نام نام خانوادگی: عسگر بابازاده اقدم

    سمت: عضو هیأت علمی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

    مرتبه علمی: استادیار

    دانشکده علوم قرآنی خوی

    رایانامه: askar.babazadeh@gmail .com

+ تحصیلات

+ آشنایی با زبان های خارجی

+ افتخارات و جوایز 

+ تجارب تدریس

+ فعالیت های اجرایی

+ شرکت در دوره ها

+ انجمن های علمی

+ فصلنامه های داخلی

+ فصلنامه های خارجی

+ مقالات همایش های داخلی 

+ مقالات همایش های خارجی 

+ کتاب های چاپ شده

+ پایان نامه ها

+ طرح پژوهشی

+ سایر موارد 

 تحصیلات

دکترای زبان و ادبیات عربی، دانشگاه واحد علوم و تحقیقات، سال 1389

کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی، دانشگاه تهران، سال 1386

کارشناسی زبان و ادبیات عربی، دانشگاه بوعلی سینا همدان، سال 1384

 آشنایی با زبان های خارجی

زبان عربی، پیشرفته

زبان انگلیسی، متوسط

زبان ترکی استانبولی

 افتخارات و جوایز

پژوهشگربرتردانشکده دربخش اساتید سال 1395-پژوهشگر برتردانشکده دربخش اساتید سال 1394-پژوهشگربرتردربخش اساتید سال 1396-فعال حوزه نمازدرشهرستان خوی وتقدیر توسط فرمانداری شهرستان خوی

جوایز وافتخارات دربخش  داوری های علمی :1-داوروارزیاب بخش مقالات دهمین همایش بین المللی پژوهش های قرآنی 2-داور وارزیاب مقالات همایش کشوری آموزش زبان عربی دانشگاه فرهنگیان 3-داورمقالات مجله پژوهش های ادبی بلاغی 4-داور مقالات ملجه علمی پژوهشی نقد ادب معاصر عربی یزد

 سوابق و تجربیات تدریس

تدریس دردانشگا ههای آزاد وپیام نور ماکو ،شوط ،خوی ودانشگاه فرهنگیان خوی ودانشکده علوم قرآنی خوی کارشناسی وکارشناسی ارشد از سال 1387تاکنون 

 فعالیت های علمی اجرایی

عضو هیات علمی تمام وقت دانشگاه علوم ومعارف قرآن کریم دانشکده علوم قرآنی خوی ازمهرماه سال 1387تاکنون

مدیرگروه علوم قرآن دانشکده علوم قرآنی خوی دانشکده علوم قرآنی خوی ازسال 1390الی 1392

معاونت آموزشی وپژوهشی دانشکده علوم قرآنی خوی دانشکده علوم قرآنی خوی ازشهریور1393تا آبان 1397

سرپرست دانشکده  علوم قرآنی خوی دانشکده علوم قرآنی خوی از آبان 1397تاکنون

 شرکت در دوره ها

ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانشگاه علوم ومعارف قرآن کریم 96

شرکت درطرح ضیافت اندیشه استادان نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دردانشگاهها 96

مبانی ترجمه قرآن کریم وآسیب شناسی پژوهش های قرآن کریم دانشگاه علوم ومعارف قرآن کریم 92

پاسخ به شبهات قرآنی ؛تفاوت اعجازبا سحر ،آموزش پژوهش محور دانشگاه علوم ومعارف قرآن کریم 93

روش تدریس ادبیات عرب نحو دانشگاه علوم ومعارف قرآن کریم 90

روش تدریس تفسیر قرآن کریم دانشگاه علوم ومعارف قرآن کریم 88

تعلیم وتربیت در اسلام ،بررسی مسایل روز در حوزه علوم قرآنی ،پاسخ به شبهات دانشگاه علوم ومعارف قرآن کریم 93

روش تدریس وتکنولوژی نوین آموزشی دانشگاه علوم ومعارف قرآن کریم 89

کاربرد مفاهیم ونظریه ها ی انگیزش درکلاس درس ومحیط های آموزشی دانشگاه علوم ومعارف قرآن کریم 90

