.

پرسش: آیا «قرآن کریم»، یک کتاب علمی است؟ آیا همه علوم بشری در قرآن وجود دارد؟

پاسخ:

در این باره حداقل سه دیدگاه بیان شده است، اول آنکه همه علوم در قرآن وجود دارد. دوم آنکه قرآن فقط کتاب هدایت و دین است و دیدگاه آخر تفصیل بین دیدگاه های اول و دوم...

ادامه مطلب...


پرسش: چرا زمان قیامت مخفی است و ما از آن اطلاع نداریم؟

پاسخ:

علت پنهان داشتن زمان قیامت این است که: خداوند می خواهد انسان های مخلص از غیرمخلص جدا و شناخته شوند و هر کسی را به تلاش و کوشش هایش پاداش  دهد...


روز قیامت انسان ها در اندیشه چه چیزی هستند و نتیجه اعمال آن ها چه خواهد بود؟

پاسخ:

در قیامت، هر کسی به فکر خود است و از خویش دفاع می کند. چون انسان در آن روز، غیر از خودش، هر خاطره دیگری را فراموش می کند. درست بر خلاف دنیا...


مشاهده و تجسم اعمال در قیامت چگونه است؟

پاسخ:

آیات قرآن،  بیانگر آن است که آدمی در قیامت، «خود عمل» را به صورت کامل می یابد و این، همان تجسم عمل است که ...