نام نام خانوادگی: محمد اکبری

    سمت: عضو هیأت علمی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

    مرتبه علمی: استادیار

    دانشکده علوم قرآنی 

    رایانامه: M.313akbari@gmail.com

+ تحصیلات

+ آشنایی با زبان های خارجی

+ افتخارات و جوایز 

+ تجارب تدریس

+ فعالیت های اجرایی

+ شرکت در دوره ها

+ انجمن های علمی

+ فصلنامه های داخلی

+ فصلنامه های خارجی

+ مقالات همایش های داخلی 

+ مقالات همایش های خارجی 

+ کتاب های چاپ شده

+ پایان نامه ها

+ طرح پژوهشی

+ سایر موارد 

 تحصیلات
دکترای تفسیر و علوم قرآن از حوزه علمیه قم، 1381
 آشنایی با زبان های خارجی
 
 افتخارات و جوایز

 

 سوابق و تجربیات تدریس

پروژه تحقيقاتي كارشناسي 1390-2

تفسير موضوعي 1 کارشناسی 1390-2

تفسير ايات الاحكام کارشناسی 1390-2

تفسير مقدماتي کارشناسی 1390-2

فقه 2 کارشناسی 1390-2

مباني و اصول و روش تفسير 1 کارشناسی 1390-2

مباني و اصول و روش تفسير 2 کارشناسی 1390-2

نقد و بررسي مسئله تحريف کارشناسی 1390-2

تفسير موضوعي 2 کارشناسی 1390-2

تفسير موضوعي 3 کارشناسی 1390-2

پروژه تحقيقاتي كارشناسي 1391-1

آشنايي با دفاع مقدس کارشناسی 1391-1

تفسير موضوعي 2 کارشناسی 1391-1

تفسير موضوعي 1 کارشناسی 1391-1

مباني و اصول و روش تفسير 2 کارشناسی 1391-1

نقد و بررسي مسئله تحريف کارشناسی 1391-1

آشنايي با دفاع مقدس کارشناسی 1391-1

تفسير مقدماتي 2 کارشناسی 1391-1

تفسير موضوعي 3 کارشناسی 1391-1

آشنايي با دفاع مقدس کارشناسی 1391-2

تفسير موضوعي 1 کارشناسی 1391-2

پروژه تحقيقاتي كارشناسي 1391-2

مروري بر نهج البلاغه کارشناسی 1391-2

تفسير ترتيبي 3 تحصیلات تکمیلی 1391-2

نقد و تحقيق در اعجاز قرآن و وجوه آن (1) تحصیلات تکمیلی 1392-1

تفسير موضوعي 3 تحصیلات تکمیلی 1392-1

نقد و تحقيق در اعجاز قرآن و وجوه آن (2) تحصیلات تکمیلی 1392-2

نقد و بررسي درباره عدم تحريف قرآن (1) تحصیلات تکمیلی 1393-1

نقد و بررسي درباره عدم تحريف قرآن (1) تحصیلات تکمیلی 1393-1

نقد و بررسي درباره عدم تحريف قرآن (2) تحصیلات تکمیلی 1393-1

نقد و بررسي درباره عدم تحريف قرآن (2) تحصیلات تکمیلی 1393-1

تفسير ترتيبي 1 تحصیلات تکمیلی 1393-1

نقد و بررسي درباره عدم تحريف قرآن (1) تحصیلات تکمیلی 1393-2

نقد و بررسي درباره عدم تحريف قرآن (2) تحصیلات تکمیلی 1393-2

نقد و تحقيق در اعجاز قرآن و وجوه آن (2) تحصیلات تکمیلی 1393-2

تفسير ترتيبي 2 تحصیلات تکمیلی 1393-2

تفسیر آیات الاحکام تطبیقی تحصیلات تکمیلی(دکتری) 1393-2

تاريخ قرآن كارشناسي 1394-1

تاريخ قرآن كارشناسي 1394-1

نقد و بررسي درباره عدم تحريف قرآن (1) تحصیلات تکمیلی 1394-1

نقد و بررسي درباره عدم تحريف قرآن (2) تحصیلات تکمیلی 1394-1

نقد و بررسي درباره عدم تحريف قرآن (2) تحصیلات تکمیلی 1394-1

نقد و تحقيق در اعجاز قرآن و وجوه آن (1) تحصیلات تکمیلی 1394-1

نقد و تحقيق در اعجاز قرآن و وجوه آن (1) تحصیلات تکمیلی 1394-1

تدبر در قرآن كارشناسي 1394-1

تدبر در قرآن كارشناسي 1394-1

تاريخ حديث 1 كارشناسي 1394-2

نقد و بررسي درباره عدم تحريف قرآن (1) تحصیلات تکمیلی 1394-2

نقد و بررسي درباره عدم تحريف قرآن (1) تحصیلات تکمیلی 1394-2

روش تدريس تفسير كارشناسي 1394-2

تفسيرموضوعي 1 كارشناسي 1394-2

تفسيرموضوعي 1 كارشناسي 1394-2

تفسير ترتيبي 5 كارشناسي 1394-2

تفسير قرآن 1 كارشناسي 1395-1

تاريخ تفسير و روش هاي آن (1) تحصیلات تکمیلی 1395-1

نقد و بررسي درباره عدم تحريف قرآن (2) تحصیلات تکمیلی 1395-1

نقد و بررسي درباره عدم تحريف قرآن (2) تحصیلات تکمیلی 1395-1

تفسير موضوعي 2 كارشناسي 1395-1

تفسير موضوعي 2 كارشناسي 1395-1

تفسير ترتيبي 5 كارشناسي 1395-1

تفسير ترتيبي 6 كارشناسي 1395-1

تفسير ترتيبي 6 كارشناسي 1395-1

مبادي فقه كارشناسي 1395-2

مبادي فقه كارشناسي 1395-2

تفسير قرآن 2 كارشناسي 1395-2

جامعيت قرآن در پاسخ گويي به نيازهاي فردي (اخلاقي) و اجتماعي (2) تحصیلات تکمیلی 1395-2

