نام نام خانوادگی: سید محمد اسماعیلی

    سمت: عضو هیأت علمی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

    مرتبه علمی: استادیار

    دانشکده علوم قرآنی خمین

    رایانامه: Esmaeili620@gmail.com

      رزومه عربی      رزومه انگلیسی

+ تحصیلات

+ آشنایی با زبان های خارجی

+ افتخارات و جوایز

+ تجارب تدریس

+ فعالیت های اجرایی

+ شرکت در دوره ها

+ انجمن های علمی

+ فصلنامه های داخلی

+ فصلنامه های خارجی

+ مقالات همایش های داخلی

+ مقالات همایش های خارجی

+ کتاب های چاپ شده

+ پایان نامه ها

+ طرح پژوهشی

+ سایر موارد 

 تحصیلات

سطح چهار حوزه علمیه قم، رشته فقه و اصول، 1393

سطح سه حوزه علمیه قم، رشته فقه و اصول، 1388

کارشناسی فلسفه اسلامی از موسسه  آموزشی و پژوهشی امام خمینی، 1381

 آشنایی با زبان های خارجی

زبان عربی، متوسط

زبان انگلیسی، متوسط

 افتخارات و جوایز

 

 سوابق و تجربیات تدریس

تفسیر و علوم قرآن، کارشناسی و کارشناسی ارشد 1392-1398

 فعالیت های علمی اجرایی

مدیر گروه دانشکده خمین 1395-1396

معاون توسعه دانشکده خمین 1396-1397

معاون دانشکده دانشکده خمین 1398

 شرکت در دوره ها

تدریس در دوره آموزشی 48 ساعته تجوید و قرائت آموزش و پروش خمین خمین 1398

کارگاه قرائت و ترجمه قرآن کریم تهران 1395

کارگاه ارزشیابی پیشرفت تحصیلی قم 1396

کارگاه مهارت افزایی اعضای هیأت علمی قم 1396

کارگاه وقف علم و فناوری خمین 1396

کارگاه روش تحقیق و پروپوزال نویسی خمین 1395

 انجمن های علمی

استاد مشاور 1396-1397

 مقالات چاپ شده درمجلات داخلی

بررسی دیدگاه اندیشمندان اسلامی درباره تغنی در قرائت قرآن قرآن و حدیث شماره 23، سال  1397

تبیین الگوی مهندسی فرهنگی مبتنی بر بسامد وعده¬های الهی در قرآن و روایات با تکیه بر دیدگاه امام صادق (ع) نشریه علمی پژوهش در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی، شماره 14، سال 1397

بسترهای مشترک جاهلیت اولی و مدرن در قرآن کریم دانش ها و آموزه های قرآن و حدیث، شماره 5، سال 1398

 مقالات چاپ شده در مجلات خارجی

 

 مقالات در همایش های داخلی

شیوه های فرهنگ سازی مقاومت و استکبار ستیزی یازدهمین همایش بین المللی پژوهش های قرآنی قم دانشگاه علوم و معارف قرآن 1397 بین المللی

بررسی نقش ایرانیان در فعالیت های قرآنی در عصر امامان(ع) قم کنگره بین المللی نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی 1397 بین المللی

مبانی قرآنی انقلاب اسلامی قم دانشگاه علوم و معارف قرآن 1396 بین المللی

زبان قرآن از دیدگاه آیت الله معرفت قم پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - موسسه التمهید 1396 ملی

بررسی اجمالی تاریخچه فقه اطلاعات در منابع اسلامی، دومین همایش ملی فقه اطلاعات (فلسفه فقه اطلاعاتی) قم وزارت اطلاعات 1396 ملی

بررسی دیدگاه فقیهان فریقین و اندیشمندان اسلامی درباره تغنی در قرائت قرآن قم پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم 1396 ملی

دیدگاه های تفسیر شهید ثانی و نوآوری ها قم پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم 1388 بین المللی

 مقالات در همایش های خارجی
 
 کتاب های چاپ شده

بررسی و نقد نظریه نماد انگاری زبان قرآن چاپ پایتخت 1395

تفسیر همراه شبستان دانش/ نشر تابان 1386

 پایان نامه ها

بررسی مؤلفه های جاهلیت مدرن از دیدگاه قرآن و تأثیر آن بر نظام خانواده راهنما دانشگاه علوم و معارف قرآن علوم قرآنی کرمانشاه، 1397

تبیین الگوی مهندسی فرهنگی مبتنی بر بسامد وعدههای الهی در قرآن و روایات با تکیه بر دیدگاه امام صادق (ع) راهنما دانشکده علوم قرآنی کرمانشاه، 1397

مبانی قرآنی انقلاب اسلامی ایران راهنما دانشکده علوم قرآنی تهران  1396

 طرح های پژوهشی

تدوین تفسیر تسنیم سوره های (یونس و صاد) خاتمه یافته موسسه اسراء، 1395

فرهنگ نامه تحلیل واژگان قرآنی خاتمه یافته مرکز فرهنگ و معارف قرآن، 1395

 سایر موارد

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

تنظیمات قالب