نام نام خانوادگی: عباسعلی حسن پور مقدم

    سمت: عضو هیأت علمی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

    مرتبه علمی: استادیار

    دانشکده علوم قرآنی تهران

    رایانامه: hasanpour@quran.ac.ir

+ تحصیلات

+ آشنایی با زبان های خارجی

+ افتخارات و جوایز 

+ تجارب تدریس

+ فعالیت های اجرایی

+ شرکت در دوره ها

+ انجمن های علمی

+ فصلنامه های داخلی

+ فصلنامه های خارجی

+ مقالات همایش های داخلی 

+ مقالات همایش های خارجی 

+ کتاب های چاپ شده

+ پایان نامه ها

+ طرح پژوهشی

+ سایر موارد 

 تحصیلات

دکترای زبان و ادبیات عرب، دانشگاه تهران، سال 1389

کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عرب، دانشگاه علامه طباطبایی ره، سال 1385

کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد، سال 1375

کارشناسی الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد، سال 1372

 آشنایی با زبان های خارجی

زبان عربی، پیشرفته

زبان انگلیسی، متوسط

 افتخارات و جوایز

 

 سوابق و تجربیات تدریس

عربي پیش دانشگاهی كارشناسي 3862

عربي پیش دانشگاهی كارشناسي 3871

ادبیات عرب ٢ كارشناسي 3871

ادبیات عرب ١ كارشناسي 3872

ادبیات عرب ٣ كارشناسي 3872

عربي پیش دانشگاهی كارشناسي 3881

ادبیات عرب ٣ كارشناسي 3881

ادبیات عرب ١ كارشناسي 3882

ادبیات عرب ٣ كارشناسي 3882

ادبیات عرب ۴ كارشناسي 3891

ادبیات عرب ۴ كارشناسي 3891

ادبیات عرب ۵ كارشناسي 3892

اعراب القرآن ١ كارشناسي 3892

عربي پیش دانشگاهی كارشناسي 3901

ادبیات عرب ١ كارشناسي 3901

علوم بلاغت كارشناسي 3901

اعراب القرآن ٢ كارشناسي 3901

ادبیات عرب ٢ كارشناسي 3902

ادبیات عرب ٢ كارشناسي 3902

ادبیات عرب ٣ كارشناسي 3911

ادبیات عرب ۴ كارشناسي 3911

علوم بلاغت كارشناسي 3911

ادبیات عرب ۴ كارشناسي 3912

ادبیات عرب ۵ كارشناسي 3912

علوم بلاغت ١ كارشناسي 3921

علوم بلاغی ١ كارشناسي 3921

عربي تخصصي ارشد 3921

عربي ٢ کاردانی به كارشناسي 3922

ادبیات عرب (نحو ١) ارشد 3922

عربي تخصصي ارشد 3922

ادبیات عرب ٣ كارشناسي 3931

ادبیات عرب (نحو ١) ارشد 3931

ادبیات عرب (صرف) ارشد 3931

ادبیات عرب ( صرف ) ارشد 3931

ادبیات عرب ( نحو ٢ ) ارشد 3931

ادبیات عرب ۴ كارشناسي 3932

تجزيه و تركیب آيات قرآن ٢ کاردانی به كارشناسي 3932

ادبیات عرب (نحو ٢) ارشد 3932

ادبیات عرب ( نحو ٢ ) ارشد 3932

صرف1 کارشناسی 3941

صرف1 کارشناسی 3941

نحو1 کارشناسی 3941

نحو1 کارشناسی 3941

صرف ٢ کارشناسی 3942

صرف ٢ کارشناسی 3942

نحو ٢ کارشناسی 3942

نحو ٢ کارشناسی 3942

نحو ( ٣) کارشناسی 3951

نحو ( ٣) کارشناسی 3951

