اهمیت و جایگاه وقف در اسلام
عضو هیأت علمی دانشکده علوم قرآنی آمل تشریح کرد:

اهمیت و جایگاه وقف در اسلام

عضو هیأت علمی دانشکده علوم قرآنی آمل به بیان اهمیت و جایگاه وقف در اسلام پرداخت.

تنظیمات قالب