آسیب شناسی آموزش صرف ونحو در نظام آموزشی عالی ایران پزوهشگاه علوم انسانی 93

چگونگی داوری مقالات علمی معاونت پژوهشی  جهاد دانشگاهی 91

آموزش پژوهش محور ؛اصول وروش طراحی کتاب دانشگاهی :استخراج مقالات علمی پژوهشی از پایان نامه ها دانشگاه علوم ومعارف قرآن کریم 96

شرکت در همایش کشوری دانش موضوعی تربیتی آموزش دانش محتوا ،آموزش عربی با کدنمایه 40702-997180 دانشگاه فرهنگیان 97

کاربرد استعارهای مفهومی در مطالعات وپژوهش های قران کریم دانشگاه علوم ومعارف قرآن کریم 97

شرکت درهمایش ملی نقد زبانشناختی ترجمه های معاصر فارسی قرآن کریم دانشگاه خوارزمی 98

روش شناسی تفسیر قرآن دانشگاه علوم ومعارف قرآن کریم 98

اصول وشیوه تدوین متون درسی براساس استانداردهای سازمان سمت دانشگاه علوم ومعارف قرآن کریم 98

 انجمن های علمی

 

 مقالات چاپ شده درمجلات داخلی

گرایش دینی درآثارمصطفی الرافعی مجله  قرآن وحدیث 2 1386

سیمای امام علی (ع)دررمان تاریخی عذراءقریش اثر جرجی زیدان مجله ادبیات فارسی دانشگاه آزاد خوی 14 1388

مقایسه تطبیقی رمان سیاه پوشان صنعتی زاده کرمانی وابوالمسلم الخراسانی جرجی زیدان مجله انجمن ایرانی زبان وادبیات عربی 20 1390

القیم التاریخی فی الشعر الاموی مجله الکترونیکی دیوان العرب سوریه 2010

رمان تاریخی عذراء  قریش الگوی حقانیت امام علی (ع) مجله پژوهشنامه علوی پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات  فرهنگی 11 1394

نقدی برشیوه مقدمه نویسی مقالات رشته ادبیات فارسی مجله پژوهشنامه انتقادی متون وبرنامه های علوم انسانی پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی 27 1394

شخصیت پردازی زن وجایگاه اجتماعی وی درمان های تاریخی جرجی زیدان مجله نقد ادب معاصر عربی دانشگاه یزد 3 1392

بررسی دیدگاههای انتقادی محمود صاوی برمحتوای رمانهای تاریخی جرجی زیدان مجله ادب عربی دانشگاه تهران 8 1395

نقد وبررسی ترجمه برخی احوال مسند الیه درترجمه های فارسی نهج البلاغه مجله پژوهشهای ترجمه درزبان وادبیات عربی دانشگاه علامه طباطبایی 8 1393

آلیات الخطاب التهکمی فی شعرسمیح القاسم السیاسی مجله آفاق الحضاره الاسلامیه پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی 20 1394

نقدی برکتاب انواع شعر عربی وسیر تطور آن مجله پژوهشنامه انتقادی متون وبرنامه های علوم انسانی پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی درنوبت چاپ 

الصورالاستعاریه فی نهج البلاغه مجله کلیه التربیه الاساسیه بجامه بابل العراقیه 38

وظیفه الاستعاره الجمالیه لاستحضارالشخصیات الروابیه فی قصه محطه القصیره لیوسف ادریس مجله کلیه التربیه الاساسیه بجامه بابل العراقیه 39

بررسی واژه گانی ترجمه ها به  حدادعادل ؛معزی وانصاریان درآیاتی از جزء29و30قرآن کریم باتکیه برنظریه سطح معنایی کارمن گارسس مجله پژوهش های ترجمه قران وحدیث دانشگاه تربیت مدرس اخذپذیرش چاپ

تغییربیان درسطح دستوری و واژه گانی براساس مدل کارمن گارسسس (مطالعه موردی :ترجمه های حداد عادل ومعزی وانصاریان درجزء29و30) مجله پژوهشهای ترجمه درزبان وادبیات عربی دانشگاه علامه طباطبایی 21 1399

دراسه نقدیه وتحلیله فی ابعاد السرد وتقنیاته فی روایه میرامارلنجیب محفوظ مجله  دراسات الادب معاصر دانشگاه آزاد اسلامی جیرفت 30 95

