دوره های آموزشی

آموزش صحیح خوانی و روان خوانی قرآن کریم
شرح کوتاه بر کلمات قصار نهج البلاغه
کارگاه تصحیح نسخ خطی و فهرست نویسی اسلامی
تنظیمات قالب