نقد و بررسي درباره عدم تحريف قرآن (1) تحصیلات تکمیلی 1395-2

نقد و بررسي درباره عدم تحريف قرآن (1) تحصیلات تکمیلی 1395-2

تفسير موضوعي 6 كارشناسي 1395-2

تفسير موضوعي 6 كارشناسي 1395-2

علوم بلاغت 1 كارشناسي 1396-1

تاريخ تفسير و روش هاي آن (2) تحصیلات تکمیلی 1396-1

نقد و بررسي درباره عدم تحريف قرآن (2) تحصیلات تکمیلی 1396-1

نقد و بررسي درباره عدم تحريف قرآن (2) تحصیلات تکمیلی 1396-1

تدبر در قرآن كارشناسي 1396-1

تدبر در قرآن كارشناسي 1396-1

تفسير موضوعي 8 كارشناسي 1396-1

كليات فقه و مباني حقوق اسلامي كارشناسي 1396-2

كليات فقه و مباني حقوق اسلامي كارشناسي 1396-2

تفسير قرآن 4 كارشناسي 1396-2

نقد و بررسي درباره عدم تحريف قرآن (1) تحصیلات تکمیلی 1396-2

پايان نامه (توصيفي) تحصیلات تکمیلی 1396-2

تفسير موضوعي 5 كارشناسي 1396-2

نقد و بررسي ترجمه هاي قرآن تحصیلات تکمیلی 1396-2

تفسير موضوعي قرآن 1 كارشناسي 1397-1

تفسير موضوعي قرآن 1 كارشناسي 1397-1

رابطه قرآن و سنت كارشناسي 1397-1

نقد و بررسي درباره عدم تحريف قرآن (2) تحصیلات تکمیلی 1397-1

نقد و بررسي درباره عدم تحريف قرآن (2) تحصیلات تکمیلی 1397-1

تفسير موضوعي 8 كارشناسي 1397-1

قرآن و علوم بشري تحصیلات تکمیلی 1397-1

پروژه تحقيقاتي كارشناسي 1397-1

پروژه تحقيقاتي كارشناسي 1397-1

علوم قرآني 4 كارشناسي 1397-2

تفسير ترتيبي قرآن 1 كارشناسي 1397-2

تفسير موضوعي قرآن 2 كارشناسي 1397-2

قرائت و ترجمه متون تخصصي (2) كارشناسي 1397-2

قرائت و ترجمه متون تخصصي (2) كارشناسي 1397-2

نقد و بررسي درباره عدم تحريف قرآن (1) تحصیلات تکمیلی 1397-2

پايان نامه (توصيفي) تحصیلات تکمیلی 1397-2

تفسير ترتيبي (2) تحصیلات تکمیلی 1397-2

علوم قرآني 3 كارشناسي 1398-1

تفسير ترتيبي قرآن 2 كارشناسي 1398-1

رابطه قرآن و سنت كارشناسي 1398-1

تاريخ تفسير و روش هاي آن (1) تحصیلات تکمیلی 1398-1

تاريخ تفسير و روش هاي آن (1) تحصیلات تکمیلی 1398-1

نقد و بررسي درباره عدم تحريف قرآن (2) تحصیلات تکمیلی 1398-1

نقد و بررسي درباره عدم تحريف قرآن (2) تحصیلات تکمیلی 1398-1

مباحث جديد دانش تفسير تحصیلات تکمیلی 1398-1

تفسير ترتيبي قرآن 3 كارشناسي 1398-2

مفردات قرآن كارشناسي 1398-2

مفردات قرآن كارشناسي 1398-2

روشهاي تفسيري كارشناسي 1398-2

روشهاي تفسيري كارشناسي 1398-2

نقد و بررسي درباره عدم تحريف قرآن (1) تحصیلات تکمیلی 1398-2

نقد و بررسي درباره عدم تحريف قرآن (1) تحصیلات تکمیلی 1398-2

 فعالیت های علمی اجرایی

برگزاری کارگاه پاسخ به شبهات قرآنی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم 1393/10/2

برگزاری کارگاه پاسخ به شبهات قرآنی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم 1393/5/21

قائم مقام شورای عالی انجمن علمی نخبگان دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم 1392/8/7