نحو عربي ١ کارشناسی 3951

صرف کاربردی 1 کارشناسی 3951

عربی تخصصی ارشد 3951

عربی تخصصی ارشد 3951

صرف كاربردي ٢ کارشناسی 3952

قرائت متون عربي ١ کارشناسی 3952

ادبیات عرب ٢ (نحو) ارشد 3952

عربي تخصصي ارشد 3952

صرف كاربردي ١ کارشناسی 3961

علوم بلاغت ٢ کارشناسی 3961

علوم بلاغت ارشد 3961

ادبیات عرب ١ (صرف و نحو) ارشد 3961

صرف كاربردي ٢ کارشناسی 3962

عربي تخصصي ارشد 3962

عربي تخصصي ارشد 3962

عربي تخصصي ارشد 3962

اعراب قرآن ٢ کارشناسی 3971

اعراب قرآن ٢ کارشناسی 3971

علوم بلاغت ٢ کارشناسی 3971

علوم بلاغي ٢ کارشناسی 3971

ادبیات عرب 1 ( صرف و نحو ) ارشد 3971

ادبیات عرب 1 ( صرف و نحو ) ارشد 3971

نحو كاربردي ٢ کارشناسی 3972

علوم بلاغي وزيبايي شناختي قرآن٢ کارشناسی 3972

ادبیات عرب 2 (نحو ) ارشد 3972

ادبیات عرب 2 (نحو ) ارشد 3972

صرف كاربردي ١ کارشناسی 3981

صرف كاربردي ١ کارشناسی 3981

قرائت وترجمه متون تخصصي(١) کارشناسی 3981

صرف كاربردي ٢ کارشناسی 3982

صرف كاربردي ٢ کارشناسی 3982

قرائت وترجمه متون تخصصي(٢) کارشناسی 3982

 فعالیت های علمی اجرایی

مدیر پژوهش دانشکده بجنورد 1388

مدیر پژوهش دانشکده بجنورد 1389

مدیر پژوهش دانشکده بجنورد 1390

مدیر بخش ادبیات عربی دانشکده تهران 1391

معاون اداری ، مالی و دانشجویی دانشکده تهران 1392

معاون اداری ، مالی و دانشجویی دانشکده تهران 1393

عضو شورای پژوهشی دانشکده دانشکده تهران 1393

عضو شورای پژوهشی دانشکده دانشکده تهران 1394

مشاوره علمی دانشجویان دانشکده بجنورد 1394

مشاوره علمی دانشجویان دانشکده بجنورد 1395

مدیر گروه علوم قرآن و حدیث دانشکده بجنورد 1395

مشاور فرهنگی دانشکده تهران 1395

عضو دپارتمان گروه ادبیات عرب دانشکده تهران 1395

مدیر دپارتمان گروه ادبیات عرب دانشکده تهران 1395

عضو دپارتمان گروه ادبیات عرب دانشکده تهران 1396

مدیر دپارتمان گروه ادبیات عرب دانشکده تهران 1396

مسئول کمیته اجرایی همایش ملی جهان شمولی آموزه های قرآنی و روایی در دنیای معاصر دانشکده تهران 1396

 مشاور علمی دو فصلنامه مطالعات تطبیقی قرآن پژوهی شماره 3 دانشکده تهران 1396

 مشاور علمی دو فصلنامه مطالعات تطبیقی قرآن پژوهی شماره 4 دانشکده تهران 1396

عضو کمینه علمی یازدهمین همایش بین المللی پژوهش های قرآنی دانشکده تهران 1397

عضو کمینه ارزیابی مقالات یازدهمین همایش بین المللی پژوهش های قرآنی دانشکده تهران 1397

مسئول ستاد برگزاری امتحانات پایان ترم نیمسال دوم 96-97  دانشکده تهران 1397

مسئول ستاد برگزاری مصاحبه دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده تهران 1397

