نام نام خانوادگی: محمد فرهانی

    سمت: عضو هیأت علمی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

    مرتبه علمی: استادیار

    دانشکده علوم قرآنی تهران

    رایانامه: farahani314@gmail.com

+ تحصیلات

+ آشنایی با زبان های خارجی

+ افتخارات و جوایز 

+ تجارب تدریس

+ فعالیت های اجرایی

+ شرکت در دوره ها

+ انجمن های علمی

+ فصلنامه های داخلی

+ فصلنامه های خارجی

+ مقالات همایش های داخلی 

+ مقالات همایش های خارجی 

+ کتاب های چاپ شده

+ پایان نامه ها

+ طرح پژوهشی

+ سایر موارد 

 تحصیلات

سطح چهار حوزه علمیه قم در رشته قرآن، تفسیر و حدیث، در سال 1394

سطح سه حوزه علمیه قم در رشته تفسیر قرآن، در سال 1388

سطح دو حوزه علمیه قم در رشته فقه و اصول و تفسیر قرآن در سال 1380

 آشنایی با زبان های خارجی

زبان عربی، متوسط

زبان ترکی

 افتخارات و جوایز

 

 سوابق و تجربیات تدریس

تدریس تفسیر ترتیبی و موضوعی قرآن، نقد و بررسی روایات تفسیری، مکاتب تفسیری، فقه الحدیث، ماخذشناسی تفاسیر، تاریخ حدیث، تاریخ تفسیر، جامعیت قرآن 1و2، مفردات قرآن، مبانی شناخت حدیث، مشکل الحدیث، تحریف ناپذیری قرآن، مبانی تفسیر قرآن، نقد و بررسی وضع حدیث، علوم قرآنی و... کارشناسی و ارشد 1388-1399

 فعالیت های علمی اجرایی

رئیس مرکز پژوهشی وقف- دبیر انجمن علمی دانشکده تهران- سردبیر مجله وقف میراث جاویدان- کارشناس پژوهش دانشکده- دبیر علمی و اجرایی همایش پژوهشهای بین المللی مسابقات قرآن قم 1395-1398

 شرکت در دوره ها

موارد برگزار شده برای اساتید هیات علمی قم و تهران 1396-1398

 انجمن های علمی

استاد مشاورانجمن های علمی دانشجویی 1396-1397

 مقالات چاپ شده درمجلات داخلی

علل و منشا تفاوت سبک زندگی انسانها از دیدگاه قرآن فصلنامه مطالعات قرآنی، شماره 46

سبک شناسی سوره تکویر دو فصلنامه تخصصی پژوهشهای نوین در آممزه های قرآن و سنت بهار 1399

بررسی تحلیلی عوامل ایمان نیاوردن به اسلام از منظر قرآن دو فصلنامه تخصصی پژوهشهای نوین در آممزه های قرآن و سنت شماره سوم زمستان1398

 مقالات چاپ شده در مجلات خارجی
 
 مقالات در همایش های داخلی

 

 مقالات در همایش های خارجی
 
 کتاب های چاپ شده

 

 پایان نامه ها

تفاوت های سبک زندگی انسان ها از دیدگاه قرآن کریم راهنما علوم و معارف قرآن کریم تهران بهمن 98

مبانی قرآنی و روایی دیدگاه مقام معظم رهبری درباره تمدن سازی نوین اسلامی راهنما علوم و معارف قرآن کریم تهران اردیبشت98

 طرح های پژوهشی
 
 سایر موارد

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

تنظیمات قالب