رئیس کمیته حمایت و نظارت بر انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم 1393/11/20

عضو شورای تخصصی قرآنی، فرهنگی و اجتماعی دانشگاه دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم 1392/12/5

عضو شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم 1392/7/23

عضو کمیته علمی بخش همایش پژوهشهای قرآنی سی امین دوره مسابقات بین الملی قرآن کریم دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم 1391/11/8

مسئول کمیته پژوهشهای قرآنی سی امین دوره مسابقات بین المللی حفظ و قرائت قرآن کریم سازمان اوقاف و امور خیریه 1391

عضو شورای انظباطی تجدید نظر دانشگاه دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم 1391/11/15

مدیر گروه رشته های علوم قرآن مجید و تفسیر قرآن مجید دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم 1388/5/25

مسئول کمیته پژوهشهای قرآنی سی و یکمین دوره مسابقات بین المللی حفظ و قرائت قرآن کریم سازمان اوقاف و امور خیریه 1393/1/31

مسئول کمیته پژوهشهای قرآنی سی و دومین دوره مسابقات بین المللی حفظ و قرائت قرآن کریم سازمان اوقاف و امور خیریه 1393/12/26

رئیس کمیته حمایت و نظارت بر انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم 1392/9/23

دبیر شورای معاونان دانشگاه دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم 1393/11/7

نماینده دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم در قراردادهای چاپ و نشر کتاب دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم 1392/11/19

داور مقالات، کتب، پایان نامه های ارسالی، طرح ها و همایش های حوزه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم 1392/9/18

عضو شورای پژوهشی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم 1391/11/4

عضو کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم 1393/5/11

دبیر علمی نهمین همایش بین المللی پژوهش های قرآنی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم 1394/1/17

دبیر علمی هشتمین همایش بین المللی پژوهش های قرآنی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم 1392/12/26

عضو اصلی هیأت بدوی رسیدگی انتظامی هیأت علمی دانشگاه دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم 1393/2/16

عضو اصلی هیأت بدوی رسیدگی انتظامی هیأت علمی دانشگاه دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم 1392/2/16

ریاست دانشکده علوم قرآنی ملایر دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم 1389/2/29

مسئول ستاد برگزاری جشنواره هفته پژوهش93 دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم 1393/10/7

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم 1392/11/9

مسئول شورای انتشارات دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم 1392/9/3

عضو شورای فرهنگ عمومی شهرستان ملایر شورای فرهنگ عمومی استان همدان(ملایر) 1391/11/2

معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم 1391/10/6

سرپرست گروه استعدادهای درخشان دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم 1393/11/4

عضو شورای راهبری همایش دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم 1393/2/16

ارزیاب مقالات «همایش ملی قرآن کریم و میراث رضوی» دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم 1392

ارزیاب مقالات «جشنواره تقدیر از برترین های حوزه پژوهش و فناوری» دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم 1393

ارزیاب پایان نامه های «جشنواره هفته پژوهش93» دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم 1393

ارزیاب هفتمین همایش بین المللی پژوهش های قرآنی با محوریت قرآن کریم و سبک زندگی اسلامی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم 1392

ارزیاب هشتمین همایش بین المللی پژوهش های قرآنی با محوریت قرآن کریم و تمدن اسلامی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم 1393

ارزیاب نهمین همایش بین المللی پژوهش های قرآنی با محوریت قرآن کریم و فرهنگ وحیانی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم 1394

ارزیاب مقالات نخستین کنگره ملی حضرت محمد هلال بن علی (ع) دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم 1393

 شرکت در دوره ها

تفسیر موضوعی قرآن کریم»، «معناشناسی و تفسیر متن»، «آموزش نرم افزار one note» 1391/4/17

«تفاوت اعجاز با سحر»، «آموزش پژوهش محور»، «مکتب و روش تفسیر مفسران برگزیده خدا» 1393/2/10

«مبانی ترجمه قرآن کریم»، «آسیب شناسی پژوهش های علوم قرآنی» 1392/2/19

«تعلیم و تربیت در اسلام»، «بررسی مسائل روز در حوزه علوم قرآنی»، «بررسی مسائل جدید کلامی، تدبر در قرآن» 1393/5/20

ضیافت اندیشه استادان «اصول تعلیم و تربیت در اسلام»، «علم و دین» 1390/8/2

روش تدریس تفسیر قرآن کریم 1388/11/11

روش تدریس و تکنولوژی نوین آموزشی 1389/4

روش تحقیق و مقاله نویسی 1389/5/

کاربرد مفاهیم و نظریه های انگیزش در کلاس درس و محیط های آموزشی 1390/6

 انجمن های علمی
 
 مقالات چاپ شده درمجلات داخلی

الهیات سلبی در حوزه هستی شناسی صفات الهی در اندیشه افلوطین و قاضی سعید قمی، اکسپت

 مقالات چاپ شده در مجلات خارجی
 
 مقالات در همایش های داخلی

تحلیل مفهومی عنوان اهل البیت درآیه تطهیر کنفرانس ملی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن 21 رشت دانشگاه امام صادق (ع) پردیس خواهران 1396/9/16 ملی

نقش خواص در رهبری و پیوند مردم درنهضت حسینی کنفرانس ملی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن 21 رشت دانشگاه امام صادق (ع) پردیس خواهران 1396/9/16 ملی

خواص دینی و نقش هدایتگری آنان از نگاه قرآن کریم کنفرانس ملی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن 21 رشت دانشگاه امام صادق (ع) پردیس خواهران 1396/9/16 ملی

ویژگی ها وصفات یهود به عنوان اهل الکتاب در قرآن کریم کنفرانس ملی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن 21 رشت دانشگاه امام صادق (ع) پردیس خواهران 1396/9/16 ملی

برتری علم اهل بیت (علیهم السلام) به قرآن نزد خواص و صحابه کنفرانس ملی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن 21 رشت دانشگاه امام صادق (ع) پردیس خواهران 1396/9/16 ملی

تحلیل ونقد دیدگاه مفسران اهل سنت پیرامون مصادیق اهل البیت در آیه تطهیر کنفرانس ملی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن 21 رشت دانشگاه امام صادق (ع) پردیس خواهران 1396/9/16 ملی

تحلیل انتقادی شبهات حوزه‌ی زیارت قبر پیامبر صلی الله علیه وآله  با تأکید بر کتاب «خصائص المصطفی  صلی الله علیه وآله  بین الغلو و والجفا» دومین کنفرانس ملی علوم اسلامی وپژوهش های دینی مشهد دانشگاه جامع کاربردی سازمان همیاری شهرداریها ومراکز توسعه خلاقیت و نوآوری علوم نوین 1397/6/31 ملی

