآن» دانشگاه شهید بهشتی 1395

مشارکت در طرح ضیافت اندیشه اساتید با موضوع "تعلیم وتربیت اسلامی (سطح1)" دانشگاه فردوسی مشهد 1395

مشارکت در دورۀ توانمندسازی اعضای هیئت علمی "اصول تعلیم و تربیت اسلامی(سطح2)" دانشگاه مازندران 1395

مشارکت در کارگاه تخصصی آموزشی زبان وادبیات عربی با موضوع «مبانی ترجمه» دانشکده ادبیات و علوم انسانی تهران 1395

کارگاه مهارت‌افزایی اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم "آموزش پژوهش محور"، اصول و روش طراحی و نگارش کتب دانشگاهی، استخراج مقالات علمی-پژوهشی از پایان‌نامه‌ها دانشکده علوم قرآنی قم 1396

کارگاه مهارت‌افزایی اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم با عنوان ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانشکده علوم قرآنی قم 1396

کارگاه مجازی مهارت‌افزایی آسیب‌شناسی مطالعات قرآنی مستشرقان در دورۀ معاصر دانشکده علوم قرآنی مشهد 1396

کارگاه مجازی مهارت‌افزایی کاربرد استعاره‌های مفهومی در مطالعات و پژوهش‌های قرآنی دانشکده علوم قرآنی مشهد 1396

کارگاه معناشناسی تقوا در قرآن کریم پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 1397

کارگاه مبانی نشانه-معناشناسی گفتمانی دانشگاه فردوسی مشهد 1398

کارگاه مهارت‌افزایی اعضای هیئت علمی روش‌شناسی تفسیر قرآن کریم دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم 1398

سومین کارگاه مها‌رت‌افزایی اعضای هیئت علمی مهارت ارتباطات از منظر قرآن و روانشناسی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم 1398

 انجمن های علمی

 

 مقالات چاپ شده درمجلات داخلی

الإیقاع الداخلي في شعرابن‌الفارض دراسه بنیويه شکليه دراسات في العلوم الإنسانيه بهار 1392

الرثاء بین العاطفه والخیال اللغه العربیه وآدابها پردیس قم پاییز1392

جایگزینی واژگانی در متشابهات قرآنی با رویکرد سبک‌شناسی نقش‌گرا زبان و ادبیات عربی فردوسی مشهد پاییز و زمستان1395

المخططات التصوريه ودورها في فهم مفاهیم الصحیفه السجاديه الأخلاقيه دراسه لسانيه إدراکيه اللغه العربيه وآدابها پردیس قم بهار و تابستان1396

نظم تقابلی واژگان "ارض وسماء" در گفتمان قرآنی برمبنای نظریۀ انسجام پژوهش‌های زبان‌شناختی قرآن کریم اصفهان بهار و تابستان1396

بررسی هم‌معنایی در گفتمان قرآنی با رویکرد تحلیل مولفه‌ای پژوهش‌های ترجمه در زبان و ادبیات عربی بهار و تابستان1396

معانی شعاعی عناصر بافت‌بنیان در گفتمان قرآنی پژوهش‌های زبان‌شناختی قرآن کریم اصفهان پاییز و زمستان1396

شبکۀ معنایی علی در گفتمان قرآنی برمبنای نظریۀ پیش‌نمونه جستارهای زبانی فروردین واردیبهشت1397

مجاز عقلی: حقیقت یا مجاز برمبنای نظریۀ آمیختگی مفهومی زبان و ادبیات عربی فردوسی مشهد بهار و تابستان1398

تحلیل زبان‌شناختی استکبار انسانی در گفتمان قرآنی مطالعۀ موردی (ارکان و نمودها) پژوهش دینی شهریور1398

جدلیه الإنسان المعاصر والعبث في الأغنيه الزرقاء الخشنه لزکریا تامر علی ضوء نظریه جیرار جینیت دراسات في العلوم الإنسانيه در دست چاپ

خوانش نشانه‌شناختی نیروهای بصری و رمزگان زبانی داستان آدم(ع) مطالعۀ موردی سوره بقره و طه الهیات هنر در دست چاپ

تفاوت معناشناختی واژگان اصطفی واختار در قرآن کریم فصلنامۀ سراج منیر بهار1395

آموزه‌های اخلاقی نظام خانواده در گفتمان قرآنی برمبنای نظریۀ سبک‌شناسی لایه‌ای الهیات قرآنی بهار وتابستان1396

