نام نام خانوادگی: مهدی داوری دولت آباد

    سمت: عضو هیأت علمی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

    مرتبه علمی: استادیار

    دانشکده علوم قرآنی قم

    رایانامه: m.davari@quran.ac.ir

+ تحصیلات

+ آشنایی با زبان های خارجی

+ افتخارات و جوایز 

+ تجارب تدریس

+ فعالیت های اجرایی

+ شرکت در دوره ها

+ انجمن های علمی

+ فصلنامه های داخلی

+ فصلنامه های خارجی

+ مقالات همایش های داخلی 

+ مقالات همایش های خارجی 

+ کتاب های چاپ شده

+ پایان نامه ها

+ طرح پژوهشی

+ سایر موارد 

 تحصیلات

دکترای زبان و ادبیات عرب، دانشگاه آزاد اسلامی (واحد علوم و تحقیقات)، 1391

کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عرب، دانشگاه آزاد اسلامی قم، 1386

سطح دو حوزه علمیه قم در سال 1384

 آشنایی با زبان های خارجی

زبان عربی، پیشرفته

زبان انگلیسی، متوسط

 افتخارات و جوایز

 

 سوابق و تجربیات تدریس

عنوان درس مقطع سال تحصیلی

عربی تخصصی تحصیلات تکمیلی 1392

عربی تخصصی تحصیلات تکمیلی 1392

ادبیات عرب5 کارشناسی 1392

ادبیات عرب5 کارشناسی 1392

عربی تخصصی تحصیلات تکمیلی 1392

عربی تخصصی تحصیلات تکمیلی 1392

ادبیات عرب (نحو1) تحصیلات تکمیلی 1392

ادبیات عرب (نحو1) تحصیلات تکمیلی 1392

اعراب القرآن2 کارشناسی 1392

ادبیات عرب (نحو1) تحصیلات تکمیلی 1392

ادبیات عرب (نحو1) تحصیلات تکمیلی 1392

علوم بلاغت تحصیلات تکمیلی 1393

ادبیات عرب (نحو2) تحصیلات تکمیلی 1393

ادبیات عرب (نحو2) تحصیلات تکمیلی 1393

علوم بلاغت تحصیلات تکمیلی 1393

ادبیات عرب (نحو2) تحصیلات تکمیلی 1393

ادبیات عرب (نحو2) تحصیلات تکمیلی 1393

علوم بلاغت تحصیلات تکمیلی 1393

ادبیات عرب (نحو2) تحصیلات تکمیلی 1393

ادبیات عرب (نحو2) تحصیلات تکمیلی 1393

عربی تخصصی تحصیلات تکمیلی 1393

عربی تخصصی تحصیلات تکمیلی 1393

ادبیات عرب (نحو2) تحصیلات تکمیلی 1393

نحو1 کارشناسی 1394

نحو1 کارشناسی 1394

عربی تخصصی تحصیلات تکمیلی 1394

عربی تخصصی تحصیلات تکمیلی 1394

عربی تخصصی تحصیلات تکمیلی 1394

عربی تخصصی تحصیلات تکمیلی 1394

علوم بلاغت تحصیلات تکمیلی 1394

نحو2 کارشناسی 1394

نحو2 کارشناسی 1394

علوم بلاغت تحصیلات تکمیلی 1394

علوم بلاغت تحصیلات تکمیلی 1394

علوم بلاغت تحصیلات تکمیلی 1394

علوم بلاغت تحصیلات تکمیلی 1394

نحو3 کارشناسی 1395

قرائت متون ادبی قبل و بعد از اسلام کارشناسی 1395

قرائت متون ادبی قبل و بعد از اسلام کارشناسی 1395

علوم بلاغت تحصیلات تکمیلی 1395

علوم بلاغت تحصیلات تکمیلی 1395

ترجمه از عربی به فارسی کارشناسی 1395

علوم بلاغت تحصیلات تکمیلی 1395

ادبیات عرب2 (نحو) تحصیلات تکمیلی 1395

نحو4 کارشناسی 1395

نحو4 کارشناسی 1395

علوم بلاغت تحصیلات تکمیلی 1395

علوم بلاغت تحصیلات تکمیلی 1395

نحو5 کارشناسی 1396

نحو5 کارشناسی 1396

ترجمه عربی به فارسی 1 کارشناسی 1396

عربی تخصصی تحصیلات تکمیلی 1396

قرائت متون تخصصي (تفسير معاصر) کارشناسی 1396

قرائت متون تخصصي (تفسير معاصر) کارشناسی 1396

عربی تخصصی تحصیلات تکمیلی 1396

ترجمه عربی به فارسی 1 کارشناسی 1396

ترجمه عربی به فارسی 2 کارشناسی 1396

قرائت متون ادبی قبل و بعد از اسلام کارشناسی 1396

قرائت متون ادبی قبل و بعد از اسلام کارشناسی 1396

علوم بلاغت تحصیلات تکمیلی 1396