 مشاور علمی دو فصلنامه مطالعات تطبیقی قرآن پژوهی شماره 6 دانشکده تهران 1397

مدیر گروه آموزشی دانشکده بجنورد 1398

مصاحبه جهت گزینش اعضای هیئت علمی سازمان مرکزی دانشگاه 1398

مدیر گروه آموزشی دانشکده بجنورد 1399

مصاحبه جهت گزینش اعضای هیئت علمی سازمان مرکزی دانشگاه 1399

مدیر گروه آموزشی دانشکده تهران 1399

 شرکت در دوره ها

روش شناسی تفسیر با رویکرد ترتیب نزول بهمن 89

اصول تعلیم و تربیت در اسلام 1390/02/20

علم و دین 1390/02/20

تفسیر موضوعی قرآن کریم 1390/04/17

معنا شناسی و تفسیر متن 1390/04/18

آموزش نرم افزار OneNote 1390/04/19

کاربرد مفاهیم و نظریه های انگیزش در کلاس درس و در محیط آموزشی مشهد 1390/06/00

مبانی ترجمه قرآن 1392/02/19

آسیب شناسی پژوهشهای قرآنی 1392/02/20

پاسخ به شبهات قرآنی 1393/02/10

تفاوت اعجاز با سحر 1393/02/10

آموزش پژوهش محور 1393/02/11

تعلیم تربیت در اسلام 1393/05/20

بررسی مسائل روز در حوزه علوم قرآنی 1393/05/21

پاسخ به شبهات قرآنی 1393/05/21

بررسی مسائل جدید کلامی 1393/05/22

تدبر در قرآن 1393/05/23

روش شناسی مطالعات میان رشته ای قرآن کریم 1395/07/07

آموزش پژوهش محور قم 1396/06/13

اصول و روش طراحی و نگارش کتب دانشگاهی 1396/06/13

استخراج مقالات علمی – پژوهشی از پایان نامه ها 1396/06/13

ارزشیابی پیشرفت تحصیلی قم 1396/06/14

کاربرد استعاره های مفهومی در مطالعات و پژوهشهای قرآنی 1396/10/23

کاربرد استعاره های مفهومی در مطالعات و پژوهشهای قرآنی 1396/10/30

آسیب شناسی مطالعات قرآنی مستشرقان در دوره معاصر 1396/11/03

قرآن کریم و روانشناسی ، ضرورت ها و زمینه های پژوهش 1396/12/14

روش شناسی تفسیر قرآن کریم 1398/03/25

مهارت ارتباطات از منظر قرآن و روانشناسی 1398/04/03

اصول و شیوه تدوین متون درسی بر اساس استانداردهای سازمان سمت 1398/04/18

برهان تاریخی بر تحریف ناپذیری قرآن تهران 1398/10/18

نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در پژوهش 1398/10/25

علوم انسانی قرآنی 1398/11/08

سبک زندگی اسلامی ( عقل گرایی در زندگی با محوریت آیه 32 سوره مبارکه انعام ) 1399/02/30

سبک زندگی اسلامی ( ارتباط شایسته انسانی در قرآن کریم ) 1399/02/31

تمثیلی بودن داستان آدم از نگاه خلف الله مصری و علامه طباطبایی و تذکری به ضرورت اهتمام به تفسیر انفسی 1399/03/01

مفهوم شناسی متشابهات لفظی در قرآن کریم 1399/03/12

مدل های فرهنگی در قرآن کریم 1399/05/01

طرح مطالعاتی کتاب « آداب روزه داری ، احوال روزه داران » 1399/05/26

 انجمن های علمی
 
 مقالات چاپ شده درمجلات داخلی

اعجاز قرآن کریم در پرورش و رشد عقلی بشر، فصلنامه مطالعات علوم اسلامی انسانی، سال 1398

 مقالات چاپ شده در مجلات خارجی
 
 مقالات در همایش های داخلی

آسیب شناسی ترجمه ساختار قصری مفعول به در ترجمه های قرآن همایش ملی نقد زبان شناختی ترجمه های معاصر قرآن کریم، خوارزمی، کرج، 2/12/1998 ملی

جایگاه اسلوب تضمین نحوی در ترجمه های معاصر قرآن کریم همایش ملی نقد زبان شناختی ترجمه های معاصر قرآن کریم، خوارزمی، کرج،  2/12/1998 ملی

بررسی ترجمه های واژه های شبه جمله ای در نقش صفت در ترجمه های معاصر همایش ملی نقد زبان شناختی ترجمه های معاصر قرآن کریم، خوارزمی، کرج،  2/12/1998 ملی

مقایسه استعاره ای ترجمه های قرآن کریم در چندین ترجمه همایش ملی نقد زبان شناختی ترجمه های معاصر قرآن کریم، خوارزمی، 2/12/1998 ملی