تحلیل و بررسی علل ظهور پدیده استکبار و پیامد های فردی و اجتماعی آن از دیدگاه قرآن کریم دومین کنفرانس ملی علوم اسلامی وپژوهش های دینی مشهد دانشگاه جامع کاربردی سازمان همیاری شهرداریها ومراکز توسعه خلاقیت و نوآوری علوم نوین 1397/6/31 ملی

تفکیک ناپذیری قرآن و عترت، ادله ای براثبات جانشینان پس از پیامبر با محوریت حدیث ثقلین دومین کنفرانس ملی علوم اسلامی وپژوهش های دینی مشهد دانشگاه جامع کاربردی سازمان همیاری شهرداریها ومراکز توسعه خلاقیت و نوآوری علوم نوین 1397/6/31 ملی

مبانی پایبندی به اقتصاد مقاومتی از نگاه عقل و شرع دومین کنفرانس ملی علوم اسلامی وپژوهش های دینی مشهد دانشگاه جامع کاربردی سازمان همیاری شهرداریها ومراکز توسعه خلاقیت و نوآوری علوم نوین 1397/6/31 ملی

مشارکت عمومی، تعاون وسرمایه اجتماعی از دیدگاه روایات چهارمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم تربیتی و مطالعات رفتاری ایران تهران مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی سروش حکمت 1397/10/18 ملی

محورهای استکبارستیزی از نگاه رهبرمعظم انقلاب چهارمین کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی قم دانشگاه قم 1397/2/17 بین المللی

جامعیت قرآن کریم در حوزه ی اخلاق فردی چهارمین کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی قم دانشگاه قم 1397/2/17 بین المللی

هرمنوتیک و رابطه ی آن با جامعیت و جهانی بودن قرآن کریم چهارمین کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی قم دانشگاه قم 1397/2/17 بین المللی

اصلاح خواسته های نفسانی ونقش آن در تعالی و تکامل انسان چهارمین کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی قم دانشگاه قم 1397/2/17 بین المللی

مبارزه با مستکبران دراندیشه وکلام امام خمینی  (ره) چهارمین کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی قم دانشگاه قم 1397/2/17 بین المللی

بررسی داستان مبارزه حضرت موسی علیه السلام با ساحران با محوریت سوره شعراء چهارمین کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی قم دانشگاه قم 1397/2/17 بین المللی

نقش دینی مدافعان حرم در استکبارستیزی با محوریت قرآن و روایات چهارمین کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی قم دانشگاه قم 1397/2/17 بین المللی

بررسی و نقد دیدگاه قرآنیان شیعه(قرآن بسندگی) چهارمین کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی قم دانشگاه قم 1397/2/17 بین المللی

استفاده ابزاری نظام سلطه از قوانین حقوقی درتخریب فرهنگ دینی جامعه چهارمین کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی قم دانشگاه قم 1397/2/17 بین المللی

اعجاز علمی قرآن و همسویی آن با جامعیت و جهانی بودن آن چهارمین کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی قم دانشگاه قم 1397/2/17 بین المللی

جامعیت و جهانی بودن قرآن در مقابله با جریان های سلفی و وهابی چهارمین کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی قم دانشگاه قم 1397/2/17 بین المللی

بررسی پیامد های فردی و اجتماعی فرهنگ استکباری و راه های مقابله با آن از منظر قرآن چهارمین کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی قم دانشگاه قم 1397/2/17 بین المللی

تاثیر تکنولوژی های آموزشی بر ایجاد انس با قرآن در بین دانش آموزان ابتدایی شهر قم سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای دینی،علوم اسلامی، فقه و حقوق در ایران و جهان اسلام کرج 1398/9/28 بین المللی

معیار ارزش اکثریت و انواع آن در نگاه قرآن کریم سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای دینی،علوم اسلامی، فقه و حقوق در ایران و جهان اسلام کرج 1398/9/28 بین المللی

بررسی ایدئولوژی و سیاست های عدالت محور حکومت امام علی (ع) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین درحوزه علوم تربیتی وروانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران 1397/12/26 بین المللی