علوم بلاغت تحصیلات تکمیلی 1396

ترجمه عربی به فارسی کارشناسی 1396

علوم بلاغت تحصیلات تکمیلی 1396

ادبیات عرب2 (نحو) تحصیلات تکمیلی 1396

ترجمه عربی به فارسی2 کارشناسی 1397

ادبیات عرب1 (صرف و نحو) تحصیلات تکمیلی 1397

ادبیات عرب1 (صرف و نحو) تحصیلات تکمیلی 1397

ادبیات عرب1 (صرف و نحو) تحصیلات تکمیلی 1397

علوم بلاغی و زیبایی شناختی قرآن2 کارشناسی 1397

عربی تخصصی تحصیلات تکمیلی 1397

ادبیات عرب2 (نحو) تحصیلات تکمیلی 1397

ادبیات عرب2 (نحو) تحصیلات تکمیلی 1397

قرائت و ترجمه متون تخصصی (2) کارشناسی 1398

ادبیات عرب1 (صرف و نحو) تحصیلات تکمیلی 1398

 فعالیت های علمی اجرایی

سبک زندگی اسلامی از منظر قرآن کریم (داوری مقالات) دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم 1392

قرآن کریم و میراث رضوی (داوری مقالات) دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم 1392

عضو شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم 1397

عضو شورای آموزشی دانشکده علوم قرآنی قم دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم 1397

عضو شورای معاونان دانشگاه دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم 1393

رئیس شورای انضباطی بدوی دانشگاه دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم 1394

عضو هیأت نظارت و ارزیابی دانشگاه دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم 1393

عضو گروه قرآن و مطالعات ادبی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم 1391

عضو شورای دانشگاه دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم 1397

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم 1398

سرپرست دانشکده علوم قرآنی قم دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم 1398

معاون آموزش و پژوهش دانشکده قم دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم 1397

عضو شورای راهبردی همایش پژوهش های قرآنی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم 1393

معاون دانشجویی دانشگاه دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم 1392

عضو ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم 1392

مدیر گروه آموزشی ادبیات عرب دانشکده قم دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم 1394

دبیر کمیسیون موارد خاص دانشگاه دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم 1393

کارگاه روشها و فنون ترجمه دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم 1395

 شرکت در دوره ها

کارگاه مهارت افزایی اعضای هیات علمی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم 1396

«تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی» و «روش ها و فنون تدریس» دانشگاه قم 1392

دوره عمومی پیوست نگاری فرهنگی سازمان بسیج اساتید 1396

«پاسخ به شبهات قرآنی» و «تفاوت اعجاز با سحر» و «آموزش پژوهش محور» دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم 1393

کارگاه دانش افزایی اعضای هیات علمی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم 1396

«تعلیم و تربیت اسلام»، «بررسی مسائل روز در حوزه علوم قرآنی»، «پاسخ به شبهات قرآن»، «بررسی مسائل جدید کلامی»، « تدبّر در قرآن» دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم 1393