بررسی معناشناختی همنشینی واژگان "وهن"، "ضعف"، "استکانت" در آیه 146 سوره آل‌عمران با رویکرد تحلیل مولفه‌ای معارف قرآنی بهار1398

بررسی ابزار زبانی "تغلیب" در قرآن کریم معارف قرآنی پاییز1398

 مقالات چاپ شده در مجلات خارجی

 مقالات در همایش های داخلی

بینامتنی قرآن با مناظرات امام رضا(ع) بینامتنیت(التناص) قم موسسه بوستان قرآن و عترت پاییز1393 ملی

طرحواره‌های تصویری قرآنی در اندیشۀ عرفانی امام خمینی(ره) قرآن در سیره و اندیشه امام خمینی(ره) تهران موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره) آبان1394 بین‌المللی

مرقد سلمان المحمدي علی ضوء مسأله مشروعيه زیاره القبور في الکتاب والسنه سلمان ملتقی الأدیان کربلا سازمان وقف عراق اسفند1394 بین‌المللی

بازتاب طرح‌واره‌های تصویری قرآنی در دیوان اشعار علامه حسن‌زاده آملی میراث قرآنی تبرستان بابلسر دانشکده الهیات مازندران اسفند1394 ملی

بررسی سبک‌شناختی اظهار و اضمار در قرآن کریم و ارتباط آن با انسجام و پیوستگی آیات متن پژوهی ادبی تهران دانشگاه علامه طباطبایی اردیبهشت1397 ملی

موتیف فقر و پیامدهای آن در منظومه‌های داستانی بشاره‌الخوری زبان، ادبیات و بازشناسی مشاهیر و مفاخر مشهد دانشگاه پیام نور تربت حیدریه اسفند1397 ملی

بررسی طرحوارۀ تصویری قدرتی در گفتمان قرآنی با رویکرد زبان‌شناسی‌شناختی زبان، ادبیات و بازشناسی مشاهیر و مفاخر مشهد دانشگاه پیام نور تربت حیدریه اسفند1397 ملی

بررسی معناشناختی مفهوم بأس در قرآن کریم با رویکرد تحلیل مولفه‌ای زبان، ادبیات و بازشناسی مشاهیر و مفاخر مشهد دانشگاه پیام نور تربت حیدریه اسفند1397 ملی

بررسی معناشناختی مفهوم نصرت در قرآن کریم با رویکرد تحلیل مولفه‌ای مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم انسانی، مدیریت و کارآفرینی ایران تهران دانشگاه آزاد اسلامی اسفند1397 ملی

بررسی ادوات پیوند افزایشی (واو، فاء، ثم، أو) در قرآن کریم در پرتو نظریۀ زبانشناسی انسجام مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم انسانی، مدیریت و کارآفرینی ایران تهران دانشگاه آزاد اسلامی اسفند1397 ملی

بررسی جلوه‌های حسی در غزلیات عرفانی امام خمینی(ره) پنجمین همایش ملی پژوهش‌های نوین در حوزۀ زبان و ادبیات ایران تهران دانشگاه آزاد اسلامی اسفند1397 ملی

تحلیل معناشناختی‌‌ تعبیر حرف اضافۀ "باء" در گفتمان قرآنی پنجمین همایش ملی پژوهش‌های نوین در حوزۀ علوم انسانی و اجتماعی تهران دانشگاه آزاد اسلامی اردیبهشت 1398 ملی

کارکرد زیبایی‌شناختی حرف اضافۀ "من" در قرآن کریم پنجمین همایش ملی پژوهش‌های نوین در حوزۀ علوم انسانی و اجتماعی تهران اردیبهشت 1398 ملی

بررسی زبان‌شناختی حذف حروف عطف در متشابهات لفظی قرآن پنجمین همایش ملی پژوهش‌های نوین در حوزۀ علوم انسانی و اجتماعی تهران اردیبهشت 1398 ملی

اعجاز هنری قرآن کریم در روایت بصری از داستان لوط(ع) بر پایۀ هنرهای تجسمی پنجمین همایش ملی اعجاز قرآن کریم دانشگاه شهید بهشتی تهران دانشگاه شهید بهشتی مهر1398 ملی

