نام نام خانوادگی: رحمان عشریه

    سمت: عضو هیأت علمی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

    مرتبه علمی: دانشیار

    دانشکده علوم قرآنی قم

    رایانامه: oshryeh@quran.ac.ir

+ تحصیلات

+ آشنایی با زبان های خارجی

+ افتخارات و جوایز 

+ تجارب تدریس

+ فعالیت های اجرایی

+ شرکت در دوره ها

+ انجمن های علمی

+ فصلنامه های داخلی

+ فصلنامه های خارجی

+ مقالات همایش های داخلی 

+ مقالات همایش های خارجی 

+ کتاب های چاپ شده

+ پایان نامه ها

+ طرح پژوهشی

+ سایر موارد 

 تحصیلات
دکترای تفسیر و علوم قرآن کریم، حوزه علمیه قم، 1390
 آشنایی با زبان های خارجی

زبان عربی، متوسط

زبان انگلیسی، مقدماتی

 افتخارات و جوایز

 

 سوابق و تجربیات تدریس

قرآن شناسی کارشناسی ارشد 92-93

تلخیص التمهید کارشناسی ارشد 92-93

تحلیل زبان شناختی کارشناسی ارشد 92-93

روش شناسی ترجمه ونقد ترجمه های موجود کارشناسی ارشد 93-94

علوم قرآن ۱ کارشناسی ارشد 93-94

علوم قرآن ۲ کارشناسی ارشد 93-94

علوم قرآن ۳ کارشناسی ارشد 93-94

علوم قرآن 4 کارشناسی ارشد 93-94

مبانی وقواعد تفسیری کارشناسی ارشد 93-94

مهدویت کارشناسی ارشد 95-96

علوم قرآن ۲ کارشناسی ارشد 95-96

تعلیم و تربیت اسلامی کارشناسی ارشد 95-96

تفسیر موضوعی کارشناسی ارشد

مبادی و مفاهیم اخلاق اسلامی کارشناسی 91-92

ادبیات عرب(2) کارشناسی 91-92

تفسیر مقدماتی کارشناسی 91-92

ادبیات عرب(3) کارشناسی 91-92

تفسیر موضوعی(1) کارشناسی 91-92

مبادی و مفاهیم اخلاق اسلامی کارشناسی 92-93

ادبیات عرب(2) کارشناسی 92-93

ادبیات عرب(4) کارشناسی 92-93

ادبیات عرب(3) کارشناسی 92-93

ادبیات عرب(5) کارشناسی 92-93

تفسیر موضوعی(1) کارشناسی 92-93

ادبیات عرب(1) کارشناسی 93-94

ادبیات عرب(4) کارشناسی 93-94

تفسیر موضوعی(2) کارشناسی 93-94

تفسیر مقدماتی کارشناسی 93-94

روشها و گرایشهای تفسیر کارشناسی 94-95

تفسیر موضوعی(1) کارشناسی 94-95

اخلاق و تربیت اسلامی کارشناسی 94-95

تفسیر موضوعی(1) کارشناسی 94-95

علوم قرآن(1) کارشناسی 94-95

نهج¬البلاغه(2) کارشناسی 94-95

تفسیر موضوعی(6) کارشناسی 94-95

تفسیر موضوعی(2) کارشناسی ارشد 94-95

تفسیر موضوعی(2) کارشناسی ارشد 94-95

روش تحقیق کارشناسی 95-96

روش تحقیق کارشناسی 95-96

آیین زندگی (اخلاق کاربردی) کارشناسی 95-96

مفردات قرآن(1) کارشناسی 95-96

مفردات قرآن(1) کارشناسی 95-96

مفردات قرآن(2) کارشناسی 95-96

تفسیر موضوعی(1) کارشناسی ارشد 95-96

تفسیر موضوعی(1) کارشناسی ارشد 95-96

مفردات قرآن کریم(2) کارشناسی ارشد 95-96

مفردات قرآن کریم(2) کارشناسی ارشد 95-96

مفردات قرآن کریم کارشناسی 95-96

مفردات قرآن کریم کارشناسی 95-96

تفسیر ترتیبی قرآن(1) کارشناسی 95-96

علوم قرآن(4) کارشناسی 95-96

آشنایی با علوم قرآن کارشناسی ارشد 95-96

روش تحقیق کارشناسی 95-96

روش تحقیق کارشناسی 95-96

تفسیر موضوعی(2) کارشناسی ارشد 95-96

تفسیر موضوعی(2) کارشناسی ارشد 95-96

روش تحقیق کارشناسی ارشد 96-97

مفردات قرآن کریم(2) کارشناسی ارشد 96-97

تفسیر موضوعی(1) کارشناسی ارشد 96-97

روش تحقیق در علوم قرآن و تفسیر کارشناسی ارشد 96-97

علوم قرآنی(4) کارشناسی 96-97

مفردات قرآن کارشناسی 96-97

مفردات قرآن کارشناسی 96-97

نقد و بررسی درباره عدم تحریف قرآن(1) کارشناسی ارشد 96-97

