.

دکتر مجتبی قاسمی

سمت: معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

رشته تحصیلی: دکترای فقه و مبانی حقوق

شماره تماس: 37604070-025

داخلی: 344


رایانامه: 

روز و ساعت پاسخگویی به تماسها: سه شنبه ها ساعت 10 الی 11

مدیران و کارشناسان معاونت توسعه مدیریت و منابع

 

نام و نام خانوادگی سمت شماره تماس داخلی
سعید مرادی مسئول دفتر و کارشناس امور اداری، بیمه و رفاهی 02537604070 349
         
سید مصطفی سیدیان مدیر امور اداری 02537604070 343
         

محسن محزون مدیر امور مالی 02537604070 346
         
عیسی ساجدی فر رئیس اداره امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی و مسئول امور سرمایه گذاری 02537604070 322
         
سید خضراله موسوی کارشناس اداره امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی 02537604070 412
         
روح الله چهرقانی رئیس اداره کارگزینی 02537604070 344
         
  شریف اختیاری کارپرداز 02537604070 347
         
محمد احمدگل امین اموال و بایگانی اموال 02537604070 345
         
  محمد بیگلری نژاد کارشناس بودجه و آمار 02537604070 341
         
  محمدعلی آقابابایی کارشناس حسابداری کارکنان و ممیزی اسناد 02537604070 342
         
حسین شریف علیائی کارشناس حقوقی و قراردادها 02537604070 311
         
معصومه علی محمدی کارشناس اداری