معناشناسی واژه جهاد درقرآن کریم مجله سراج منیر دانشگاه علامه طباطبایی 23 95

سبک شناسی سوره مبارک قمر مجله سراج منیر دانشگاه علامه طباطبایی 30 98

بررسی تطبیقی ابومسلم خراسانی جرجی زیدان وحماسه ابومسلم ابوطاهر طرسوسی مجله ادبیات تطبیقی دانشگاه آزاد اسلامی جیرفت 43 96

تحلیل فرمالیستی سوره مبارک قمر مجله مطالعات قرآنی دانشگاه آزاد اسلامی جیرفت 34 97

سبک شناسی سوره نازعات مجله مطالعات قرآنی دانشگاه آزاد اسلامی جیرفت 37 97

نقد وبررسی واژه گان دخیل ومعرب قرآن در آیینه ی زبانشناسی جدید مجله مطالعات قرآنی جیرفت 41 99

نگاهی به مکتب سوررئالیسم وجلوه هایی از آن در شعر قیصر امین پور مجله مطالعات ادبیات تطبیقی جیرفت 49 98

بررسی معانی ثانویه جمله های انشایی امر ودیگر اغراض آن در سوره مایده مجله مطالعات قرآنی جیرفت 36 97

زبان واسلوب های هنری بیان در داستان های قران مجله مطالعات قرآنی دانشگاه آزاد اسلامی جیرفت 41

بررسی جلوه های اقلیم وطبیر شعر شفیعی کدکنی نشریه بهارستان سخن دانشگاه آزاد اسلامی خوی درنوبت چاپ 

نگاهی به امر سلطه گری وسلطه پذیری در قران کریم مجله مطالعات قرآنی جیرفت 45 درنوبت چاپ 

کنایات العامیه المصریه من منظورتداولیه اللغه مجله دراسات الادب المعاصر :دانشگاه آزاد جیرفت 39

بررسی دلالت های ثم در قرآن کریم مجله حسنا 28 95

الگوی همزیستی مسالمت آمیز دررمان های تاریخی جرجی زیدان مجله احسن الحدیث دانشکده علوم قرآنی خوی 1 91

نقد وبررسی ترجمه برخی آیات سوره قمر برمبنای ساختارهای زبانشناختی مجله تنعیم موسسه تحقیقاتی جواد الایمه 3 95

بررسی تاثیر پذیری طه حسین از سبک قرآن کریم دررمان المعذبون فی الارض مجله تنعیم موسسه تحقیقاتی جواد الایمه 4 95

بازتاب انقلاب ومقاومت درشعر قیصر امین پور وسمیح القاسم مجله ادبیات تطبیقی ملل دانشگاه علامه طباطبایی 7 95

بینامتنی قرآنی دررمان های تاریخی جرجی زیدان مجله مطالعات تاریخ تمدن ایران واسلام 2 95

تغییربیان درسطح دستوری و واژه گانی براساس مدل کارمن گارسسس (مطالعه موردی :ترجمه های حداد عادل ومعزی وانصاریان درجزء29و30)

شکستن نرم معمول زبان درجز سی ام قرآن کریم مجله مطالعات سبک شناختی قرآن کریم 2

 مقالات چاپ شده در مجلات خارجی
 
 مقالات در همایش های داخلی

مقاله آسیب شناسی زبانشناختی ترجمه های معاصر قرآن کریم نمونه مورد نازعات iscپژوهش های زبانشناختی ترجمه های معاصر قرآن کریم تهران خوارزمی ملی 

معناشناسی وازه عزیز در قرآن کریم همایش ملی icsپژوهش های زبانشناختی ترجمه های معاصر قرآن کریم تهران خوارزمی ملی 

مفهوم شناسی واژه گان فعل وعمل درکاربردهای قرآنی همایش ملی icsپژوهش های زبانشناختی ترجمه های معاصر قرآن کریم تهران خوارزمی ملی 

 مقالات در همایش های خارجی
 
 کتاب های چاپ شده

ترجمه کتاب قرآن وزبان مقارنه های زبانشناختی درتعدادی از مفردات قرآنی انتشارات سبز رایان گستر 1393

