.
رشته تحصیلی دانشگاه در مقطع کارشناسی
علوم قرآن و حدیث
 
 
رشته های تحصیلی دانشگاه در مقطع کارشناسی ارشد
علوم قرآنی(با گرایش های اعجاز، ادبی و مستشرقان)
علوم قرآن و حدیث
 
 
رشته تحصیلی دانشگاه در مقطع دکترا
تفسیر تطبیقی قرآن