.

شرح وظايف ستادی معاونت دانشجویی دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم