شورای پژوهشی

شورای پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
 
شورای پژوهشی و فنّاوری دانشگاه به منظور تدوین برنامه های پژوهشی و فنّاوری و تعیین راهکارهای مناسب در راستای اعتلای پژوهشی و فنّاوری تشکیل می ‏شود، ترکیب و وظایف آن به‏ شرح زیر است:
الف. ترکیب شورا
شورای پژوهشی و فنّاوری دانشگاه متشکل از: معاون پژوهشی و فنّاوری، معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی، معاون توسعه مدیریت و منابع، مدیر امور پژوهشی و مدیر انتشارات و کتابخانه ها و چهار نفر از اعضای محترم هیأت علمی دانشگاه.
ب. وظایف شورا
سیاست گزاری برنامه ‏های پژوهشی، بررسی و تصویب طرح‏های تحقیقاتی و فنّاوری و نظارت بر حسن اجرای آنها، تصویب آیین ‏نامه‏ ها و دستورالعمل‏ های مربوط، تقویت مراکز اطلاع ‏رسانی، بررسی و تصویب فرصت‏های مطالعاتی، همکاری در پژوهش مدار کردن آموزش، شناسایی و رفع موانع پژوهشی، کمک به تقویت فنّاوری، ارزیابی و پیش‏ بینی فنّاوری، برنامه ‏ریزی جهت بهبود کیفیت همایش ‏ها، مجلات علمی، و بهره ‏گیری از توان تخصصی و تجربیات انجمن‏های علمی در پیشبرد امور پژوهشی و فنّاوری دانشگاه.
 
ج. اعضا:
دکتر مهدی داوری
دکتر محسن رجبی قدسه
دکتر بی بی حکیمه حسینی
دکتر رحمان عشریه
دکتر مجتبی قاسمی
دکتر سید کریم خوب بین خوش نظر
روح الله متقی نیک
دکتر رحیم حاصلی ایرانشاهی

 

تنظیمات قالب