نام نام خانوادگی: رضا امانی

    سمت: عضو هیأت علمی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

    مرتبه علمی: دانشیار

    دانشکده علوم قرآنی تهران

    رایانامه: 

+ تحصیلات

+ آشنایی با زبان های خارجی

+ افتخارات و جوایز 

+ تجارب تدریس

+ فعالیت های اجرایی

+ شرکت در دوره ها

+ انجمن های علمی

+ فصلنامه های داخلی

+ فصلنامه های خارجی

+ مقالات همایش های داخلی 

+ مقالات همایش های خارجی 

+ کتاب های چاپ شده

+ پایان نامه ها

+ طرح پژوهشی

+ سایر موارد 

 تحصیلات
 
 آشنایی با زبان های خارجی
 
 افتخارات و جوایز

 

 سوابق و تجربیات تدریس

 

 فعالیت های علمی اجرایی

 

 شرکت در دوره ها
 
 انجمن های علمی
 
 مقالات چاپ شده درمجلات داخلی
 
 مقالات چاپ شده در مجلات خارجی
 
 مقالات در همایش های داخلی

 

 مقالات در همایش های خارجی
 
 کتاب های چاپ شده

 

 پایان نامه ها

 طرح های پژوهشی
 
 سایر موارد

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

تنظیمات قالب