مدیریت وبلاگ و تولید محتوا مرکز مدیریت حوزه های علمیه 1395

خوشنویسی (خط تحریری) مرکز مدیریت حوزه های علمیه 1395

روش تدریس تفسیر قرآن کریم دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم 1388

روش شناسی تفسیر با رویکرد ترتیب نزول دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم 1389

«مبانی ترجمه قرآن کریم»، «آسیب شناسی پژوهشهای علوم قرآنی» دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم 1392

 انجمن های علمی
 
 مقالات چاپ شده درمجلات داخلی

ارزیابی الهیات سلبی در حوزه هستی شناسی صفات الهی در اندیشه ابن میمون یهودی کلام اسلامی 107 1397

قياس خاصية تنوع المفردات في الأسلوب، دراسة تطبيقيه لنماذج من كتابات ابن المقفع و الجاحظ و ابي حيان التوحيدي پژوهش در زبان عربی اکسپت

عفت کلامی زبان قرآن در حوزه ی مسائل جنسی و آموزه های تربیتی آن (مطالعه موردی: سوره ی مبارکه ی یوسف (ع)) دو فصلنامه آموزه‌های تربیتی در قرآن و حدیث 7 1397

 مقالات چاپ شده در مجلات خارجی

العلاقة بين حافز التعمم ومهارة المحادثة العربية من خلال التقييم الذاتي لمدرسي المغة العربية مجله کلیه التربیه الاساسیه عراق اکسپت

 مقالات در همایش های داخلی

نقد و بررسی آرای تفسیری آیات 189-190 سوره اعراف با تاکید بر نظر تفسیری سید مرتضی چهارمین کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی قم موسسه سفیران فرهنگی مبین دانشگاه قم 1397

نقد و بررسی آراء تفسیری آیه 15 بقره با تاکید بر نظر تفسیری سید مرتضی سومین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی فرهنگی و پژوهش دینی کرج دانشگاه جامع علمی کاربردی سازمان همیاری شهرداری ها 1397

موانع انقلابی ماندن از منظر قرآن کریم کنفرانس ملی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن 21 رشت دانشگاه امام صادق (ع) پردیس خواهران 1396

شاخصه ها و ضوابط انقلابی ماندن بر مبنای آیات و روایات کنفرانس ملی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن 21 رشت دانشگاه امام صادق (ع) پردیس خواهران 1396

بررسی ونقدآراء تفسیری پیرامون آیه سی ویکم سوره مبارکه بقره با تاکید برنظر تفسیری سید مرتضی کنفرانس ملی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن 21 رشت دانشگاه امام صادق (ع) پردیس خواهران 1396

بررسی و نقدآرا تفسیری مفسرآن در بیان آیه 55 سوره توبه با محوریت تفسیرسید مرتضی (ره) کنفرانس ملی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن 21 رشت دانشگاه امام صادق (ع) پردیس خواهران 1396

بررسی و تحلیل آراء تفسیری در آیه ی 74 بقره با تاکید بر نظر تفسیری سید مرتضی کنفرانس ملی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن 21 رشت دانشگاه امام صادق (ع) پردیس خواهران 1396

تکذیب آیات الهى و رابطه آن با استکبار و انحراف ازمسیر حق کنفرانس ملی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن 21 رشت دانشگاه امام صادق (ع) پردیس خواهران 1396

بررسی و نقد آراء تفسیری در آیه ی 177 سوره مبارکه ی بقره کنفرانس ملی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن 21 رشت دانشگاه امام صادق (ع) پردیس خواهران 1396

نقد وبررسی تطبیقی آراء تفسیری آیه 118 سوره هود با تاکید بر نظر تفسیری سید مرتضی کنفرانس ملی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن 21 رشت دانشگاه امام صادق (ع) پردیس خواهران 1396

