فرم جستجو
  
  
 و  يا


نام و نام خانوادگی پست سازمانی شماره مستقیم شماره داخلی دانشکده کدشهر
سیدمعصوم حسینی ریاست دانشکده 44266001 101 آمل 11
سیدمعصوم حسینی ریاست دانشکده 44266001 101 آمل 11
غلامرضا زارع مهرجردی ریاست دانشکده 38420520 20 مشهد 51
هادی فرخنده نژاد حراست 38420520 12 مشهد 51
محمدجواد توکلی معاون اداری مالی 38444151 15 مشهد 51
مجتبی نوروزی معاون آموزش و پژوهش 38458398 24 مشهد 51
سعید رجبی کارشناس فناوری اطلاعات 32300268 18 شاهرود 23
هادی مهتابی کارشناس اداری مالی 38486166 16 مشهد 51
هادی فرخنده نژاد حراست 38449348 14 مشهد 51
دکتر محمود شریعتمدار طهرانی ریاست دانشکده 32300267 10 شاهرود 23
محمد اسماعیل صالحی زاده معاون آموزش و پژوهش 32300267 12 شاهرود 23
محمد رضا جلالی معاون اداری مالی 32300267 11 شاهرود 23
محمد علی رحیمی کارشناس روابط عمومی و دبیرخانه 32300267 10 شاهرود 23
محمد علی رحیمی حراست 32300267 10 شاهرود 23
جعفر بچاّری ریاست دانشکده 33400513 0 خرم اباد 66
معصومه علی محمدی کارشناس اداری مالی 32300268 25 شاهرود 23
محمد حسین عجمی کارشناس دانشجویی 32300268 17 شاهرود 23
مجتبی احمدی کارشناس فناوری اطلاعات 33423175 0 خرم اباد 66
ابراهیم رجبی کارشناس پژوهش 32300268 20 شاهرود 23
هادی فرخنده نژاد حراست 38449348 14 مشهد 51
سجاد کردی وند کارشناس اداری مالی 33427297 0 خرم اباد 66
ابراهیم رجبی کارشناس کتابخانه 32300268 20 شاهرود 23
محمد حسین عجمی کارشناس فرهنگی و قرآن و عترت 32300268 17 شاهرود 23
خدیجه زینی وند نژاد کارشناس فرهنگی و قرآن و عترت 33208578 0 خرم اباد 66
خدیجه زینی وند نژاد کارشناس دانشجویی 33208578 0 خرم اباد 66
محمد حسین بسطامی کارشناس آموزش 32300268 21 شاهرود 23
مجتبی احمدی حراست 33423175 0 خرم اباد 66
محبوبه ملکی کارشناس آموزش 33205392 0 خرم اباد 66
سیما فیاض کارشناس کتابخانه 38449600 30 مشهد 51
محبوبه ملکی کارشناس پژوهش 33205392 0 خرم اباد 66
محبوبه ملکی کارشناس کتابخانه 33205392 0 خرم اباد 66
مهساسبزواری کارشناس فناوری اطلاعات 38449600 28 مشهد 51
سعید مرادی فرد کارشناس روابط عمومی و دبیرخانه 33423175 0 خرم اباد 66
سمیه گلزاری کارشناس آموزش 38449600 23 مشهد 51
مرتضی جلالی نگهبانی و تلفن خانه 32300268 40 شاهرود 23
محسن رضوانی نگهبانی و تلفن خانه 32300269 40 شاهرود 23
طوبی ولی پور کارشناس فرهنگی و قرآن و عترت 38449600 25 مشهد 51
صمد اسمی معاون آموزش و پژوهش 33400513 0 خرم اباد 66
حسین عبداله زاده کارشناس دانشجویی 38449600 27 مشهد 51
زهرا ابوالقاسمی خوابگاه خواهران 32300271 0 شاهرود 23
سید حسن موسوی کارشناس تحصیلات تکمیلی 38449600 33 مشهد 51
مریم طاهری زاده اتاق هیئت علمی 32300268 16 شاهرود 23
محدثه حاجی اکبری اتاق هیئت علمی 32300268 16 شاهرود 23
محمد اسماعیل صالحی زاده اتاق هیئت علمی 32300268 12 شاهرود 23
رضا اقلیمی نگهبانی و تلفن خانه 38449600 11 مشهد 51
حسن میرزایی نگهبانی و تلفن خانه 38449700 0 مشهد 51
سید حسن موسوی کارشناس پژوهش 38449600 33 مشهد 51
صمد اسمی معاون آموزش و پژوهش 33400513 0 خرم اباد 66
علیرضا عزیزی کارشناس عمرانی 33208578 0 خرم اباد 66
حسن قلی زاده کارپردازی 38449600 16 مشهد 51
محمد حسینی کارپردازی 38449600 16 مشهد 51
سید علیرضا طیبی خوابگاه برادران 38595271 0 مشهد 51
حسن قلی زاده مسئول تاسیسات 38449600 16 مشهد 51
محمدرضا عباسی خوابگاه برادران 38595271 0 مشهد 51
کبری راستگو اتاق هیئت علمی 38449600 19 مشهد 51
الهه شاهپسند اتاق هیئت علمی 38449600 19 مشهد 51
بی بی حکیمه حسینی اتاق هیئت علمی 38449600 19 مشهد 51
محسن دیمه کار اتاق هیئت علمی 38449600 19 مشهد 51
محمد علی طاهری نژاد اتاق هیئت علمی 38449600 19 مشهد 51
شهرام نظری کارشناس فناوری اطلاعات 33338301 21 ملایر 81