آسیب شناسی ساختار حال ( شبه جمله ) در  ترجمه های معاصر قرآن کریم همایش ملی نقد زبان شناختی ترجمه های معاصر قرآن کریم، خوارزمی، کرج 2/12/1998 ملی

واکاوی ترجمه های واژه ایلاف همایش ملی نقد زبان شناختی ترجمه های معاصر قرآن کریم، خوارزمی، کرج، 2/12/1998 ملی

ترامتنیت در قرآن و نهج البلاغه ( با محوریت خطبه ی جهاد ) دومین کنگره بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم انسانی، 1398/07/10 بین المللی

 مقالات در همایش های خارجی
 
 کتاب های چاپ شده

 

 پایان نامه ها

بررسی نقش کلیدی واو در برخی از آیات قرآن کریم راهنمایی بجنورد کارشناسی 910325

پیامد های بد حجابی از نگاه درون دینی داوری بجنورد کارشناسی 910412

تفاوت اسلام و ایمان با تکیه بر قرآن و احادیث داوری بجنورد کارشناسی 910415

آسیب شناسی روابط زوجین از نگاه قرآن داوری بجنورد کارشناسی 910429

تجلی عدالت اجتماعی در عصر ظهور داوری بجنورد کارشناسی 910429

بررسی امتحانهای الهی بر زندگی انسان با تاکید بر داستان های قرآن داوری بجنورد کارشناسی 910508

ترجمه و بررسی بخشی از کتاب « البرهان فی توجیه متشابه القرآن » داوری تهران کارشناسی 910710

تحلیل بلاغی و تفسیری تشبیهات و استعارات در اجزاء 20 و 21 قرآن کریم داوری تهران کارشناسی 910724

بررسی معنایی واژگان متفرد اجزاء 17 و 18 قرآن کریم داوری تهران کارشناسی 910817

بررسی معنایی واژگان متفرد اجزاء 23 و 24 قرآن کریم داوری تهران کارشناسی 910824

بررسی معنایی واژگان متفرد اجزاء 21 و 22 قرآن کریم داوری تهران کارشناسی 910907

بررسی معنایی واژگان متفرد جزء 15 قرآن کریم راهنمایی تهران کارشناسی 911223

بررسی معنایی واژگان متفرد اجزاء 9 و 10 قرآن کریم داوری تهران کارشناسی 920325

تحلیل بلاغی و تفسیری تشبیهات و استعارات در اجزاء 23 و 24 قرآن کریم داوری تهران کارشناسی 920412

بررسی معنایی واژگان متفرد اجزاء 5 و 6 قرآن کریم داوری تهران کارشناسی 920417

بررسی معنایی واژگان متفرد جزء 16 قرآن کریم داوری تهران کارشناسی 920631

تحلیل بلاغی و تفسیری تشبیهات و استعارات در اجزاء 18 و 19 قرآن کریم داوری تهران کارشناسی 920720

تحلیل بلاغی و تفسیری تشبیهات و استعارات در اجزاء 12 و 13 قرآن کریم داوری تهران کارشناسی 920729

ترجمه و تحقیق « البرهان فی علوم القرآن » زرکشی نوع 47 و 48 راهنمایی بجنورد کارشناسی 920830

بررسی معنایی واژگان متفرد اجزاء 3 و 4 قرآن کریم داوری تهران کارشناسی 921007

بررسی معنایی واژگان متفرد اجزاء 1 و 2 و 13 قرآن کریم داوری تهران کارشناسی 930404

بررسی نکات بلاغی خطبه هایی از نهج البلاغه راهنمایی بجنورد کارشناسی 930626

تحلیل بلاغی و تفسیری تشبیهات و استعارات در اجزاء 25 و 26 قرآن کریم راهنمایی تهران کارشناسی 930630

ترجمه و تحقیق نوع 42 و 43 « البرهان فی علوم القرآن » زرکشی راهنمایی بجنورد کارشناسی 930631

ترجمه و تحقیق « البرهان فی علوم القرآن » زرکشی قسمتی از نوع 46 راهنمایی بجنورد کارشناسی 930631

