دبیرخانه هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی

کلیه امور اجرایی هیأت اجرایی جذب از قبیل اعلام فراخوان عمومی جذب، دریافت تقاضای همکاری، تشکیل پرونده، پاسخگویی به متقاضیان و... توسط دبیرخانه هیأت اجرایی جذب که دارای امکانات و تجهیزات مناسب و مکانیزه است، انجام خواهد شد. رئیس دبیرخانه را رئیس هیأت اجرایی جذب تعیین می نماید. رئیس دبیرخانه زیر نظر دبیر هیأت اجرایی جذب فعالیت می‌نماید.

 

وظایف و اختیارات هیأت جذب

 

-  شناسایی و تعیین نیازهای جذب اعضای هیأت علمی در گروه‎های آموزشی و پژوهشی 

-  انجام فراخوان عمومی برای جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه 

-  تصمیم‌گیری در خصوص نحوه و چگونگی استخدام اعضای هیأت علمی اعم از قراردادی، پیمانی، رسمی-آزمایشی، رسمی-قطعی، هیأت علمی طرح سربازی، مأموریت و انتقال اعضای هیأت علمی در چارچوب آیین‌نامه‌ها و مقررات مربوطه 

- اعلام نظر درخصوص جذب اعضای هیأت علمی متقاضی استخدام در دانشگاه و متقاضیان راتبه تحصیلی از لحاظ  توانایی‌های علمی و صلاحیت عمومی 

- نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات مربوط به استخدام اعضای هیأت علمی 

- ارائه گزارشات مستمر سالیانه حسب مورد به هیأت مرکزی جذب اعضای هیأت علمی وزارت علوم 

- برگزاری جلسات هیات اجرایی جذب اعضای هیات علمی دانشگاه

- اجرای مصوبات هیات اجرایی جذب دانشگاه

 - انجام مکاتبات با مرکز جذب و نظارت ( وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)

-  پاسخگویی به متقاضیان و معترضین نتایج جذب هیأت علمی

 

تقویم مراحل جذب اعضای هیأت علمی

 

فراخوان عمومی برای استخدام اعضای هیأت علمی دو بار در سال و در ماه‌های شهریور و بهمن از طریق وب سایت وزارت علوم به صورت متمرکز انجام خواهد شد. زمانبندی مراحل جذب به شرح زیر می باشد:

1- دریافت و جمع‌آوری درخواست متقاضیان

2- بررسی اولیه پرونده متقاضیان با نظر هیأت اجرایی جذب

3- تشکیل و تکمیل پرونده برای متقاضیان دارای شرایط اولیه و ارسال به کمیته‌های بررسی توانایی‌‌های علمی و صلاحیت عمومی 

4- نتیجه بررسی صلاحیت عمومی و علمی دردانشگاه 

5- اتخاذ تصمیم در هیأت اجرایی جذب دانشگاه 

6- ارسال خلاصه پرونده متقاضیانی که در هیأت اجرایی جذب دانشگاه مورد تأیید قرار گرفته به دبیرخانه هیأت مرکزی جذب وزارت علوم 

7- اتخاذ تصمیم نهایی توسط هیأت مرکزی جذب وزارت علوم 

8- اعلام نتیجه نهایی توسط دانشگاه به متقاضی

 

ترکیب اعضای هیأت اجرایی جذب دانشگاه های تابع وزارتین علوم و بهداشت

 

۱.   رئیس مؤسسه (رئیس هیأت)

۲.   رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در مؤسسه

۳.   پنج تا هفت عضو هیأت علمی از همان مؤسسه به انتخاب هیأت عالی جذب

تبصره ۱- رئیس مؤسسه یا هیأت مرکزی جذب می توانند افراد بند ۳ را به هیأت عالی پیشنهاد نمایند.

(زمان عضویت اعضاء هیأت علمی عضو هیأت اجرایی برای دوره اول ۲ سال و برای دوره های بعد ۴ سال باشد بعلاوه زمان اجرای این مصوبه از شهریور سال آینده محاسبه می شود.)

تبصره ۲- دبیر هیأت که از میان اعضای هیأت علمی موضوع بند ۳ به انتخاب و حکم رئیس مؤسسه منصوب می‌شود.

تبصره ۳- صدور احکام بند ۳ بعد از ابلاغ حداکثر تا یک ماه توسط دبیر هیأت مرکزی جذب صادر می‌گردد.

 
 
آیین نامه ها
آیین نامه استخدام اعضای هیأت علمی  
جداول رسمی آزمایشی - آموزشی 

 

 

 

 

تنظیمات قالب