نقد و بررسی آراء تفسیری آیه 102 سوره بقره با تاکید بر نظر تفسیری سید مرتضی (ره) کنفرانس ملی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن 21 رشت دانشگاه امام صادق (ع) پردیس خواهران 1396

بررسی و نقد آراء تفسیر در آیه 143 اعراف با تاکید بر نظر تفسیری سید مرتضی کنفرانس ملی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن 21 رشت دانشگاه امام صادق (ع) پردیس خواهران 1396

نقد و بررسی آراء تفسیری آیه 171 سوره بقره با تاکید بر نظر تفسیری سید مرتضی (ره) کنفرانس ملی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن 21 رشت دانشگاه امام صادق (ع) پردیس خواهران 1396

بررسی ونقد آراءتفسیری آیات 9-8 سوره تکویر با تاکید بر نظر تفسیری سید مرتضی کنفرانس ملی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن 21 رشت دانشگاه امام صادق (ع) پردیس خواهران 1396

بررسی آراء تفسیری مختلف درموردآیه 85 سوره اسراء با تکیه برنظرسیدمرتضی (ره) کنفرانس ملی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن 21 رشت دانشگاه امام صادق (ع) پردیس خواهران 1396

نقد و بررسی آراء تفسیری در آیه 4 سوره ی مبارکه معارج کنفرانس ملی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن 21 رشت دانشگاه امام صادق (ع) پردیس خواهران 1396

بررسی و نقد آراء تفسیری آیه ی سال سایل بعذاب واقع کنفرانس ملی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن 21 رشت دانشگاه امام صادق (ع) پردیس خواهران 1396

بررسی و نقد آراء تفسیری آیه (8آل عمران) با تاکید بر نظر تفسیری سید مرتضی (ره) کنفرانس ملی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن 21 رشت دانشگاه امام صادق (ع) پردیس خواهران 1396

بررسی و نقد آراء تفسیری درآیات 23 و 24 سوره کهف با تاکید بر نظر تفسیری سید مرتضی (ره) کنفرانس ملی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن 21 رشت دانشگاه امام صادق (ع) پردیس خواهران 1396

تفاوت انقلابی بودن با تروریسم و ارهاب بر مبنای آیات و روایات کنفرانس ملی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن 21 رشت دانشگاه امام صادق (ع) پردیس خواهران 1396

معنا شناسی واژه کبر و سرانجام متکبران در قرآن کریم کنفرانس ملی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن 21 رشت دانشگاه امام صادق (ع) پردیس خواهران 1396

حوزه معنایی فتنه در قرآن کریم با تاکید بر شناخت زمینه ها وبستر آن کنفرانس ملی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن 21 رشت دانشگاه امام صادق (ع) پردیس خواهران 1396

القصه فی أدب الرسول الاکرم محمد (ص) بین النظریه و التطبیق کنفرانس بین المللی ادبیات و پژوهش های تطبیقی در آن گرگان موسسه فرهنگی نسیم موعود 1394

تأملی بر عوامل مؤثر در تطور هجو در عصر نزول قرآن کنفرانس بین المللی ادبیات و پژوهش های تطبیقی در آن گرگان موسسه فرهنگی نسیم موعود 1394

بررسی دیدگاه اختصاصی طباطبایی (ره) در مورد طبیعت و هدف ازدواج همایش ملی جنسیت و خانواده در نگاه علامه طباطبایی(ره) قم 1395

معادل گذاری نقش نحوی حال در ترجمه های فارسی قرآن کریم نخستین همایش ملی قرآن و علوم انسانی میبد دانشکده علوم قرآنی میبد 1395

روشهای مبارزه ی سیاسی حضرت زهرا(س) با مستکبران با استناد به آیات قرآن یازدهمین همایش بین المللی پژوهش های قرآنی قم دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم 1397

استکبار در قرآن و روایات یازدهمین همایش بین المللی پژوهش های قرآنی قم دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم 1397