بررسی و تبیین آثار تربیتی قرض الحسنه در قرآن کریم و روایات معصومین(ع) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین درحوزه علوم تربیتی وروانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران 1397/12/26 بین المللی

 تبیین عدالت اقتصادی امام علی (ع) در عرصه حاکمیت با تأکید بر آموزه های وحیانی همایش بین المللی امام علی علیه السلام الگوی عدالت و معنویت برای جهان امروز قم پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی 1398/5/2 بین المللی

بررسی فرایند شکل گیری فرهنگ اسلامی در آستان مقدس حضرت محمد هلال ابن علی(ع) و کارکردهای فرهنگی آن کنگره ملی حضرت محمد هلال ابن علی(ع) قم دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم 1393/7/23 ملی

نقش بقاع متبرکه در مقابله با تهاجم فرهنگی در جامعه اسلامی کنگره ملی حضرت محمد هلال ابن علی(ع) قم دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم 1393/7/23 ملی

رابطه خداشناسی و امام شناسی از منظر امام رضا(ع) همایش ملی قرآن کریم و میراث رضوی قم دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم 1392 ملی

ناتوی فرهنگی و راهکارهای مقابله با آن از منظر قرآن کریم نهمین همایش بین المللی پژوهش های قرآنی قم دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم 1394 بین المللی

اصلاح الگوی مصرف در معارف قرآن کریم و سرانجام جوامع اسرافگر بیست و ششمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم تهران سازمان اوقاف و امور خیریه جمهوری اسلامی ایران 1388 بین المللی

بررسی تطبیقی واژه «اهل» در قرآن از دیدگاه مفسران شیعه و اهل تسنن نخستین همایش ملی واژه پژوهی در علوم اسلامی یاسوج دانشگاه یاسوج 1395/2/30 ملی

غدیر در شعر عرفانی فارسی (کتاب مثنوی معنوی جلال الدین رومی) چهارمین همایش ملی غدیر پژوهی و دومین همایش ملی نجات بخشی و آینده جهان کرمانشاه بنیاد بین المللی غدیر، بنیاد فرهنگی مهدی موعود 1393 ملی

 مقالات در همایش های خارجی
 
 کتاب های چاپ شده

مصونیت قرآن از تحریف نزد شیعه و اهل سنت، دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، 1392

 پایان نامه ها

بررسی سبک تفسیر «حجه التفاسیر و بلاغ الاکسیر» داور دانشکاه علوم و معارف قرآن کریم تفسیر و معارف قرآن قم 1392

اهداف، مقاصد و محتوای سوره ها به ترتیب نزول(سی سوره ابتدای نزول) داور دانشکاه علوم و معارف قرآن کریم تفسیر و معارف قرآن قم 1392

علل زوال و افزایش نعمت از دیدگاه قرآن کریم داور دانشکاه علوم و معارف قرآن کریم تفسیر و معارف قرآن قم 1392

بررسی جبر و اختیار از منظر مفسران اهل سنت داور دانشکاه علوم و معارف قرآن کریم تفسیر و معارف قرآن قم 1392

تحلیل فرایند تسلط شیطان بر انسان در آموزه های دینی داور دانشکاه علوم و معارف قرآن کریم تفسیر و معارف قرآن قم 1393

اهداف و فوایدکثرت جمعیت مسلمانان از منظر قرآن و روایات راهنما دانشکاه علوم و معارف قرآن کریم تفسیر و معارف قرآن قم 1394

بررسی آیه صادقین راهنما دانشکاه علوم و معارف قرآن کریم تفسیر و معارف قرآن قم 1395

اخلاق در روابط بین الملل و دیپلماسی از منظر قرآن داور دانشکاه علوم و معارف قرآن کریم تفسیر و معارف قرآن قم 1394

روش های تفسیری مقام معظم رهبری (مد ظله) داور دانشکاه علوم و معارف قرآن کریم تفسیر و معارف قرآن قم 1394

بررسی واژه اهل در قرآن کریم راهنما دانشکاه علوم و معارف قرآن کریم تفسیر و معارف قرآن قم 1395

بررسی شبهات پیرامون خشونت طلبی پیامبر اکرم(ص) در قرآن کریم داور دانشکاه علوم و معارف قرآن کریم تفسیر و معارف قرآن قم 1395

