معرفی

شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی، متولی تصمیم گیری در رابطه با امور  اجرایی آیین نامه های وزارت علوم است. 

هر آیین نامه ای که در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب و به دانشگاه ها ارسال می گردد، نیاز به دستور العمل برای اجرای در آن دانشگاه دارد. این شورا دستورالعمل های لازم را نسبت به این مصوبات و یا موارد ساکت در مصوبه تصویب و پس از امضای ریاست محترم دانشگاه به دانشکده های تابعه ارسال می نماید.

لازم به ذکر است، تا کنون 11 جلسه منظم توسط این شورا برگزار شده است که مصوبات آن در این صفحه قرار داده شده است.

اعضای شورا

نام و نام خانوادگی سمت
دکتر مهدی داوری رئیس شورا
دکتر مهدی عبداللهی پور دبیر و عضو شورا
دکتر سکینه آخوند عضو شورا
دکتر مجید چهری عضو شورا
دکتر مجتبی نوروزی عضو شورا
دکتر احمد امیدوار عضو شورا


مصوبات
مصوبات اولین جلسه شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه

مصوبات دومین جلسه شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه
مصوبات سومین جلسه شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه
مصوبات چهارمین جلسه شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه
مصوبات پنجمین جلسه شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه
مصوبات ششمین جلسه شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه
مصوبات هفتمین جلسه شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه
مصوبات هشتمین جلسه شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه
مصوبات نهمین جلسه شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه
مصوبات دهمین جلسه شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه
مصوبات یازدهمین جلسه شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه
 
تنظیمات قالب