ترجمه و تحقیق فصل اول کتاب النداء فی القرآن الکریم راهنمایی تهران کارشناسی 930806

بررسی فواصل آیات سوره مبارکه فرقان داوری تهران کارشناسی 931030

نقد و بررسی مسائل نافع ابن ازرق از ابن عباس ( 50 مسأله دوم ) داوری تهران کارشناسی ارشد 931130

معنای کلّا و بل از منظر سیاق قرآنی داوری تهران کارشناسی ارشد 931130

تحلیل بلاغی و تفسیری تشبیهات و استعارات در اجزاء 1 و 2 قرآن کریم داوری تهران کارشناسی 931130

بررسی معنایی واژگان متفرد جزء 14 قرآن کریم داوری تهران کارشناسی 931203

توکل در قرآن کریم با تاکید بر آرای علامه طباطبایی در تفسیر المیزان راهنمایی تهران کارشناسی 940618

ترجمه و تحقیق نوع 44 و 45 « البرهان فی علوم القرآن » زرکشی راهنمایی بجنورد کارشناسی 940631

جهاد و کوشش در قرآن کریم با تاکید بر آرای علامه طباطبایی در تفسیر المیزان راهنمایی تهران کارشناسی 941128

تشویق و تنبیه در قرآن کریم با تاکید بر آرای علامه طباطبایی در تفسیر المیزان راهنمایی تهران کارشناسی 941128

ذکر در قرآن کریم با تاکید بر آرای علامه طباطبایی در تفسیر المیزان راهنمایی تهران کارشناسی 941128

بررسی اشتقاق کبیر در قرآن داوری تهران کارشناسی ارشد 951210

تحلیل دلالی فعل مجهول در قرآن داوری تهران کارشناسی ارشد 951223

بررسی جنبه های ادبی اسم فعل در قرآن و معادل یابی آن در ترجمه های معاصر قرآن داوری تهران کارشناسی ارشد 960129

بررسی ترجمه های معاصر قرآن کریم با محوریت ایجاز حذف در اسم داوری تهران کارشناسی ارشد 960411

تاثیر اختلاف اعراب اسامی مقصور و منقوص در ترجمه های معاصر قرآن داوری تهران کارشناسی ارشد 961130

اعجاز علمی سوره انبیاء راهنمایی بجنورد کارشناسی 961130

بررسی و نقد روشهای ترجمه استعاره در قرآن داوری تهران کارشناسی ارشد 961214

بررسی معنایی واژگان متفرد جزءهای 7 و 8 قرآن کریم راهنمایی تهران کارشناسی 970000

بررسی هنری و ادبی داستانهای کوتاه قرآن داوری تهران کارشناسی ارشد 970620

ترجمه و تحقیق کتاب مباحث فی علوم القرآن حسین صالح حماده  بخش «ظاهره الوحی» راهنمایی بجنورد کارشناسی 970631

بررسی و آسیب شناسی مفهوم قصر در ترجمه های معاصر قرآن کریم با تاکید بر تقدیم ما حقه التاخیر راهنمایی تهران کارشناسی ارشد 971103

تزکیه نفس و خودسازی راهنمایی تهران کارشناسی 971113

شخصیت پردازی پیامبران در قرآن و عهدین داوری تهران کارشناسی ارشد 971130

آسیب شناسی ترجمه های قرآن کریم بر مبنای بررسی های نحوی بلاغی حذف حرف جر راهنمایی تهران کارشناسی ارشد 980624

کاربرد شناسی صرفی ، نحوی ، بلاغی ، معنایی و بررسی ترجمه باب های افعال و تفعیل در قرآن کریم راهنمایی تهران کارشناسی ارشد 980627

بررسی و آسیب شناسی ترجمه های منتخب قرآن کریم با محوریت صفت شبه جمله راهنمایی تهران کارشناسی ارشد 980627

"ترامتنیت قرآن کریم و نهج البلاغه

با محوریت خطبه های آفرینش، شقشقیه، جهاد، قاصعه

" راهنمایی مشهد کارشناسی ارشد 980631

 طرح های پژوهشی
 
 سایر موارد

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

تنظیمات قالب