نقش قاریان، حافظان، مفسران و فقها در قیام کربلا راهنما دانشکاه علوم و معارف قرآن کریم تفسیر و معارف قرآن قم 1395

ارتباط مهدویت با عاشورا در آیینه ی آیات و روایات راهنما دانشکاه علوم و معارف قرآن کریم تفسیر و معارف قرآن قم 1395

عملیات استشهادی و انتحاری از منظر قرآن کریم مشاور مرکز مدیریت حوزه علمیه حوزه علمیه قم 1394

بررسی تطبیقی آیات ارث مشاور مرکز مدیریت حوزه علمیه حوزه علمیه قم 1396

بررسی نکوهش اکثریت در قرآن کریم و ارتباط آن با مسئله دموکراسی راهنما مرکز مدیریت حوزه علمیه حوزه علمیه قم 1397

احتجاجات انبیاء اولوالعزم در قرآن کریم مشاور مرکز مدیریت حوزه علمیه حوزه علمیه قم 1397

بررسی شبهه خلود و ابدی نبودن دوزخ و ارتباط آن با رحمت الهی از منظر آیات و روایات با تاکید بر نظریات مفسران معاصر فریقین راهنما مرکز مدیریت حوزه علمیه حوزه علمیه قم 1397

تفسیر آیات تبلیغ در قرآن کریم از منظر مفسران معاصر با محوریت آیه 39 احزاب مشاور مرکز مدیریت حوزه علمیه حوزه علمیه قم 1398

معیارهای تعهد و تخصص و ارتباط متقابل آنها از منظر امام علی (ع) راهنما مرکز مدیریت حوزه علمیه حوزه علمیه قم 1398

مراحل حرکت انسان به سوی کمال از منظر قرآن کریم راهنما مرکز مدیریت حوزه علمیه حوزه علمیه قم 1398

آثار یاد خدا بر رفع ناهنجاری های جامعه اسلامی از منظر قرآن و روایات با تکیه بر تفسیر تسنیم راهنما مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران حوزه علمیه خواهران قم دفاع نشده

مناظرات خداوند با ابلیس از منظر تفسیر تسنیم راهنما مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران حوزه علمیه خواهران قم دفاع نشده

رابطه نعمت و عبودیت از منظر قرآن کریم و روایات راهنما مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران حوزه علمیه خواهران قم 1392

تحلیل معناشناختی امامت از دیدگاه استاد مطهری و فخر رازی راهنما مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران حوزه علمیه خواهران قم 1392

مراحل و مراتب انس با قرآن راهنما مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران حوزه علمیه خواهران قم 1392

جایگاه شفاعت از دیدگاه آیت الله جوادی آملی و فخر رازی راهنما مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران حوزه علمیه خواهران قم 1394

بررسی آیات متشابه بر اساس روش تفسیری المیزان راهنما مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران حوزه علمیه خواهران قم 1394

جایگاه انفاق در قرآن کریم راهنما مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران حوزه علمیه خواهران قم 1391

وحیانی بودن الفاظ در قرآن و روایات با رویکرد پاسخ به شبهات راهنما مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران حوزه علمیه خواهران قم دفاع نشده

عصمت انبیاء از دیدگاه علامه طباطبایی و فخر رازی راهنما مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران حوزه علمیه خواهران قم 1394

اعتدال گرایی و شاخصه های آن در قرآن راهنما مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران حوزه علمیه خواهران قم 1395

شرایط قبولی دعا از منظر قرآن کریم بر اساس تفسیر المیزان راهنما مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران حوزه علمیه خواهران قم دفاع نشده

جایگاه تفسیری ابن عباس در تفسیر «التبیان» راهنما مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران حوزه علمیه خواهران قم 1396

جریان شناسی ورود اسرائلیات به تفسیر و شخصیت های موثر در آن راهنما مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران حوزه علمیه خواهران قم دفاع نشده

نقش حج ابراهیمی در ایجاد تمدن اسلامی از دیدگاه آیات و روایات راهنما مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران حوزه علمیه خواهران قم 1397

نقش  رابطه ی عاطفی والدین در تربیت فرزند از منظر قرآن و روایات راهنما مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران حوزه علمیه خواهران قم 1397

