فرم جستجو
  
  
 و  يا


نام و نام خانوادگی پست سازمانی شماره مستقیم شماره داخلی دانشکده کدشهر
علی غضنفری ریاست دانشکده 66719756 214 تهران 21
عظیم عظیم پور معاون آموزش و پژوهش 66719756 119 تهران 21
صغری رمضنی کارشناس آموزش 66719756 118 تهران 21
مریم السادات ابطحی کارشناس تحصیلات تکمیلی 66719756 117 تهران 21
علی محمدی آشنانی معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه 66719756 121 تهران 21
سید بشیر حقی کارشناس فناوری اطلاعات 66719756 122 تهران 21
سید محسن حسینی مقدم کارشناس فرهنگی و قرآن و عترت 66719756 129 تهران 21
مرتضی مقنیان کارشناس فرهنگی و قرآن و عترت 66719756 128 تهران 21
مسعود علیزاده کارشناس اداری مالی 66719756 115 تهران 21
مصطفی دلارامی معاون اداری مالی 66719756 116 تهران 21
فاطمه شعبانی کارشناس کتابخانه 66719756 217 تهران 21
مریم جعفری خوابگاه خواهران 66715980 66715980 تهران 21
مهدی رجبی کارشناس دانشجویی 37604070 361 سازمان مرکزی دانشگاه 25
مهدی رجبی کارشناس دانشجویی 37604070 361 سازمان مرکزی دانشگاه 25
سید مصطفی سیدیان مدیر دانشجویی 37604070 364 سازمان مرکزی دانشگاه 25
مسعود اسلامی کارشناس دانشجویی 37604070 363 سازمان مرکزی دانشگاه 25
حسین موسوی کارشناس دانشجویی 37604070 362 سازمان مرکزی دانشگاه 25
سعید قدیمی کارشناس فناوری اطلاعات 37780150 123 قم 25
علی جوازان کارشناس تحصیلات تکمیلی 37772191 114 قم 25
سیدجعفر میربخشی کارشناس آموزش 37780150 115 قم 25
مهیار خانی کارشناس پژوهش 37780150 125 قم 25