علوم قرآن(2) کارشناسی ارشد 96-97

 فعالیت های علمی اجرایی

سرپرست معاونت اداری مالی ودانشجویی دانشکده علوم قرآنی خرم آباد دانشکده علوم قرآنی خرم آباد 92

سرپرست دانشکده علوم قرآنی خرم آباد دانشکده علوم قرآنی خرم آباد 92

رئیس دانشکده علوم قرآنی خرم آباد دانشکده علوم قرآنی خرم آباد 94

عضو کمسیون بررسی موارد خاص دانشگاه علوم ومعارف قرآن کریم قم 96

عضوشورای انظباطی تجدید نظر دانشگاه علوم ومعارف قرآن کریم قم 96

نماینده رئیس دانشگاه در کمیته ترفیع پایه هیأت علمی دانشگاه علوم ومعارف قرآن کریم قم 96

مدیرامورپژوهش دانشگاه علوم ومعارف قرآن کریم قم 96

مسئول کمیته داوری و ارزیابی مقالات یازدهمین همایش بین المللی پژوهش های قرآنی دانشگاه علوم ومعارف قرآن کریم قم 96

عضوگروه ارزیابی عملکرد دانشگاه علوم ومعارف قرآن کریم قم 96

دبیرهیأت اجرایی جذب دانشگاه علوم ومعارف قرآن کریم قم 96

عضوشورای پژوهش دانشگاه علوم ومعارف قرآن کریم قم قم 96

عضو کارگروه تألیف کتاب درسی اصول و روش های تحقیق درمطالعات قرآنی قم 96

عضو هیأت عالی جذب شورای عالی انقلاب فرهنگی قم 97

رئیس دانشکده علوم قرآنی قم قم 98

عضوشورای انتشارات دانشگاه علوم ومعارف قزآن کریم قم 98

 شرکت در دوره ها

کارگاه آموزشی – پژوهشی «مبانی ترجمه قرآن کریم- آسیب شناسی پژوهشهای علوم قرآنی » دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم 19/2/92-20/2/92

کارگاه آموزشی – پژوهشی «پاسخ به شبهات قرآنی»، «تفاوت اعجاز با سحر» و «آموزش پژوهش محور» دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم 10/2/93-11/2/93

کارگاه آموزشی – پژوهشی «تعلیم و تربیت در اسلام»، «بررسی مسائل روز در حوزه علوم قرآنی»، «پاسخ به شبهات قرآنی»، «بررسی مسائل جدید کلامی»، «تدبر در قرآن» دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم 20/5/93 -23/5/93

کارگاه «آموزش پژوهش محور»، «اصول و روش طراحی و نگارش کتب دانشگاهی»، «استخراج مقالات علمی– پژوهشی از پایان نامه ها» دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم 13/6/96

کارگاه «ارزشیابی پیشرفت تحصیلی» دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم 14/6/96

متد نقد کتاب در حوزه علوم انسانی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم 24/7/97

کاربرد استعاره های مفهومی در مطالعات وپژوهش های قرآنی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم 27/4/97

مهارت ارتباطات از نظر قرآن کریم و روانشناسی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم 3/4/98

اصول وشیوه تدوین متون درسی بر اساس استاندارهای سازمان سمت دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم 18/4/98

اهمیت فعالیت های پژوهشی در ارتقا اعضاء هیأت علمی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم 21/8/97

روش شناسی تفسیر قرآن کریم دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم 25/3/98

برهان تاریخی بر تحریف ناپذیری قرآن کریم دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم 18/10/98

 انجمن های علمی
 
 مقالات چاپ شده درمجلات داخلی

سازگاری اسناد حسنات و سیئات به خدا و انسان در آیه 78 و 79 سوره نساء در اندیشه فخررازی و امام خمینی پژوهش های تفسیر تطبیقی اکسپت

