مدیریت برنامه، بودجه و تحول اداری 

تدوین پیش نویس سند راهبردی دانشگاه شامل: ارش‌های حاکم بر دانشگاه، مأموریت‌ها، چشم‌انداز، اهداف، راهبردها و... جهت طرح و تصویب در هیأت امناء

تدوین برنامه‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت دانشگاه در چهارچوب سند راهبردی دانشگاه

تدوین معیارها و شاخصه‌های نظارت بر برنامه‌های راهبردی دانشگاه و پایش مستمر میزان تحقق آن‌ها

بازنگری و پایش مستمر ساختارها، عملکردها و فرآیندهای جاری دانشگاه در راستای نیل به سند چشم‌انداز و نیل به اهداف راهبردی دانشگاه

ابلاغ سیاست‌ها و استراتژی‌های كلان دانشگاه به كلیة واحدها جهت تدوین و تصویب اهداف عملیاتی برابر فرآیند و ضوابط مربوط

انجام کلیه امور مربوط به تهیه، تدوین و ابلاغ برنامه و بودجه و طرح‌های تحول اداری و بهره‌وری دانشگاه

تدوین نظام بهره وری منابع و ارتقای عملکرد نیروهای انسانی دانشگاه و طراحی ساز و کارهای مربوطه

همکاری با معاونت‌ها و مدیران سازمان مرکزی و رؤسای دانشکده‌ها در امر تهیه و تنظیم پیش نویس برنامه و بودجه

جمع‌بندی برنامه و بودجه پیشنهادی واحدهای مختلف و بررسی برنامه‌ها و اعتبارات پیشنهاد شده

تلفیق و تنظیم برنامه و بودجه‌ بخش‌های مختلف در چهارچوب نیل به اهداف سند راهبردی دانشگاه

ارائه بودجه پیشنهادی به مراجع ذیربط و دفاع از آن با شرکت در کمیسیون‌ها و جلسات مربوطه

ابلاغ بودجه مصوب حوزه‌های عملکردی دانشگاه، تخصیص اعتبارات مصوب و پایش عملکرد بر حسب اعتبارات تخصیص یافته 

برنامه ریزی و تخصیص اعتبارات بر مبنای عملکرد با تاکید بر برنامه‌های اولویت دار

بررسی و مبادله بودجه تفصیلی اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با وزارت متبوع

نظارت بر حسن اجرای برنامه و بودجه و نظارت بر نحوه مصرف اعتبارات و سنجش میزان پیشرفت عملیات در هر یک از واحدها

برنامه‌ریزی و ابلاغ راهکارهای بهبود روش‌های انجام کار، فرآیندها و تحول اداری و بهره‌وری نیروهای انسانی

بهره‌گیری از ظرفیت‌های فناوری اطلاعات در اصلاح فرآیندها با ایجاد و به روز رسانی خدمات ابری یکپارچه

بررسی سیستم‌ها و روش‌های اجرائی موجود دانشگاه و اصلاح یا تغییر آنها به منظور حذف تشریفات و مراحل زاید و بهینه سازی فرآیندها و اقدامات موجود

برنامه¬ ریزی برای تأمین فضاهای کالبدی دانشگاه به منظور توسعه و گسترش فضاهای آموزشی و خوابگاهی و پیش بینی منابع تأمین اعتبارات عمرانی مورد نیاز

بررسی و پایش مستمر وظایف سازمانی و عملکردها در دانشگاه و واحدهای تابعه با توجه به برنامه‌های توسعه‌ای دانشگاه و ارائه بازخورد لازم به مسئولین ذیربط جهت توانمندسازی و بهبود کیفیت عملکرد آنان

مطالعه و بررسی مستمر در سازمان و وظایف واحدهای تابعه به ‌منظور تفکیک و تقسیم صحیح وظایف بین واحدها و جلوگیری از تکرار و تداخل وظایف دانشگاه

همکاری با معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه در پیش بینی و چینش نیروی انسانی مورد نیاز بخش‌های مختلف

تدوین نظام جامع جذب، ارزیابی عملکرد، ارتقای شغلی و نظام تشویق و تنبیه کارکنان

بومی سازی آیین‌نامه‌های مدیریت دانشگاه، سرمایه‌های انسانی، مالی و معاملاتی

تهیه و تنظیم نمودار سازمانی (تشکیلاتی) و طراحی پست‌های سازمانی، متناسب با وظایف و مسئولیت‌های واحدهای تابعه دانشگاه با همکاری واحدهای ذی‌ربط

تهیه و تنظیم شرح وظایف واحدها و همچنین شرح وظایف پست‌های سازمانی دانشگاه و ابلاغ آن‌ها به واحدها پس از تصویب توسط هیأت امناء

بهینه سازی ساختار سازمانی و شرح وظایف، مبتنی بر سند راهبردی دانشگاه

بررسی پیشنهادات واحدها در مورد تغییر و اصلاح پست‌های سازمانی و شرح وظایف و تهیه گزارشات لازم و انجام اقدامات ضروری جهت رفع مشکلات سازمانی آن‌ها

مطالعه و تشخیص نیازهای آموزشی و کارآموزی کارکنان دانشگاه و اجرای برنامه‌های آموزشی برای کارکنان مزبور

مطالعه و بررسی و همکاری در امر طبقه‌بندی مشاغل کارکنان

تشخیص و تعیین رشته شغلی پست‌های سازمانی با توجه به طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل

طراحی نظام مشارکت، هم افزایی، ایده پردازی و کادر سازی در بدنه اجرایی دانشگاه

استقرار نظام آماری ثبتی و ایجاد پایگاه اطلاعات آماری و داده کاوی دانشگاه و انجام هماهنگی‌های لازم با مراکزآمار و تصمیم‌گیری

تدوین و اجرای طرح‌های آمارگیری برای تولید آمارهای مورد نیاز و پردازش و تحلیل آن، در جهت پایش عملکردها و برنامه‌ها و ارتقای فرآیندهای سازمانی

اطلاع رسانی و ارائه آمارهای تولید شده

طراحی، تدوین و مستند سازی فرآیندها

ایجاد شبکه مدیریت دانش، ثبت و اشتراک تجربه‌های سازمانی

 

تنظیمات قالب