ترجمه کتاب نحو درسایه سارقرآن انتشارات سبز رایان گستر 1394

ترجمه رمان تاریخی ارمانوسه دخترمصری انتشارات سبز رایان گستر 1395

ترجمه کتاب اعجاز طبی درقرآن کریم انتشارات سبز رایان گستر 1398

تالیف کتاب مجموعه گفتارهایی  درباره مقاله نویسی انتشارات سبز رایان گستر 1397

 پایان نامه ها

ترجمه وشرح باب دوم از کتاب النحو فی ظلال القرآن الکریم دانشکده علوم قرآنی خوی

ترجمه باب المهدی الموعودعجل الله تعالی فرجه الشریف وغیبته فی بشارات الادیان تا باب المهدی فی الفکرالاسلامی عندالسنه از کتاب الامام المهدی فی الادیان دانشکده علوم قرآنی خوی

ترجمه باب الهمزه کتاب معجم الادوات فی القرآم الکریم دانشکده علوم قرآنی خوی

نظام تربیتی اسلام از نگاه امام علی (ع) دانشکده علوم قرآنی خوی

ترجمه با ب دعوه الشیخ مهدی جعفر الی اصحاب الفکر المهدوی تا باب الوعد من الله بخروج الموعوداز کتاب الامام مهدی فی الادیان دانشکده علوم قرآنی خوی

ترجمه باب الباء تا باب الکاف از کتاب معجم الادوات فز القرآن کریم دانشکده علوم قرآنی خوی

یرجمه باب الام تا باب الیاء از کتاب معجم الادوات فی القرآن الکریم دانشجو نرجس رضوانی دانشکده علوم قرآنی خوی

ترجمه باب المهدی المنتظر فی الادیان السماویه والملل والنحل تا باب الشبهات از کتاب الامام الهدی فی الادیان نوشته شیخ مهدی خلیل جعفر دانشکده علوم قرآنی خوی

بررسی شیوه تطبیقی شیوه ترجمه اسماءوصفات مترادف الهی درچندترجمه فارسی قرآن کریم ازترجمه های الهی قمشه ای ،فولادوند ،انصاریان ،حدادعادل ،بهرامی ،مکارم شیرازی دانشکده علوم قرآنی خوی

ترجمه مبحث معانی التخصیص النحو یه از کتاب الادوات النحو یه فی کتب تفسیر نوشته استاد محمود احمدالصغیر دانشکده علوم قرآنی خوی

ترجمه وشرح باب اول از کتاب النحو فی ظلال القرآن کریم دانشکده علوم قرآنی خوی

تجزیه وترکیب ده ادعیه منتخب دانشکده علوم قرآنی خوی

معناشناسی واژه عزیز در قرآن کریم دانشکده علوم قرآنی خوی

آسیب شناسی ترجمه های فارسی قرآن کریم برمبنای مباحث زبان شناختی نمونه مورد بررسی :سوره های نباء ،نازعات ،تکویر ،مطففین ،انشقاق دانشکده علوم قرآنی خوی

بررسی تطبیقی حروف جر برمعانی افعال درچند ترجمه فارسی قران کریم دانشکده علوم قرآنی خوی

زیبایی شناسی  تشبیه وتمثیل درنهج البلاغه دانشکده علوم قرآنی خوی

جایگاه مناظره ومباحثه درفرهنگ  وتمدن اسلامی تاچهار قرن اول هجری دانشکده علوم قرآنی خوی

قضات مصر :ترجمه بخش قضات کتاب الولاه والقضا کندی دانشکده علوم قرآنی خوی

روش شناسی وگونه شناسی روایات تفسیری ابان بن تغلب دانشکده علوم قرآنی خوی

بررسی کارکرد های تفسیری وبلاغی ادات شرط ان واذا ولو در قرآن کریم دانشکده علوم قرآنی خوی

بررسی دلالت های نحوی وتفسیری غیر والا در قران کریم دانشکده علوم قرآنی خوی

سبک شناسی تطبیقی سور مکی ومدنی دانشکده علوم قرآنی خوی

یررسی تطبیقی عوامل انسجام متنی درسور مکی ومدنی دانشکده علوم قرآنی خوی

بررسی تطبیقی پیوند فرم وساختار با محتوا درسور مکی ومدنی دانشکده علوم قرآنی خوی

 طرح های پژوهشی
 
 سایر موارد

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

تنظیمات قالب