قلمرو قدر عینی و علمی الهی با تکیه بر آیه 21 سوره حجر در اندیشه علامه طباطبایی تحقیقات علوم قرآن وحدیث  اکسپت

ارزیابی آموزه «نفی صفات» در نهج البلاغه در اندیشه ابن¬میثم بحرانی پژوهشنامه نهج البلاغه 26 1398

بازشناسی تطبیقی مفهوم قول و نطق موجودات از منظر مفسران با تکیه بر تفاسیر التبیان، مجمع_البیان و المیزان معارف قرآنی 32 1397

بررسی تحلیلی الگوی مدیریت منابع عمومی ثروت (انفال) در فرهنگ وحیانی باتأکید بر حکومت سیاسی اسلامی حکومت اسلامی 91 1398

بازخوانی تفسیر معرفت خدا با خدا در روایات اهل¬بیت(علیهم السلام) مطالعات فهم حدیث 10 1398

ارزیابی الهیات سلبی در حوزه هستی شناسی صفات الهی دراندیشه¬ ابن میمون یهودی کلام اسلامی 107 1397

معناشناسی شر در قرآن کریم با تاکید بر میدان معنایی واژگان همنشین فصلنامه ذهن 76 1397

بررسی و نقدتأویل «قیامت موعود به قیام قائم» انتظار موعود 13 1396

تحلیل معنا شناختی وحدت عددی خداوند در بیان امام سجاد(ع) پژوهشنامه کلام 8 1397

بازخوانی کارکرد هستی شناسانه امام زمان (ع) مشرق موعود 2/45 1397

ارزیابی معناشتاسی حسن و قبح در اندیشه محقق خراسانی با محوریت نقدهای شهید صدر کلام اسلامی 102 1396

بازخوانی تمایزات قاعده فقهی اصولی در اصول امامیه واهل سنت کاوشی نو در فقه 92 1394

چرایی برجستگی قتل عثمان وانتساب آن به امیرالمومنین(ع)باتأکیدبرنگاه نهج البلاغه پژوهش های نهج البلاغه 55 1396

بداء در اندیشه فلسفی میرداماد معرفت کلامی 18 1396

پیشینه شناسی و نقدادعای نبوت سران بابیت وبهایت مشرق موعود 47 1397

اعتبارسنجي اصالت خطبه 219 نهج البلاغه با بررسي چالش ها و ديدگاه هاي حديثي و تاريخي خطبه پژوهشنامه علوی 16 1396

تحلیل پیشینه روشی و محتوایی بابیت و بهائیت در آموزه‌های اسماعیلیه انتظارموعود 58 1396

بازپژوهی تفسیر توحید صفاتی در خطبه اول نهج البلاغه اندیشه نوین دینی 53 1397

بررسی داستان کودکی حضرت موسی ع در سوره قصص بر پایه الگوی روایی گریماس معارف قرآنی 31 1396

پیشینه شناسی و نقد ادعای سران بهائیت درباره نسخ شریعت اسلام در فتنه بدشت تاریخ اسلام 70 1396

ارزیابی آموزه «نفی صفات» در نهج¬البلاغه در اندیشه ابن¬میثم بحرانی پژوهشنامه نهج البلاغه اکسپت

تاریخ گذاری سوره قدر(با تأکید بر مکی یا مدنی بودن سوره) پژوهش های قرآنی اکسپت

باز پژوهی تحلیلی دلالت آیه 3 سوره نساء بر اصل «تک‌همسری» یا « چند‌همسری» پژوهش های قرآنی اکسپت

بررسی تحلیلی مبانی قرآنی رابطه امنیت و دیپلماسی در فقه سیاسی با رویکرد به قاعده‌ی: «امان، تألیف قلوب و الزام» حکومت اسلامی اکسپت

ارزیابی و نقد پنداره‌ی وجود آیات مخالف علم و مطابق با باورداشت مخاطبان عصر نزول مطالعات قرآن و حدیث اکسپت

بررسی تطبیقی آیین ابیونی با قرآن با رویکرد پاسخگویی به شبهه اقتباس پژوهش های ادیانی 14 1398

پژوهشی تطبیقی در حرکت و زمان در اندیشه صد المتألهین و آلبرت آینشتاین حکمت اسلامی 2 1396

