معاونت توسعه مدیریت و منابع 

به سبب کنترل و نظارت دقیق و مستـمر برکلیه امور مالی و اداری ، ثبت و ضبط و انتقال کلیـــــــه داراییـها ، تامیــن نیروی انسانی و تدوین و اجرای ضوابط مربــوط  به  کارکنـان ، تامیــــن ملـــزومات و تجهیزات مورد نیاز بـــــرای فعالیت های دانشگاه ، از اهمیــت ویژه ای بــرخوردار است ایـــن معاونـــت در جهت نظـــم بخشیدن به مسایل مالی و اداری با تکیه بر قوانین و آییـن نامـــــه ها تلاش نموده تا در راه پیشبــــرد و پیشرفت اهـــــداف مقدس دانشگاه فعالیت نمایـــد لذا ایجاد امکانات لازم و فضـای مناسب و تجهیز فضاهــــای آموزشـــی، اختصاص بودجــــه و اعتبـــارات لازم به کارکنـــان،تامین وتوزیع تجهیـــــزات، امور عمومی و رفـاه را مدیریت مینماید. از این رو معاونت توسعه مديريت و منابع یکی از معاونت های مهم و کلیدی دانشگاه می باشد.

     معاونت توسعه مديريت و منابع در جهت نيل به اهداف متعالي دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم در راستاي چشم انداز بيست ساله و سياست هاي كلي نظام جمهوري اسلامي ايران در جهت بهتر انجام دادن وظايف و مسئوليت هاي خود، اقداماتي را انجام مي دهد. اين معاونت در صدد است با توجه به اهميت اقدامات و فعاليتها و در نظر گرفتن محدوديت هاي منابع در جهت چشم انداز تعيين شده حركت نمايد.

تنظیمات قالب