 مقالات در همایش های خارجی
 
 کتاب های چاپ شده

 

 پایان نامه ها

بررسی تطبیقی دیدگاه زمخشری و علامه طباطبایی در فهم معانی استفهام در دو سوره بقره و آل عمران راهنمایی مرکز تربیت مدرس صدیقه کبری(س) 1395

نقد شبهات ناظر برخی اشکالات ادبی قرآن راهنمایی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم علوم قرآنی قم 1396

مبانی نظری امنیت اخلاقی در جامعه از منظر قرآن و روایات (با تاکید بر المیزان) راهنمایی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم علوم قرآنی قم 1396

ترجمه و تحقیق مباحث تفسیری سید مرتضی در کتاب امالی(10جزء پایانی قرآن کریم) راهنمایی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم علوم قرآنی قم 1396

ترجمه و تحقیق ثلاث رسائل فی اعجاز القرآن راهنمایی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم علوم قرآنی قم 1396

تصحیح و تحقیق نسخه خطی زهره الریاض و نزهه القلوب المراض (مجلس 17تا 32) راهنمایی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم علوم قرآنی قم 1395

ترجمه و تحلیل برخی متشابهات قرآن کریم از دیدگاه سید مرتضی(ره) راهنمایی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم علوم قرآنی قم 1397

نقد و بررسی ترجمه قرآن آقای اصغر برزی راهنمایی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم علوم قرآنی قم 1396

تحلیل انتقادی شبهات مربوط به حضرت موسی(ع) و بنی اسرائیل در قرآن و روایات(با تاکید بر کتاب نقد قرآن) راهنمایی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم علوم قرآنی قم 1397

نقد و بررسی ترجمه قرآن آقای علی ملکی از ده جزء اول راهنمایی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم علوم قرآنی قم 1397

راهکارهای قرآن کریم و سنت در خصوص صیانت از خانواده و روشهای کاربردی آن در عصر تهاجم فرهنگی راهنمایی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم علوم قرآنی قم 1397

چالش های تحقق تمدن نوین اسلامی با الهام از آیات و روایات راهنمایی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم علوم قرآنی قم 1397

همدلی از دیدگاه قرآن و روانشناسی راهنمایی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم علوم قرآنی قم 1397

عوامل و موانع آمرزش الهي از ديگاه قرآن و روايات راهنمایی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم علوم قرآنی قم 1390 کارشناسی

ازدواج از منظر قرآن و عهدين راهنمایی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم علوم قرآنی قم 1390 کارشناسی

سيماي جاهليت در قرآن و مقايسه آن با جاهليت مدرن راهنمایی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم علوم قرآنی قم 1391 کارشناسی

مهمان داري از ديدگاه قرآن كريم وروايات راهنمایی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم علوم قرآنی قم 1391 کارشناسی

تكذيب قيامت عوامل و آثار آن از ديدگاه قرآن راهنمایی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم علوم قرآنی قم 1392 کارشناسی

روش هاي نيل به اهداف تربيتي اسلام از منظر قرآن راهنمایی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم علوم قرآنی قم 1392 کارشناسی

عوامل و موانع جذب جوانان به نماز از منظر قرآن و روايات راهنمایی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم علوم قرآنی قم 1395 کارشناسی

عوامل و موانع تربيت فرزند صالح و آثار و بركات آن در زندگي دنيا و آخرت از ديدگاه قرآن و روايات راهنمایی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم علوم قرآنی قم 1395 کارشناسی

حد و حدود حجاب از منظر قرآن كريم و روايات ائمه عليم السلام راهنمایی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم علوم قرآنی قم 1396 کارشناسی

آثار تربيتي ابتلائات و سختي ها از ديدگاه قرآن و روايات راهنمایی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم علوم قرآنی قم 1397 کارشناسی

 طرح های پژوهشی
 
 سایر موارد

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

تنظیمات قالب