تحليل و بررسي ديدگاه شارحين نهج البلاغه در تعيين مصداق خطبه 219 با رويكرد نقادانه به پنداره ستاييدن امام علي عليه السلام از خليفه دوم پژوهش های نهج البلاغه اکسپت

علل ابقای بنی عباس توسط آل بویه تاریخ درآینه پژوهش 42 1396

کارکرد هستی شناسانه امام مهدی(عج) مشرق موعود 42/2 1397

بررسی داستان کودکی حضرت موسی ع در سوره قصص بر پایه الگوی روایی گریماس معارف قرآنی 31 1396

نحوه تحقق مفاهيم فلسفي در فلسفه مشاء معرفت فلسفی 57 1396

پژوهشی تطبیقی در «حرکت» و «زمان» در نظام فلسفی سینوی و صدرائی معارف عقلی 34 1396

پژوهشی در فلسفه نبوت در نظام فلسفی صدرالمتألهین معارف عقلی 35 1396

تحلیل انتقادی شبهۀ¬ نامه¬انگاری قرآن کریم الهیات قرآنی 10 1397

کاربرد دلیل استقرایی در علم اصول در اندیشه شهید صدر مطالعات فقه اصول امامیه 5 1395

بررسی ابواب جهنم در قرآن کریم مشکوه 136 1396

معیار های نقد روایات تفسیری در التفسیر الاثری الجامع علامه محمد هادی معرفت(ره) تسنیم 1 1396

جایگاه جهاد کبیر در حوزه فرهنگ عیون 5 1295

بازپژوهی تطبیقی جایگاه سنّت در تفسیر قرآن به قرآن با تأکید برتفسیر المیزان و الفرقان تفسیر پژوهی اکسپت

 مقالات چاپ شده در مجلات خارجی

ارزیابی تحقیق جان برتون در جمع آوری قرآن در دایره المعارف قرآن Adab Al-Kufa عراق 35 218

بررسی اعجاز علمی قرآن Elixir هند 99 216

بررسی دیدگاه های خاورشناسان درباره زمان جمع آوری قرآن Elixir هند 109 217

 مقالات در همایش های داخلی

تجلی تمسک به اهل بیت(ع) در روش تربیتی آیت الله سیدعلی آقا قاضی(ره) کنگره بین المللی بزرگداشت فقیه متأله حضرت آیت الله حاج سیدعلی قاضی (ره) تبریز اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی 1391

حوزه معنایی کبرو استکبار در قرآن و حدیث نخستین همایش ملی واژه پژوهی در علوم اسلامی یاسوج دانشگاه یاسوج 1395

شبکه معنایی صراط و سبیل و روابط و تفاوت معنایی آن دو با واژگان همگون در قرآن نخستین همایش ملی واژه پژوهی در علوم اسلامی یاسوج دانشگاه یاسوج 1395

شبکه معنایی هدایت و رشد و روابط و تفاوت معنایی آن دو با واژگان همگون در قرآن نخستین همایش ملی واژه پژوهی در علوم اسلامی یاسوج دانشگاه یاسوج 1395

مبانی و شاخصه های رشد و توسعه پایدار در قرآن کریم چهارمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی تهران مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی سروش حکمت 1395

مبانی و شاخصه های توسعه پایدار در سیره مدیریتی ذوالقرنین (کوروش بزرگ) از نظر قرآن کریم چهارمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی تهران مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی سروش حکمت 1395

حقوق والدین از نگاه امام سجاد علیه السلام با رویکرد به صحیفه سجادیه همایش بین المللی آموزه های اسلامی، انسان معاصر و نظام خانواده ساری موسسه فرهنگی قرآن و عترت پیامبر اعظم 1395

روش تفسیر قرآن و جایگاه نکات ادبی بلاغی و جایگاه مباحث کلامی در التفسیر الاثری الجامع آیت الله معرفت(ره) همایش روش پژوهشی علامه هادی معرفت کرمان حوزه علمیه خواهران کرمان 1395

گستره فقهی وجوب خمس سرمایه از نگاه فقیهان و اندیشمندان شیعه خمس و تعالی فرهنگی جامعه قم حوزه علمیه قم 1395

جاهليّت دوّم و مظاهر آن در آخرالزّمان اسلام و جاهلیت مدرن چالش ها و بایسته ها مشهد جامعه المصطفی العالمیه مشهد مقدس 1395

مدگرایی ورابطه آن با جاهلیت مدرن وراههای درمان آن اسلام و جاهلیت مدرن چالش ها و بایسته ها مشهد جامعه المصطفی العالمیه مشهد مقدس 1395