مفهوم‌شناسی نوین واژگان هم‌معنی «تبدیل» و «تحویل» بر مبنای الگوی نخستی‌های معنایی با محوریت آیۀ 43 سورۀ فاطر دومین کنگرۀ بین‌المللی نوآوری و تحقیق در علوم انسانی و اسلامی تهران خانه فرهنگ مهر1398 بین‌المللی

مبانی جامعیت فرهنگی دین اسلام در آموزه‌های قرآنی جهان‌شمولی آموزه‌های قرآنی و روایی در دنیای معاصر تهران دانشکدۀ علوم و فنون قرآن آذر1396 ملی

آسیب‌شناسی ترجمه واژگان هم‌معنا در قرآن کریم با کاربست نظریه تحلیل مولفه‌ای نقد زبانشناختی ترجمه‌های معاصر فارسی قرآن کرج دانشگاه خوارزمی اردیبهشت1398 ملی

ضعف ترجمه‌های فارسی در تبیین دلایل معناشناختی حذف حرف در قرآن کریم نقد زبانشناختی ترجمه‌های معاصر فارسی قرآن کرج دانشگاه خوارزمی اردیبهشت1398 ملی

 مقالات در همایش های خارجی

 کتاب های چاپ شده

بلاغت واژه در کلام وحی (تحلیل زبان‌شناختی) ترجمه محبوبه میرزایی‌تبار رحیمی‌نژاد-مشهد 1394

بررسی زیبایی‌شناختی طرحواره‌های تصویری در قرآن کریم تالیف ملیحه صالحی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم 1397

 پایان نامه ها

تقابل مكاني ارض و سماء و معناشناسي آن در سياق قرآن كريم راهنمایی علوم و معارف قرآن کریم علوم قرآنی مشهد 1394

نقش بافت زبانی در گزینش الفاظ قرآنی (مطالعه موردی آیات اهل کتاب) راهنمایی علوم و معارف قرآن کریم علوم قرآنی مشهد 1394

بررسي معناشناختي واژگان مترادف در سياق قرآني راهنمایی علوم و معارف قرآن کریم علوم قرآنی مشهد 1395

زیبایی‌شناسی طرحواره‌های تصویری در قرآن با رویکرد زبان‌شناسی شناختی راهنمایی علوم و معارف قرآن کریم علوم قرآنی مشهد 1396

خوانش نشانه‌شناختی تصاویر هنری در قصص قرآن راهنمایی علوم و معارف قرآن کریم علوم قرآنی مشهد 1396

تحلیل سبک‌شناختی آیات نفاق در قرآن کریم راهنمایی علوم و معارف قرآن کریم علوم قرآنی مشهد 1396

کارکرد خروج از مقتضای ظاهر و ارتباط آن با انسجام آیات (مطالعۀ موردی قصص قرآن) راهنمایی علوم و معارف قرآن کریم علوم قرآنی مشهد 1396

اسلوب حذف و نقد و بررسی آن در ترجمۀ قرآن راهنمایی علوم و معارف قرآن کریم علوم قرآنی مشهد 1396

بررسی عوامل انسجام در آیات قرآن با رویکرد زبانشناسی نقشگرا راهنمایی علوم و معارف قرآن کریم علوم قرآنی مشهد 1397

حوزۀ معنایی قوت و ضعف در قرآن کریم راهنمایی علوم و معارف قرآن کریم علوم قرآنی مشهد 1397

حوزۀ معنایی نصرت در قرآن کریم راهنمایی علوم و معارف قرآن کریم علوم قرآنی مشهد 1398

معناشناسی حروف جرّ در قرآن کریم مطالعۀ موردی (من، باء، علی) راهنمایی علوم و معارف قرآن کریم علوم قرآنی مشهد 1398

چرخش سبک‌شناختی در متشابهات لفظی قرآن (مطالعۀ موردی: حذف و شکل ساخت‌واژی) راهنمایی علوم و معارف قرآن کریم علوم قرآنی مشهد 1398

 طرح های پژوهشی

 سایر موارد

نقد "نظریۀ معنای کانونی در التحقیق في کلمات القرآن علامه حسن مصطفوی" دانشکده علوم قرآنی آمل علوم و معارف قرآن کریم 1396

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

تنظیمات قالب