اصول و روش های تربیت اجتماعی از منظر قرآن راهنما مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران حوزه علمیه خواهران قم 1397

نقش زن در مدیریت اقتصادی خانواده از منظر قرآن و سیره فاطمی راهنما مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران حوزه علمیه خواهران قم 1397

تاثیر جهل بر انحرافات اخلاقی از دیدگاه قرآن راهنما مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران حوزه علمیه خواهران قم دفاع نشده

نقش آفرینی آشکار و نهان یهود در تخریب اسلام ناب راهنما مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران حوزه علمیه خواهران قم دفاع نشده

امانت داری و تاثیر آن در امنیت فردی و اجتماعی از دیدگاه آیات و روایات(با تکیه بر تفسیر مخزن العرفان) راهنما مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران حوزه علمیه خواهران قم دفاع نشده

مفهوم و مصادیق ایام الله در آیات و روایات راهنما مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران حوزه علمیه خواهران قم دفاع نشده

تبیین مولفه های محوری فرهنگ اسلامی در قرآن و روایات راهنما مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران حوزه علمیه خواهران قم دفاع نشده

نقش طهارت در هویت سازی فردی در قرآن و روایات با تکیه بر تفسیر تسنیم و تفسیر میبدی راهنما مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران حوزه علمیه خواهران قم دفاع نشده

تبیین تطبیقی دعا و نیایش و نقش آن در زندگی انسان در منظومه فکری امام خمینی و علامه طباطبایی راهنما مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران حوزه علمیه خواهران قم دفاع نشده

عقل از دیدگاه صدرالمتالهین و ابوعلی سینا مشاور مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران حوزه علمیه خواهران قم 1393

بررسی عصمت انبیا (ع) از دیدگاه ادیان ابراهیمی مشاور مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران حوزه علمیه خواهران قم 1392

تبیین حدود و مراتب عصمت اعطایی و اکتسابی معصومان (ع) مشاور مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران حوزه علمیه خواهران قم دفاع نشده

بررسی نقش رهبران بر رفتار امت ها از منظر قرآن و روایات مشاور مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران حوزه علمیه خواهران قم 1392

بررسی سیاق و سیر تحول آن در تفسیر مشاور مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران حوزه علمیه خواهران قم 1394

آسیب شناسی تربیت دینی فرزندان با تاکید بر نقش والدین در قرآن و روایات مشاور مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران حوزه علمیه خواهران قم 1396

بررسی برهان توحیدی هدایت از منظر علامه طباطبایی مشاور مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران حوزه علمیه خواهران قم 1397

بررسی دیدگاه های مختلف درباره انقلاب کیهانی در آستانه ی وقوع قیامت از منظر مفسرین قرآن و روایات مشاور مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران حوزه علمیه خواهران قم 1394

معراج از دیدگاه مفسرین در تفاسیر صد سال اخیر داور مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران حوزه علمیه خواهران قم 1393

ادله تاثیرناپذیری قرآن از فرهنگ زمانه داور مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران حوزه علمیه خواهران قم دفاع نشده

شاخصه های سبک زندگی اجتماعی اسلامی از منظر قرآن و روایات داور مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران حوزه علمیه خواهران قم 1397

مبانی و قواعد تفسیر ساختاری قرآن کریم با تطبیق بر سوره مبارکه نور داور مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران حوزه علمیه خواهران قم 1396

شاخصه های فرهنگ و تمدن اسلامی در قرآن و نهج البلاغه داور مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران حوزه علمیه خواهران قم 1397

تاثیر تحولات اجتماعی معاصر بر اصل تدوین تفسیر المیزان راهنما دانشکاه علوم و معارف قرآن کریم دانشکده تفسیر و معارف قرآن کریم 1397

بررسی ملاک های رستگاری جوان از دیدگاه امام علی(ع) راهنما دانشکده اصول الدین 1393

مبانی و اصول روابط بین الملل از منظر آیات قرآن کریم راهنما مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران حوزه علمیه خواهران قم دفاع نشده

نگرش زیبا شناسی قرآن در معرفی انسان و مظاهر جهان هستی راهنما مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران حوزه علمیه خواهران قم دفاع نشده

 طرح های پژوهشی
 
 سایر موارد

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

تنظیمات قالب