تحليل توصيفي مفهوم «رنگ» ازنگاه روانشناسي، قرآن و روايات کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی، فرهنگی و پژوهش دین رشت دانشگاه امام صادق 1396

خانواده در سیره ی امام خمینی (قدس سره) کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی، فرهنگی و پژوهش دین رشت دانشگاه امام صادق 1396

درآمدی بر رابطه انسان و جهان از نگاه قرآن و نهج البلاغه کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی، فرهنگی و پژوهش دین رشت دانشگاه امام صادق 1396

اافراطی گرایی دینی از منظر آیات قرآن کریم و روایات معصومین (ع) همایش ملی واکاوی قرائت های افراطی از دین تبریز دانشگاه شهید مدنی آذربایجان 1396

تکنولوژی در خدمت جنگ نرم با اهداف استکباری و القاء اندیشه ضد دینی اولین کنفرانس بین المللی ظرفیت شناسی و تأثیرگذاری فضای مجازی در ارتقای آموزش¬های دینی قم جامعه المصطفی العالمیه 1396

حوزه معنایی تبرج زنان وگستره مفهومی آن با جاهلیت مدرن ازنگاه قرآن وعترت همایش ملی نگرش علمی وکاربردی به عفاف وحجاب تهران دانشگاه الزهرا 1396

بررسی و تحلیل تعارض یا تعامل عقل و دین در حوزه معرفت ‌شناختی کنگره بین المللی قرآن و علوم انسانی قم "مدرسه امام خمینی

(جامعه المصطفی العالمیه)" 1396

ديده‌شناسي گرايش علمي وعقلی تفسیر قرآن کریم با تأکید بر نظرگاه سید عبد الحجت بلاغی در«حجت التفاسیر و بلاغ الإکسیر» کنگره بین المللی قرآن و علوم انسانی قم "مدرسه امام خمینی

(جامعه المصطفی العالمیه)" 1396

«تحلیل و بررسی مباني زبان‌شناختي و قواعد تفسیري در حجه التفاسیر و بلاغ الإکسیر» کنگره بین المللی قرآن و علوم انسانی قم "مدرسه امام خمینی

(جامعه المصطفی العالمیه)" 1396

جهان شمولی دکترین مهدویّت ودست آورد های آن از دیدگاه قرآن کریم همایش ملی جهان شمولی آموزه های قرآنی و روایی در دنیای معاصر تهران دانشکده علوم قرآنی تهران 1396

استراتژی قرآن کریم در مواجهه با آسیب های فرهنگی جامعه با تاکید بر رهنمودهای مقام معظم رهبری کنفرانس ملی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن 21 رامسر "دانشگاه امام صادق

(پردیس خواهران)

" 1396

اعتبار سنجی سندی و دلالی روایات نهی از قیام های قبل از ظهور کنفرانس ملی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن 21 رامسر "دانشگاه امام صادق

(پردیس خواهران)

" 1396

اندیشه سیاسی امام هادی (ع) و تبیین مبانی آن با رویکردی تحلیلی راهبردی همایش بین المللی سیره و زمانه امام هادی(ع) قم انجمن تاریخ پژوهان 1396

مبانی قرآنی مبارزه با استکبار جهانی در گفتمان انقلاب اسلامی "کنگره بین المللی قرآن کریم و استکبار ستیزی

دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم" قم دانشکده علوم قرآنی قم 1397

استکبار ستیزی  در نگاه  امام  علی  (علیه السلام) "کنگره بین المللی قرآن کریم و استکبار ستیزی

دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم" قم دانشکده علوم قرآنی قم 1397

ویژگی های فرهنگ استکباری از منظر قرآن کریم "کنگره بین المللی قرآن کریم و استکبار ستیزی

دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم" قم دانشکده علوم قرآنی قم 1397

بررسی و تحلیل زمینه های فرهنگ و اندیشه¬ی استکباری در قرآن کریم کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی دانشگاه قم قم دانشگاه قم 1397

بازخوانی آزمون‌های الهی با محوریت آیۀ 155سوره بقره کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی دانشگاه قم قم دانشگاه قم 1397

بررسی و تحلیل زمینه های فرهنگ و اندیشه¬ی استکباری در قرآن کریم کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی دانشگاه قم قم دانشگاه قم 1397

تعامل قرآن کریم با فرهنگ زمانه با رویکرد به جامعیت و جهانی همایش ملی قرآن کریم جامعیت وجهانی بودن اصفهان جامعه المصطفی العالمیه 1397

نشانه ها و علائم خودشیفتگی از دیدگاه قرآن و حدیث نخستین همایش ملی قرآن و علوم انسانی میبد دانشکده علوم قرآنی میبد 1395

ظرف تحقق تجسم اعمال از منظر قرآن و حدیث نخستین همایش ملی قرآن و علوم انسانی میبد دانشکده علوم قرآنی میبد 1395

ظرف تحقق تجسم اعمال از منظر قرآن و حدیث نخستین همایش ملی قرآن و علوم انسانی میبد دانشکده علوم قرآنی میبد 1395

روش قرآن کریم در تبیین جایگاه «ملک و ملکوت» در نظام هستی کنگره بین المللی قرآن و علوم انسانی قم "مدرسه امام خمینی

(جامعه المصطفی العالمیه)" 1396

زبان علمی قرآن کریم و همسویی آن با زبان عرفی با رویکرد به مرجعیت علمی قرآن کریم کنگره بین المللی قرآن و علوم انسانی قم "مدرسه امام خمینی

(جامعه المصطفی العالمیه)" 1396

بررسی و تحلیل جایگاه قلب، اطوار و حالات آن در قرآن کریم کنگره بین المللی قرآن و علوم انسانی قم "مدرسه امام خمینی

(جامعه المصطفی العالمیه)" 1396

1. نگرش قرآن کریم نسبت به واژه های متضاد وحی (موردپژوهی- واژه سحر) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین درحوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران تهران مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی سروش حکمت  تهران 1398/4/22

2. نگرش قرآن کریم نسبت به واژه های متضاد وحی (موردپژوهی- واژه وسوسه) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین درحوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران تهران مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی سروش حکمت  تهران 1398/4/22

3. بازخوانی آزمون‌های الهی با محوریت آیۀ 155سوره بقره چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین درحوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران تهران مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی سروش حکمت  تهران 1398/4/22

جایگاه اکثریت از نظر اسلام سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای دینی،علوم اسلامی، فقه و حقوق در ایران و جهان اسلام 1398/9/28

عوامل افزایش و کاهش رزق از دیدگاه قرآن کریم بارویکرد پاسخ به شبهات درحوزه رزق الهی سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای دینی،علوم اسلامی، فقه و حقوق در ایران و جهان اسلام 1398/9/28

بررسی نقش شورا و اکثریت در اسلام از دیدگاه قرآن دومین کنگره بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم انسانی و اسلامی تهران مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی سروش حکمت 1398/8/28

آزادي از ديدگاه غرب و اسلام دومین کنگره بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم انسانی و اسلامی تهران مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی سروش حکمت 1398/8/28

راهکارهای قرآنی برون رفت از چالش های پیش روی اطاعت از شوهر کنفرانس ملی علوم اسلامی و پژوهشهای دینی 1398/6/31

فلسفه آفرینش انسان از دیدگاه قرآن کریم کنفرانس ملی علوم اسلامی و پژوهشهای دینی 1398/6/31

بررسی چالش های پیش روی اطاعت از شوهر با تاکید برآیات و روایات کنفرانس ملی علوم اسلامی و پژوهشهای دینی 1398/6/31

 مقالات در همایش های خارجی
 
 کتاب های چاپ شده

استکبارستیزی درعصرغیبت وظهور محمدحسین عبدیایی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم ۱۳۹۷

مبانی راهبردی هدایت محمدعلی پرهیز کار انتشارات شوق ۱۳۹۷

معناشناختی وعد و وعید در قران کریم سرای کتاب ۱۳۹۷

 پایان نامه ها

بررسی نظریه تجسم اعمال در قرآن و حدیث راهنمایی جامعه الزهرا 93

مفهوم شناسی خضوع و خشوع از دیدگاه آیات و روایات راهنمایی جامعه الزهرا 94

خودشيفتگي از دیدگاه آیات و روایات راهنمایی جامعه الزهرا 94

هماهنگی نظام تکوین و تشریع از منظر عقل و وحی راهنمایی دانشگاه معارف اسلامی قم 94

مفهوم شناسی رشد و سفه در قرآن و حدیث راهنمایی جامعه الزهرا 95

عوامل و آثار ایمان به معاد و انکار آن از دیدگاه قرآن راهنمایی دانشکده اصول الدین قم 95

خودستايي از ديدگاه آيات و روايات راهنمایی دانشگاه آزاد اسلامی (واحد اراک) 95

نقش عمل صالح در تثبیت و ارتقاء ايمان از منظر قرآن كريم راهنمایی مرکز مدیریت حوزه علمیه (خواهران) 95

مستندات قرآنی دعای 24 و 25 صحیفه سجادیه با رویکردی به روابط درون خانواده راهنمایی دانشکده علوم قرآنی قم 95

واژه شناسی معنایی منت و مشتقات و بیان مصادیق و آثار آن در قرآن راهنمایی دانشکده علوم قرآنی قم 95

معناشناسی واژه وحی از دیدگاه قرآن کریم راهنمایی جامعه الزهرا 97

رابطه خودشناسي بر خداشناسي از منظر علّامه طباطبايي و آيت الله جوادي آملي راهنمایی مرکز مدیریت حوزه علمیه (خواهران) 97

"عوامل موفقیت انسان در آزمون هاي الهي

از دیدگاه قرآن كریم و روایات

" راهنمایی مرکز مدیریت حوزه علمیه (خواهران) 97

بررسی چالش های اطاعت از شوهر و راهکار های قرآنی برون رفت از آن با تاکید بر پاسخ به شبهات راهنمایی دانشکده علوم قرآنی قم 97

بازخوانی آمون های الهی با توجه به آیه 155 سوره بقره راهنمایی دانشکده علوم قرآنی قم 96

راهکارهای برون رفت آسیب های اعتقادی فرزندان در خانواده از دیدگاه قرآن کریم راهنمایی دانشکده علوم قرآنی قم 97

شاخص های فرهنگ جاهلی از دیدگاه قرآن کریم راهنمایی مرکز مدیریت حوزه علمیه قم 97

"جایگاه والدین در دعای بیست و چهارم

صحیفه سجادیه با رویکرد آیات قرآن

" راهنمایی مرکز مدیریت حوزه علمیه قم 97

تفسيرآيات تبليغ درقرآن ازمنظرمفسران معاصربامحوريت آيه39سوره احزاب راهنمایی مرکز مدیریت حوزه علمیه قم 98

رزق ورزاقیت وشبهات پیرامون آن از منظر آیات وروایات راهنمایی مرکز مدیریت حوزه علمیه (خواهران) 98

شیوه مدیریتی پیامبر اکرم در تنگناهای اقتصادی با محوریت اقتصاد مقاومتی راهنمایی مرکز مدیریت حوزه علمیه (خواهران) 98

بررسی خطاب های ایمانی در قرآن کریم با محوریت کلام علامه طباطبایی راهنمایی مرکز مدیریت حوزه علمیه (خواهران) 97

مفهوم وحقیقت بطن از دیدگاه علامه و فخر رازی راهنمایی مرکز مدیریت حوزه علمیه (خواهران) 97

عوامل و موانع پیشرفت اقتصادی در آیات ورایات راهنمایی مرکز مدیریت حوزه علمیه (خواهران) 97

مفهوم شناسی واژه علوّ در قرآن راهنمایی جامعه الزهرا 95

پیامدهای تمرکز ثروت از دیدگاه قرآن و راههای پیشگیری از آن راهنمایی حوزه علمیه (خواهران) 97

بررسی تطبیقی آراء علوم قرآنی علامه معرفت و آیت الله خوئی(ره) راهنمایی مرکز مدیریت حوزه علمیه قم 97

نکوهش اکثریت در قرآن و ارتباط آن با مسئلة دموکراسی مشاوره مرکز مدیریت حوزه علمیه قم 97

"آموزه های توحیدی در آیات جهان شناسی

وانسان شناسی" مشاوره مرکز مدیریت حوزه علمیه قم 98

"مشارکت اجتماعی زنان از

دیدگاه قرآن کریم" مشاوره مرکز مدیریت حوزه علمیه قم 98

عوامل انحراف از صراط مستقیم از دیدگاه آیات و روایات مشاوره مرکز مدیریت حوزه علمیه قم 97

بررسی تطبیقی زهد در مکتب معصومین (علیهم السلام) و متصوفه مشاوره مرکز مدیریت حوزه علمیه قم 97

 طرح های پژوهشی
 
 سایر موارد

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

تنظیمات قالب